Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Utkom från trycket den 4 december 2009
utfärdad den 19 november 2009.

Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (stora rovdjur). Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas.

Förvaltningsområden

För förvaltningen av stora rovdjur ska det finnas rovdjursförvaltningsområden enligt följande.

  1. Norra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

  2. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

  3. Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Samverkansråd

För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd för samverkan mellan länsstyrelserna inom rovdjursförvaltningsområdet i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. Samverkansråden ska också samverka med varandra i sådana frågor. I samverkansråden för Norra rovdjursförvaltningsområdet och Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska företrädare för Sametinget ingå.

SFS 2022:1373

Fastställande av nivåer för förekomsten av stora rovdjur

Rubriken har denna lydelse g. SFS2013-1096

Länsstyrelsen ska lämna förslag till samverkansrådet inom sitt rovdjursförvaltningsområde om det antal individer av respektive art som förvaltningen ska syfta till att inte underskrida (miniminivå) när det gäller förekomsten av björn, järv och lo i länet, och förekomsten av varg i rovdjursförvaltningsområdet. Miniminivån för förekomsten av björn, varg, järv eller lo underskrids om antalet individer av arten, vid den period under året som inventeringsresultatet eller uppskattningen av beståndet avser, är lägre än den miniminivå som Naturvårdsverket har fastställt för respektive art.

Varje samverkansråd ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag lämna förslag till Naturvårdsverket om miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i sitt rovdjursförvaltningsområde och förekomsten av björn, järv och lo i vart och ett av de län som ingår i området.

Förslagen får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i deras naturliga utbredningsområden försvåras.

SFS 2022:1373

Efter förslag från samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena och förekomsten av björn, järv och lo i vart och ett av länen inom områdena.

Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden.

SFS 2022:1373

Översyn av nivåer

Rubriken har denna lydelse g. SFS2013-1096

Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna enligt 4 § andra stycket.

SFS 2013:1096

Förvaltningsplaner och riktlinjer

Länsstyrelsen ska upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet.

I rovdjursförvaltningsplanen ska förvaltningsmål anges för förekomsten av björn, järv och lo i länet. Med förvaltningsmål avses den nivå för en art som förvaltningen i länet syftar till att långsiktigt nå och bibehålla under förvaltningsplanens giltighetstid.

Samverkansråden ska med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna och de fastställda miniminivåerna utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltningen i rovdjursförvaltningsområdet.

SFS 2022:1373

Rovdjursinventering

Länsstyrelsen ska varje år undersöka populationsstorlek och utbredning av varg, järv, lo och kungsörn i länet (rovdjursinventering).

Inom renskötselområdet ska länsstyrelsen dessutom varje år efter samråd med berörda samebyar undersöka hur många föryngringar av varg, järv och lo som förekommer inom samebyns svenska betesområde och om arterna förekommer regelbundet eller tillfälligt inom samebyn. Länsstyrelsen ska även efter samråd med berörda samebyar undersöka om björn eller kungsörn förekommer inom samebyns svenska betesområde.

Resultaten av rovdjursinventeringarna ska lämnas till Naturvårdsverket.

SFS 2022:1373

Naturvårdsverket ska varje år granska och fastställa inventeringsresultat för varg, järv, lo och kungsörn. Om vädret har gjort det omöjligt att inventera en art, ska Naturvårdsverket i stället göra en uppskattning av beståndet och dess utbredning.

Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år göra en uppskattning av beståndet av björn och dess utbredning.

SFS 2022:1373

Bemyndiganden

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rovdjursinventering ska genomföras och om verkställigheten av denna förordning.

Om rennäringen berörs ska Naturvårdsverket låta Sametinget yttra sig innan föreskrifterna meddelas.

SFS 2022:1373

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1263

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2009.

SFS 2013:1096

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2022:1373

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2022.