Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1259

Utkom från trycket den 4 december 2009
Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.;
utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 24 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

24 §

En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

  1. enligt denna lag,

  2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

  3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i 9 § andra stycket eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av

  1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation, eller

  2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1259

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)