Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:92

Utkom från trycket den 8 februari 2011
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 4 kap. 17, 20 och 21 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 14–16, 18 och 22 §§ och 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

1) Om inget annat anges i denna paragraf, ska ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall Fiskeriverket är beslutande myndighet, ska länsstyrelsen överlämna ansökan till verket tillsammans med ett eget yttrande.

1)

Senaste lydelse 2008:128. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt ska lämnas in till Fiskeriverket. Om ansökan avser en fråga som länsstyrelsen beslutar om, ska Fiskeriverket efter samråd med berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som ska pröva frågan om stöd och översända ansökan dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska lämnas in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. Så snart FOG-gruppen har tagit emot en ansökan, ska den skicka en kopia av ansökan till länsstyrelsen.

En ansökan enligt 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) eller 31 § (isbrytarhjälp) ska lämnas in till Fiskeriverket.

2) Ansökan om stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndigheten de uppgifter och göra den utredning som myndigheten bestämmer.

2)

Senaste lydelse 2008:128.

3) Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 i fråga om

3)

Senaste lydelse 2008:128.

  1. småskaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),

  2. åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),

  3. miljövårdande åtgärder inom vattenbruket (art. 30 EFF),

  4. insjöfiske (art. 33 EFF),

  5. investeringar i beredning och saluföring (art. 34 EFF),

  6. åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran (art. 38 EFF),

  7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och

  8. hållbar utveckling i fiskeområden (art. 43 EFF).

Frågor om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) prövas av länsstyrelsen efter beredning av FOG-gruppen. Om området för en FOG-grupp omfattar mer än ett län, prövas frågorna av den länsstyrelse som utsetts enligt 13 §.

Frågor om annat stöd än det som avses i första och andra styckena prövas av Fiskeriverket.

4) Ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in till länsstyrelsen i det län som följer av 14 §.

4)

Senaste lydelse 2008:128.

Länsstyrelsen ska granska ansökan om utbetalning och därefter översända ansökan till Fiskeriverket.

Ansökan om utbetalning av stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndigheten de uppgifter och göra den utredning som framgår av de föreskrifter som myndigheten meddelar med stöd av 33 § eller som myndigheten begär i varje enskilt fall.

5) Om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, får Fiskeriverket besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

5)

Senaste lydelse 2008:128.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

6) Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket.

6)

Senaste lydelse 2008:128.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Fiskeriverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 19 §, 5 kap. samt 6 kap. 3 a och 3 b §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:92

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)