Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1320

Utkom från trycket den 11 december 2009
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.

2)

Lagen omtryckt 1993:553.

19 §

3) I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt 18 § första eller andra stycket gäller bestämmelserna i 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och 13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje stycket samt 32 och 33 §§ miljöbalken. Det som sägs i dessa bestämmelser om miljödomstol ska i stället gälla fastighetsdomstol.

3)

Senaste lydelse 1998:821.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1320

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i mål om ersättning på grund av ett beslut som har meddelats före den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)