Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1002

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 84 § lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled ska upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer.

1)

Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Henrik Matz
(Justitiedepartementet)