Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:794

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 32 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden2) ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av 32 § 1995:1709.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:794

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)