Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:361 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i epizootilagen (1999:657);utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165. föreskrivs i fråga om epizootilagen (1999:657) dels att 8 och 15-19 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 21 a §, av följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2006:810. För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta omslakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta,slakt eller annan avlivning av andra djur,oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och annat material som kan sprida smitta,smittrening,vaccination eller annan förebyggande behandling av djur,undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,djurhållning,begränsningar eller andra villkor vad gäller förflyttning av fordon,begränsningar eller andra villkor vad gäller transport eller annan hantering av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och annat material,registrering eller journalföring av djurtransporter, levande och döda djur, produkter av djur och andra varor, avfall och annat material,dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur hålls,oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,metoder för provtagning och analys,skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha betydelse för arbetet med att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar,annan åtgärd som skall genomföras till följd av beslut av Europeiska kommissionen eller som annars är nödvändig.15 §15 § Senaste lydelse 2003:101. Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller på grund av beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen drabbas avförlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas eller dör till följd av biverkning av vaccination eller av annan behandling,kostnader på grund av saneringsåtgärder,produktionsbortfall,annan inkomstförlust än som avses i 3.Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.16 §16 §Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberättigade uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att rätta sig efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen eller ett beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.17 §17 § Senaste lydelse 2003:101. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva attersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,till grund för ersättning för sådan förlust eller kostnad som anges i 15 § första stycket 1 eller 2 skall läggas ett visst högsta värde på djur eller annan egendom som skall ersättas,ersättning enligt 15 § får lämnas enligt viss angiven schablon.18 §18 §Den som har deltagit i förebyggande åtgärder eller bekämpning enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen har rätt till ersättning av staten för arbete och tidsspillan samt för resa och uppehälle.Den som har ställt lokal eller utrustning till förfogande för de ändamål som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten för sina kostnader och för förlorad avkastning eller nytta.19 §19 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på ansökan om ersättning och om tidsfrister för en sådan ansökan.21 a §21 a §Vid överklagande av ersättningsbeslut som fattats med stöd av bestämmelserna om schablon i 17 § skall Jordbruksverket snarast ompröva beslutet om överklagandet inte skall avvisas enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223).Ett överklagande förfaller, om Jordbruksverket ändrar beslutet såsom den klagande begär. Om Jordbruksverket ändrar beslutet på annat sätt än den klagande begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.2. I fråga om ersättningsanspråk som har uppkommit före den 1 juli 2007 tillämpas 17 § 3 och 19 § i dess äldre lydelse.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)