Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Utkom från trycket den 11 december 2009
utfärdad den 26 november 2009.

Allmänna bestämmelser

I denna förordning finns bestämmelser om

 • skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal (2 kap.),

 • behörighetsregler (3 kap.),

 • undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur (4 kap.),

 • tillsyn (5 kap.),

 • Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (6 kap.), och

 • övriga frågor (7 kap.).

Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal

Den som tillhör djurhälsopersonalen ska på ett betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall dela ut läkemedel som han eller hon har hand om.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

 1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter enligt 2 kap. 3 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och

 2. de övriga skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs för en god och säker vård.

Behörighetsregler

Veterinärer

Bestämmelser om yrkeskvalifikationer

Rubriken införd g. SFS2016-0172

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

När det gäller frågor som avses i första stycket meddelar Jordbruksverket föreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 § nu 1 a §.

SFS 2016:172

Legitimation för veterinär med utländsk utbildning

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-0172

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinärer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av

 1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, eller

 2. överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14 juni 1993 (SÖ 1994:2) ändrad genom avtal den 11 november 1998 (SÖ 2001:5).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 §.

SFS 2016:172

En sökande med annan utländsk utbildning eller auktorisation än vad som följer av 1 § ska få legitimation som veterinär om den sökande

 1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska motsvara de svenska kraven,

 2. har för yrket nödvändiga kunskaper om svenska författningar, och

 3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Legitimation får meddelas trots att den sökande inte har genomgått föreskriven efterutbildning, om denne är mycket skicklig och särskilt erfaren inom veterinäryrket.

Jordbruksverket får, efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet, meddela närmare föreskrifter om utbildning och praktisk tjänstgöring som avses i första stycket 1.

[Upphävd g. F (2016:172).]

SFS 2016:172

Specialistkompetens

Jordbruksverket får, efter samråd med Livsmedelsverket, meddela föreskrifter om indelning och benämning av de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt om vilken vidareutbildning som krävs för att en veterinär ska godkännas som specialist.

En veterinär som har rätt att kalla sig specialist efter föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land eller i Schweiz ska på ansökan godkännas som specialist i Sverige, om veterinären har svensk legitimation för yrket.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om specialistgodkännande för veterinärer som genomgått utländsk specialiseringstjänstgöring.

Bevis om specialistkompetens får utfärdas endast för specialiteter som är godkända i Sverige.

Djursjukskötare

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad som krävs för legitimation som djursjukskötare.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för djursjukskötare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Godkännande som hovslagare

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för att kunna godkännas som hovslagare.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande av hovslagare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka yrken som kan komma ifråga för godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård enligt 3 kap. 6 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, samt om krav på tilläggsutbildning eller praktisk erfarenhet för sådant godkännande.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård för yrkesutövare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Tillfällig yrkesutövning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0172

En yrkesutövare som med stöd av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer för första gången avser att tillfälligt utöva ett yrke som omfattas av 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige, ska skriftligen underrätta Jordbruksverket om detta (förhandsunderrättelse).

Förhandsunderrättelsen gäller under ett år och ska därefter förnyas av yrkesutövaren om han eller hon fortsättningsvis avser att tillfälligt utöva yrket här.

I brådskande fall får uppgifterna lämnas så snart som möjligt efter det att yrkesutövaren har utfört sitt arbete.

SFS 2016:172

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska bifogas en förhandsunderrättelse enligt 12 §.

SFS 2016:172

Behörighet genom särskilt tillstånd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0527

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva yrke som veterinär, djursjukskötare eller hovslagare när det saknas förutsättningar för legitimation enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller godkännande enligt 3 kap. 5 § första stycket samma lag.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om att den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska kunna få ett särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård när det saknas förutsättningar för godkännande enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

SFS 2012:527

Förfaranden hos Jordbruksverket

[Upphävd g. F (2016:172).]

SFS 2016:172

Information till sökanden

Den som ansöker om legitimation eller annan behörighet enligt föreskrifter meddelade med stöd av 1 a, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter enligt 12 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar som han eller hon behöver känna till och om vilka möjligheter han eller hon har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yrket i Sverige.

SFS 2016:172

Skyldighet att lämna intyg

På begäran av en yrkesutövare som har behörighet att utöva ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige och som önskar utöva sitt yrke i ett land utanför EES och Schweiz, ska Jordbruksverket utfärda ett intyg om yrkesutövarens behörighetsbevis och om hans eller hennes rätt att utöva yrket i Sverige.

