Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:197

Utkom från trycket den 4 april 2006
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 16 mars 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att nuvarande 2 kap. 17 a § skall betecknas 2 kap. 17 b §,

dels att 2 kap. 17 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 17 a §, av följande lydelse.

Kap. 2

Länsstyrelsen får helt eller delvis återkalla ett tillstånd att bedriva fiskodling

 1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet,

 2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,

 3. om det genom verksamheten har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

 4. om verksamheten medför avsevärd risk för skyddsvärda fiskbestånd,

 5. om tillståndet inte har utnyttjats under en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas,

 6. om verksamheten slutligt har upphört,

 7. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd, eller

 8. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet.

Länsstyrelsen får ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana i ett tillstånd att bedriva fiskodling

 1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,

 2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,

 3. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

 4. om en från smittskyddssynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny odlingsteknik, eller

 5. för att förbättra en anläggnings rymningssäkerhet.

Villkor eller bestämmelser enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:197

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

2 kap. 17 § i dess nya lydelse och 2 kap. 17 a § skall tillämpas även på tillstånd som meddelats enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)