Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:646

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen1)

1)

Senaste lydelse av 3 kap. 2 a § 1997:924.

dels att 3 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15 och 18–21 §§, 2 a kap. 11–17 §§, 3 kap. 2–4 §§, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32 och 33 §§, 5 kap. 1–1 f, 3, 4, 6 och 7 §§ samt 6 kap. 1–2 a, 2 c, 3 b och 4–8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 2 kap. 15 a och 18 a §§ samt 5 kap. 1 g–1 i, 4 a och 8 §§, av följande lydelse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om utländska medborgares rätt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekonomiska zon på grund av internationella överenskommelser.

  2) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

  2)

  Senaste lydelse 2003:253.

 1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,

 2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och

 3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.

I fråga om fiske i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första definitiva vandringshindret, får föreskrifter enligt första stycket meddelas endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om att yrkesmässigt fiske inom ett område med användande av en viss fiskemetod får bedrivas endast efter tillstånd av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om att kräftfiske på allmänt vatten i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland får bedrivas endast efter tillstånd av myndigheten eller av länsstyrelsen. Tillstånd ska i första hand lämnas den som ägnar sig åt yrkesmässigt fiske.

3) Länsstyrelsen får, för att hindra spridningen av kräftpest, meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om att ett visst område ska anses kräftpestsmittat eller utgöra skyddsområde för flodkräfta.

3)

Senaste lydelse 2005:462.

Ett beslut om skyddsområde ska vara grundat på en av länsstyrelsen upprättad och av Havs- och vattenmyndigheten godkänd förvaltningsplan för flodkräfta.

4) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske ska tas till naturvårdens intressen.

4)

Senaste lydelse 1998:800.

I ärenden enligt fiskelagen (1993:787) får Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen besluta att det ska göras en analys av vilken inverkan en fiskemetod eller utsättande av en fiskart har på miljön. Naturvårdsverket ska ges tillfälle att yttra sig över en sådan analys.

Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen får besluta att den som ska använda metoden eller sätta ut fiskarten ska göra och bekosta analysen. När en analys görs av någon av myndigheterna, får denna besluta att den som ska använda den nya metoden eller sätta ut fisken ska betala en avgift som helt eller delvis motsvarar kostnaderna för analysen. Vid bedömningen av om den enskilde ska svara för kostnaderna för analysen ska hänsyn tas till omfattningen av dennes verksamhet.

5) Märkning av redskap som används vid fiske och märkning av fisksump ska utföras så att det framgår av märkningen vem som använder redskapet eller sumpen, om användaren av redskapet är yrkesfiskare eller fritidsfiskare och om användaren fiskar med enskild fiskerätt.

5)

Senaste lydelse 1995:1390.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om sådan märkning.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om utmärkning av fiskeredskap. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra Jordbruksverket och Sjöfartsverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utmärkning av vattenbruksanläggningar. Innan verket meddelar sådana föreskrifter ska det höra Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

6) Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om fiskodling, flyttning av fisk mellan fiskodlingar och slakt av odlad fisk. Innan verket meddelar föreskrifter som rör frågor om påverkan på miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

6)

Senaste lydelse 2007:117.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela

 1. föreskrifter om undantag från 17 b § som det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl för, och

 2. ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk i andra fall än de som avses i 18 §.

Innan myndigheten med stöd av första stycket 2 meddelar föreskrifter som rör frågor om fiskhälsa ska myndigheten höra Jordbruksverket.

7) Frågor om yrkesfiskelicens prövas av Havs- och vattenmyndigheten.

7)

Senaste lydelse 1998:344.

Vid prövningen av om fisket har sådan anknytning till svensk fiskerinäring som avses i 30 § fiskelagen (1993:787) ska myndigheten särskilt ta hänsyn till om

 1. värdet av den fångst som sökanden under ett kalenderår landar i Sverige uppgår till minst hälften av dennes totala fångst,

 2. minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en svensk hamn, eller

 3. minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta här i landet.

Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin prövning ta hänsyn till också andra omständigheter som sökanden åberopar till stöd för att fisket är anknutet till svensk fiskerinäring.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske.

Havs- och vattenmyndigheten ska pröva ansökningar om tillstånd att från ett svenskt fartyg fiska i utländsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast ansökningar från den som har fartygstillstånd får godkännas.

Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och 6 §§ samt 13 § första och andra styckena, om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prövas frågan i stället av länsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om undantag från 2, 4–6 §§, 11 § första och andra styckena och 16 §, om fisket bedrivs på uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till fiske av vetenskapliga skäl enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

8) Fiske efter lax och öring med handredskap från en förankrad båt får inte störa andras fiske.

8)

Senaste lydelse 2010:1114.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor, utom i lugnvattnen nedströms bron mellan Övertorneå i Sverige och Aavasaksa i Finland. Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än 200 meter. Förbudet enligt detta stycke gäller inte personer med sådana funktionsnedsättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

Havs- och vattenmyndigheten får efter ansökan i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet i andra stycket, om det finns särskilda skäl. Havs- och vattenmyndigheten ska underrätta den behöriga finska förvaltningsmyndigheten om de beslut som meddelas.

9) Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, får upplåta fisketillstånd där staten äger rätten till fiske efter lax och öring. Ett sådant tillstånd får också krävas för roddare som aktivt deltar i fisket efter lax och öring.

9)

Senaste lydelse 2010:1114.

Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, får i samarbete med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ingå avtal om gemensamt fisketillstånd med övriga fiskerättshavare i älvområdet. Ett sådant tillstånd berättigar till fiske i fisketillståndsområdet utan hinder av riksgränsen. Havs- och vattenmyndigheten får komma överens med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten om de bestämmelser som ska gälla för försäljning av fisketillstånd och redovisningen av intäkter från försäljningen samt övervaka den försäljning som utförs av privata intressen.

Intäkterna från försäljningen av fisketillstånd för ett visst område tillfaller dem som innehar rätten till fisket i området i proportion till deras andelar i vattenområdena. Fördelningen av intäkter från försäljning av fisketillstånd i områden där staten innehar fiskerätten eller där fiskerätten har annan särskild grund ska dock bestämmas i det avtal som avses i andra stycket.

Intäkterna från försäljning av fisketillstånd ska sättas in på ett för Sverige och Finland gemensamt konto. Sedan fiskerättshavarna tilldelats sin andel ska återstoden användas till gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och forskning i fiskeområdet.

10) Havs- och vattenmyndigheten får i det enskilda fallet efter överenskommelse med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten och med avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel bevilja tillstånd för fiske som bedrivs i svenskt vatten vid fiskeuppvisningar och fisketävlingar som sker enligt riktlinjer som myndigheterna har enats om. I tillståndsvillkoren får avvikelser medges från bestämmelser om fiskeredskap för demonstration av traditionella fiskemetoder i fiskeuppvisningar. Den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ska underrättas om tillståndet.

10)

Senaste lydelse 2010:1114.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbottens län efter överenskommelse med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten i stället för av Havs- och vattenmyndigheten.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver tillstånd i båda länderna ska artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland tillämpas.

11) Havs- och vattenmyndigheten får i det enskilda fallet efter överenskommelse med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten, och med avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel, bevilja tillstånd för fiske som bedrivs i svenskt vatten för vetenskapliga ändamål som sker enligt villkor som myndigheterna har enats om. Dessutom krävs lov av fiskerättsinnehavaren. Den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ska underrättas om tillståndet.

11)

Senaste lydelse 2010:1114.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbottens län efter överenskommelse med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten i stället för av Havs- och vattenmyndigheten.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver tillstånd i båda länderna ska artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland tillämpas.

12) Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län förvaltar fisket i Torneälvens fiskeområde. Innan beslut fattas om åtgärder i fiskeområdet ska Finsksvenska gränsälvskommissionen beredas tillfälle att ge sitt utlåtande. Detta gäller dock inte i de fall ansvarig myndighet får anses ha erforderlig och tillräcklig kompetens i frågan.

12)

Senaste lydelse 2010:1114.

13) Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och Länsstyrelsen i Norrbottens län övervakar efterlevnaden i svenskt vatten av föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde.

13)

Senaste lydelse 2010:1114.

14) Havs- och vattenmyndigheten ska årligen utarbeta ett underlag om behovet av sådana avvikelser från fiskebestämmelserna som avses i 19 § tredjesjätte styckena fiskelagen (1993:787). Havs- och vattenmyndigheten ska då höra lokala fiskeintressen.

14)

Senaste lydelse 2010:1114.

15) Frågor om godkännande av producentorganisationer och om återkallelse av ett sådant godkännande samt om stöd inom marknadsregleringen av fisk och fiskprodukter prövas av Statens jordbruksverk. Innan verket meddelar föreskrifter eller fattar beslut i dessa frågor ska det höra Havs- och vattenmyndigheten.

15)

Senaste lydelse 1997:924.

Jordbruksverket betalar ut stödet. Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.

  16) Jordbruksverket får meddela föreskrifter som kompletterar EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av sådana förordningar, i frågor som avser

  16)

  Senaste lydelse 2000:1467.

 1. godkännande av en producentorganisation och återkallelse av ett sådant godkännande,

 2. stöd till godkända producentorganisationer för produkter som de återtar från marknaden, förädlar eller lagrar, eller

 3. import och export av fisk och fiskprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att

 1. en producent som inte är medlem i en producentorganisation ska omfattas av en sådan organisations regler för produktion, avsättning, återtagande från marknaden och förädling, och

 2. en producentorganisation får ta ut en avgift av andra fiskare än medlemmar för att täcka administrationskostnaderna för ett sådant återtagande som avses i 1.

17) Havs- och vattenmyndigheten ska besluta sådana nationella planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artiklarna 21 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

17)

Senaste lydelse 2008:128.

18) Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för det operativa programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

18)

Senaste lydelse 2008:128.

19) En ansökan om att bilda en FOG-grupp ska ges in till Jordbruksverket. FOG-gruppen ska i sin ansökan föreslå avgränsningen av ett sådant fiskeområde som avses i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

19)

Senaste lydelse 2008:128.

Jordbruksverket prövar frågor om att bilda FOG-grupper och beslutar i varje enskilt fall om inrättande av sådana fiskeområden och om godkännande av FOG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Innan verket fattar beslut i ett sådant ärende ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda myndigheter, kommuner och organisationer. Om ett fiskeområde avses omfatta flera län, ska Jordbruksverket efter hörande av berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som enligt 16 § ska pröva frågor om stöd.

20) Ansökan om stöd ska, om inte annat anges i denna paragraf, ges in till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall Jordbruksverket är beslutande myndighet ska länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ansökan till verket.

20)

Senaste lydelse 2011:92.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt ska ges in till Jordbruksverket. Om ansökan avser en fråga som länsstyrelsen beslutar om, ska Jordbruksverket efter hörande av berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som ska pröva frågan om stöd och skicka ansökan dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska ges in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. FOG-gruppen ska, så snart den tagit emot en ansökan, skicka en kopia av ansökan till länsstyrelsen.

En ansökan enligt 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) eller 31 § (isbrytarhjälp) ska ges in till Jordbruksverket.

21) Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 i fråga om

21)

Senaste lydelse 2011:92.

 1. småskaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),

 2. åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),

 3. miljövårdande åtgärder inom vattenbruket (art. 30 EFF),

 4. insjöfiske (art. 33 EFF),

 5. investeringar i beredning och saluföring (art. 34 EFF),

 6. åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran (art. 38 EFF),

 7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och

 8. hållbar utveckling i fiskeområden (art. 43 EFF).

