Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Utkom från trycket den 14 november 2006
utfärdad den 2 november 2006.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för

  1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

  2. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion finns i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

SFS 2021:185

2 §

Bestämmelser om kontrollmyndigheter finns i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

SFS 2013:1061

Årlig kontrollavgift

3 §

En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte kostnader för

  1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när kontrollen avser foderföretag i primärproduktionen av foder,

  2. sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avses i 12 §, och

  3. offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

SFS 2021:185

4 §

Avgifter ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

SFS 2021:185

5 §

Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten.

SFS 2011:418

6 §

Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

SFS 2011:418

7 §

I 13–13 b §§ finns bestämmelser om hur den årliga avgiften ska beräknas.

SFS 2019:707

8 §

Om en avgift för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efterhandsdebiteras enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, ska kontrollmyndigheten även, för samma kontrollobjekt, efterhandsdebitera en avgift för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. F 2019:707.

SFS 2021:185

9 §

SFS 2019:707

10 §

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelsen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

SFS 2009:921

11 §

Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0707

12 §

En kontrollmyndighet får ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten får även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. En bestämmelse om att avgift endast får tas ut om den bristande efterlevnaden bekräftas genom kontrollen finns i artikel 83.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

I artikel 79.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

SFS 2021:185

Beräkning av årlig avgift och vissa andra avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0185

13 §

Avgifter enligt 3, 3 a och 12 §§ ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

SFS 2021:185

13 a §

Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

SFS 2019:707

13 b §

Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas, om inte annat anges i andra stycket.

Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift ska beräknas för den kontroll som avses i 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

SFS 2019:707

Avgift för godkännande och registrering

14 §

Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder eller animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en anläggning eller driftansvarig för registrering, ska betala en avgift för Jordbruksverkets behandling av anmälan.

SFS 2011:418

15 §

Avgiftens storlek fastställs av Jordbruksverket.

16 §

Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

SFS 2019:707

16 a §

Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

SFS 2019:707

17 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

SFS 2011:418

Föreskrifter om andra avgifter

18 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en statlig myndighets kontroll eller annan offentlig verksamhet får verket även meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för en kommuns offentliga kontroll eller annan offentlig verksamhet är kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

SFS 2021:185

Föreskrifter om verkställighet

19 §

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande m.m.

20 §

I 3132 a §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders beslut.

SFS 2021:185

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1165

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och äldre bestämmelser i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

3. Avgift som Livsmedelsverket tar ut för sådan offentlig kontroll av en verksamhet som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 2007 skall fastställas på grundval av den verksamhet som bedrivs under 2007.

4. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret 2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av 2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.

SFS 2008:1055

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:921

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2011:418

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2011.

SFS 2013:1061

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2019:707

Denna förordning träder i kraft d. 14 dec. 2019.

SFS 2021:185
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022 i fråga om 3 och 8 §§ och i övrigt d. 1 april 2021.

  2. Äldre föreskrifter om årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för offentlig kontroll enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för verksamheter som inte dessförinnan övergått till efterhandsdebitering enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Den årliga avgiften får då även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.