Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:541

Utkom från trycket den 31 maj 2011
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 5 och 9 §§ samt bilaga 3 till förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

Vid fiske med nät efter andra arter än lax och öring får endast sådana flytnät och förankrade nät användas som består av enkel nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på 0,20 millimeter. I havet är det dock tillåtet att använda grövre tråd i nät med maskstorlek upp till 40 millimeter.

Ett flytnät får vara högst 120 meter långt. Ett kullenät får vara högst 200 meter långt.

Ett förankrat nät får vara högst 60 meter långt. Detta gäller dock inte vid fiske i havsområdet under perioden från och med den 1 augusti till och med den 30 april. Det gäller inte heller vid fiske i havsområdet med förankrade nät vars maskstorlek är högst 40 millimeter. Avståndet mellan förankrade nät ska vara minst 60 meter.

Ingångsöppningen på en mjärde för nejonöga får inte överskrida 16 centimeter i någon riktning.

I fiskeredskap, utom i mjärdar och håvar för fiske efter lax och öring, får inte användas metalltråd, metallwire eller motsvarande.

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring är tillåtet bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 millimeter.

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den

  1. fångats under fredningstid,

  2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller

  3. är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt 8 § sjätte stycket innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Vid vittjning enligt fjärde stycket ska fiskhuset lyftas upp ur vattnet, så att hela fiskhusets fångst och ett varsamt frisläppande av all fångad lax och öring entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare. Den som avser att vittja fasta redskap ska anmäla detta per telefon till Fiskeriverket senast tre timmar i förväg. I anmälan ska det anges namnet på den som fiskar med stöd av enskild rätt, redskapets position och tidpunkt för vittjning. Om inte annat medges får vittjning ske högst en timme efter den tid som anges i anmälan. Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

Bilaga 3

Fångstplatser

 
 
 

Håv

 
 
 

Vaarankoski

 

Vojakkala by

 

Övre Vojakkala bys samfällighetsförening/delägarlag

 

Kukkolaforsen

 

Kukkola by

 

Kukkolas samfällighetsförening/delägarlag

 
 
 

Kukkolas sikfiskeförening

 
 

Kukkola 6:12

 

Lahti

 

Matkakoski

 

Korpikylä

 

Korpikyläs delägarlag

 
 
 

Matkakoski sikfiskeförening

 

Vuennonkoski

 

Vitsaniemis by

 

Pekanpääs fiskelag

 
 
 

Vitsaniemis fiskeförening

 

Flytnät och kullenät

 
 
 

Mustasaari

 

Karungis by

 

Karungis delägarlag/Karungis traditionsfiskares andelslag

 
 
 

Karungis fiskeförening

 

Järviväylä

 

Karungis by

 

Karungis delägarlag/Karungis traditionsfiskares andelslag

 
 
 

Karungis fiskeförening

 

Matkakoski

 

Korpikylä

 

Korpikyläs delägarlag

 

Tuoheanlahti

 

Korpikylä

 

Korpikyläs delägarlag

 

Kultaniitty

 

Pekanpää

 

Pekanpääs fiskelag

 

Puittamonsaari

 
 

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemis fiskeförening

 

Pukulmi

 

Kainuunkylä

 

Kainuunkyläs fiskelag

 

Bockholmen

 
 

Koivikylä-Päkkilä-Vitsaniemis fiskeförening

 

Tulkkila

 

Armassaari

 

Armassaari fiskelag

 

Laurinhieta

 

Nuotioranta

 

Nuotioranta fiskelag

 

Niemis byaområde

 
 

Luppios laxfiskeförening

 

Karjosaari

 

Alkkula

 

Alkkula fiskelag

 
 
 

Ruskolas fiskeförening

 

Vasikkasaari

 

Närkki-Tengeliö

 

Närkki-Tengeliö fiskelag

 

Hannukkala

 

Närkki-Tengeliö

 

Närkki-Tengeliö fiskelag

 

Kauvosaari

 

Kauliranta

 

Kauliranta fiskelag

 

Koulunapaja

 

Kauliranta

 

Kauliranta fiskelag

 

Juoksenki

 

Juoksenki by

 

Juoksenki fiskelag

 
 
 

Niemi-Saloniemi fiskelag

 
 
 

Juoksengi Pia fiskelag

 

Kärsänkin-Kulleapaja

 

Kuivakangas

 

Kuivakangas skifteslags samfällighetsförening, Kuivakankhaan Kalastuskunta

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:541

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)