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) efter beredning av FOG-gruppen. Om området för en FOG-grupp omfattar mer än ett län, prövas frågor om stöd av den länsstyrelse som utsetts enligt 13 §.

Jordbruksverket prövar frågor om annat stöd än det som avses i första och andra styckena.

22) Ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län som följer av 14 §.

22)

Senaste lydelse 2011:92.

Länsstyrelsen ska granska ansökan om utbetalning och därefter skicka ansökan till Jordbruksverket.

Ansökan om utbetalning av stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndigheten de uppgifter och göra den utredning som krävs enligt föreskrifter som myndigheten meddelar med stöd av 33 §, eller som myndigheten begär i varje enskilt fall.

23) Jordbruksverket ska besluta om och betala ut stöd ur Europeiska fiskerifonden. Verket ska i fråga om stödets allmänna inriktning övergripande samråda med Havs- och vattenmyndigheten.

23)

Senaste lydelse 2008:128. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot unionsreglerna, ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och, för det fall länsstyrelsen beslutat i stödärendet, sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.

Beslut eller underrättelse om beslut om stöd som till någon del finansieras med EU-medel och som betalas ut av någon annan än den som beviljar stödet ska innehålla en upplysning om innehållet i andra och tredje styckena.

24) Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd, om det finns särskilda skäl för det och det har skett en prövning av projektets ekonomiska bärkraft. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

24)

Senaste lydelse 2011:92.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

25) Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av oegentligheter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 498/2007.

25)

Senaste lydelse 2008:128.

26) Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt detta kapitel.

26)

Senaste lydelse 2008:128.

27) Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som krävs enligt föreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med stöd av denna paragraf.

27)

Senaste lydelse 2003:253.

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i första stycket meddela föreskrifter om

 1. skyldighet att lämna uppgifter om

  a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och

  b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för tilllämpningen av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

 2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verksamhet än sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksamhetsområden, meddela föreskrifter om att näringsidkare som tar befattning med fisk eller fiskprodukter som omfattas av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter

 1. som avses i andra stycket 1 a,

 2. om inköp, import, export, och

 3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

28) Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen lämna sådana uppgifter om fiskefartyg, yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd som Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom fiskerikontrollen.

28)

Senaste lydelse 2000:1454.

29) Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket lämna sådana uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas behöva för att bedöma om anmälan bör göras enligt 4 a § förordningen (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet.

29)

Senaste lydelse 2005:1044.

30) Havs- och vattenmyndigheten får till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt till behöriga myndigheter i tredjeland lämna sådana uppgifter om fiskefartyg som de behöriga myndigheterna behöver för fiskerikontroll och som framgår av skyldighet i avtal med annan stat inom Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredjeland.

30)

Senaste lydelse 2008:878.

31) Har beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen (1993:787) meddelats, ska Havs- och vattenmyndigheten snarast underrätta polismyndigheten och åklagare om beslutet.

31)

Senaste lydelse 2008:878.

32) Kustbevakningen och polismyndigheten ska till Havs- och vattenmyndigheten lämna sådana uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten kan antas behöva vid prövning av ärenden om administrativa sanktioner enligt 50 a och 50 h §§ fiskelagen (1993:787).

32)

Senaste lydelse 2008:878.

33) En allmän domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser brott enligt fiskelagen (1993:787) till

33)

Senaste lydelse 2008:878.

 1. Jordbruksverket, om domen rör flyttning av fisk mellan fiskodlingar eller odling av fisk, och

 2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga fall.

Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller ogillas, snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Om Havs- och vattenmyndigheten lämnat en sådan underrättelse som avses i 1 d § och har det därefter beslutats att förundersökning om brott som legat till grund för beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen lagts ned eller avslutats utan att åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat beslutet snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordningen av arbetet med och rapporteringen av uppgifter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken34) .

34)

EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).

Jordbruksverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Havs- och vattenmyndigheten när det gäller uppgifter enligt förordning (EG) nr 199/2008 och till myndigheten lämna sådana uppgifter om vattenbruket, beredningsindustrin och fritidsfisket som myndigheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket.

Länsstyrelsen ska till Jordbruksverket lämna uppgifter om beslut som avser vattenbruksanläggningar.

Jordbruksverket ska till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter om vattenbruksanläggningar som länsstyrelsen kan antas behöva för sin verksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelsen får meddela sådana förelägganden och förbud som avses i 35 § fiskelagen (1993:787).

35) Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om fiske. Sådan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk.

35)

Senaste lydelse 2007:117.

  Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet att

 1. kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk,

 2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och

 3. kontrollera transportdokument.

Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fisk och fiskprodukter, tillsyn över efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om marknadsreglering av fisk och fiskprodukter. Sådan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av saluföringsnormer och bestämmelser om återtag av fisk och fiskprodukter.

Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att

 1. kontrollera efterlevnaden av saluföringsnormer och bestämmelser om återtag av fisk och fiskprodukter, och

 2. utföra dokumentkontroller.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som tar emot stöd eller betalar avgift enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter samt att dessa anteckningar ska bevaras under viss tid.

36) Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina verksamhetsområden meddela de föreskrifter som behövs för tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella föreskrifter på området. Innan sådana föreskrifter meddelas ska den andra myndigheten höras. Havs- och vattenmyndigheten ska även höra Kustbevakningen.

36)

Senaste lydelse 2000:1467.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela sådana föreskrifter om inspektion och kontroll som är grundade på internationella överenskommelser och rekommendationer. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra Kustbevakningen.

Jordbruksverket får till länsstyrelsen överlåta uppgiften att kontrollera att förutsättningarna för utbetalning av stöd är uppfyllda.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska, inom sina ansvarsområden och om inte annat följer av andra föreskrifter, utföra de uppgifter som enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för uppgifter inom fiskeområdet som inte tydligt hör till Jordbruksverkets ansvarsområde.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får överlämna till annan myndighet att fullgöra viss uppgift enligt första stycket.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för

 1. yrkesfiskelicens,

 2. fartygstillstånd,

 3. godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk zon,

 4. tillstånd för visst fiske, och

 5. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med undantag för flyttning av fisk mellan fiskodlingar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för tillstånd att bedriva fiskodling och för tillstånd att flytta fisk mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen över efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken på fiskeområdet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn över efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, när det gäller marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

37) Den som landar en otillåten fångst ska betala en särskild avgift. Avgiften ska motsvara den otillåtna fångstens värde och ska beräknas med utgångspunkt i det pris som är högst av det faktiska försäljningspriset och det marknadspris som vid tiden för landningen gällde på landningsorten för fångster av motsvarande slag.

37)

Senaste lydelse 2003:253.

Avgiften får sättas ned eller helt efterges, om det med hänsyn till andra följder av den otillåtna fångsten skulle framstå som oskäligt att ta ut full avgift eller det annars finns särskilda skäl.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om uttag av avgiften.

38) Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas.

38)

Senaste lydelse 2008:667.

39) Jordbruksverket får besluta att inte betala ut stöd om någon av förutsättningarna i 3 § 1–4 är uppfyllda.

39)

Senaste lydelse 2008:128.

40) Om någon är återbetalningsskyldig enligt 3 §, får Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalat stöd. Om det är fråga om en mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det annars finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

40)

Senaste lydelse 2008:128.

Om ett utbetalat stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut.

Återbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden bestämma att beslut i enskilda fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning ska gälla omedelbart.

41) Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

41)

Senaste lydelse 2011:92.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens eller Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 19 §, 5 kap. samt 6 kap. 2 a, 3 a och 3 b §§ får dock inte överklagas.

Länsstyrelsen ska föra register över sina beslut enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om fiskevårdsområden.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:646

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)