Bestämmelser om utfärdande av intyg för den som vill utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom EES eller i Schweiz finns i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

SFS 2016:172

Upplysningar till myndighet i annat land

upphävd genom SFS2016-0172

[Upphävd g. F (2016:172).]

SFS 2016:172

[Upphävd g. F (2016:172).]

SFS 2016:172

Undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i 4 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheter

Länsstyrelserna utövar tillsyn över djurhälsopersonalen inom respektive län.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra tillsynen över viss verksamhet mellan sig.

Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas tillsyn och ger stöd, råd och vägledning till länsstyrelserna.

Föreskrifter om tillsyn

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för djurhälsopersonalen att lämna kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten,

 2. hur tillsyn ska bedrivas,

 3. samverkan mellan tillsynsmyndigheter, och

 4. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till Jordbruksverket om den tillsyn som bedrivs.

Behöriga myndigheter

Rubriken införd g. SFS2022-0009

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet ska fatta enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG i fråga om

 • artikel 110 i de delar som bestämmelserna riktar sig mot djurhälsopersonal och andra som yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och

 • artikel 111.

Länsstyrelserna ska, i samband med den tillsyn som länsstyrelserna utövar enligt 1 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 när det gäller kontroll av att följande bestämmelser följs:

 • artiklarna 105.1–105.3 och 105.6,

 • artikel 105.12 i den del som avser veterinärers skyldighet att föra register,

 • artikel 106.1 och 106.5 och artikel 107.1–107.4, i de delar som bestämmelserna riktar sig mot djurhälsopersonal,

 • föreskrifter eller beslut enligt artikel 110 som riktar sig mot djurhälsopersonal,

 • artikel 107.5 och genomförandeakter beslutade med stöd av artikel 107.6,

 • delegerade akter och genomförandeakter beslutade med stöd av artikel 109,

 • artikel 111, och

 • artiklarna 112–115.

SFS 2022:9

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Uppgifter

Bestämmelser om Ansvarsnämndens för djurens hälso- och sjukvård uppgifter finns i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Ansvarsnämnden ska informera Jordbruksverket om ärenden och beslut som det kan vara av betydelse för verket att känna till.

Verksamhetsredogörelse

Rubriken införd g. SFS2013-0045

Ansvarsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om

 1. antalet inkomna respektive avgjorda ärenden,

 2. den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende,

 3. ärendenas fördelning på olika yrkeskategorier,

 4. antalet beslut om disciplinpåföljd enligt 6 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och

 5. antalet beslut om andra åtgärder enligt 6 kap. 5–10 §§ lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och beslutens fördelning på olika åtgärder.

SFS 2013:45

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på ansvarsnämnden:

 • 5 § om delegering,

 • 16 § om beslutförhet,

 • 20 § tredje stycket om föredragning,

 • 22 §, 23 § första stycket och 24 § om anställningar och uppdrag,

 • 25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, och

 • 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Ledning

Ansvarsnämnden leds av en nämnd.

Kansliuppgifter

Vid ansvarsnämnden finns sekreterare som hjälper till vid beredningen av ärenden enligt vad nämnden bestämmer i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Jordbruksverket tillhandahåller administrativt stöd samt upplåter lokaler åt ansvarsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Övriga frågor

Avgifter

Avgift tas ut för prövning av ansökan om legitimation eller annan behörighet enligt 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

 

Avgiftsklass

 

Ansökan om legitimation som veterinär eller djursjukskötare

 

3

 

Ansökan om godkännande som hovslagare

 

3

 

Ansökan om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

 

2

 

Ansökan om godkännande av specialistkompetens

 

2

 

Ansökan om särskilt tillstånd

 

1

 

SFS 2016:172

Verkställighetsföreskrifter

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

 • lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

 • bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 i de delar som anges i 5 kap. 4 §, och

 • denna förordning.

SFS 2022:9

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1386

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010, då förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m. och förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare ska upphöra att gälla.

2. Jordbruksverket får i fråga om ansökningar om legitimation som djursjukskötare som görs före utgången av 2014 meddela föreskrifter om vilka yrkeskvalifikationer som ska anses vara likvärdiga med sådan examen som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 1014 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 3 tillämpas.

3. Hovslagare som har godkänts i enlighet med förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare har rätt att godkännas som hovslagare enligt 3 kap. 5 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, om ansökan om godkännande görs senast d. 31 dec. 2010. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 1 tillämpas.

SFS 2012:527

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2013:45

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2013.

SFS 2016:172

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2022:9

Denna förordning träder i kraft d. 28 jan. 2022.