Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:817

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § rennäringslagen (1971:437)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2)

Lagen omtryckt 1993:36.

29 §

I fråga om upphävande av renskötselrätt och ersättning med anledning därav gäller, utöver bestämmelserna i 26–28 §§, i tillämpliga delar bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) om expropriation av särskild rätt till fastighet.

I fråga om ett förordnande om upphävande av renskötselrätt som regeringen har meddelat före den 1 augusti 2010, ska hänvisningen till expropriationslagen i första stycket avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:817

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)