Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur

Utkom från trycket den 3 juli 2007
utfärdad den 20 juni 2007.

Godkännande och återkallelse av godkännande

Statens jordbruksverk beslutar om godkännande och återkallande av godkännande enligt 5 § andra och tredje styckena lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Informationsskyldighet

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till verket om sådana tävlingar eller evenemang som avses i 4 § första stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

SFS 2011:1493

En organisation som godkänts enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur är skyldig att lämna information till Jordbruksverket i fråga om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en hästtävling.

Tillsyn

Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Avgifter

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut i ärenden enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Verkställighetsföreskrifter

Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 5 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Överklagande

Bestämmelser om överklagande finns i 11 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:630

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2011:1493

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.