Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1222

Utkom från trycket den 9 december 2011
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 26 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

1) Stöd till förmån för insjöfiske får lämnas till fiskare med yrkesfiskelicens och ägare till fiskeföretag, om fartyget uteslutande nyttjas i inlandsvatten och är registrerat som fiskefartyg i fartygsregistret hos Transportstyrelsen.

1)

Senaste lydelse 2008:128.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1222

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)