Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

Utkom från trycket den 16 december 2011
utfärdad den 8 december 2011.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på marknaden och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet.

2 §

Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad

 1. lax (Salmo salar),

 2. sill/strömming (Clupea harengus) som är större än 17 cm,

 3. röding (Salvelinus spp.),

 4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och

 5. öring (Salmo trutta).

3 §

Med Östersjöområdet avses i denna förordning

 1. vatten i ICES statistiska delsektioner 24–32 (BAL 24–BAL 32) såsom dessa beskrivs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del1) och

  1)

  EUT L 87, 31.3.2009, s. 70 (Celex 32009R0218).

 2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack.

Utsläppande på marknaden

4 §

Det är tillåtet att på den svenska marknaden släppa ut fiskarter som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedda för konsumtion inom landet och som innehåller högre halter av dioxiner eller dioxinlika PCB eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel2) .

2)

EUT L 364, 20.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1881).

Utförsel till länder som är medlemmar i Europeiska unionen

5 §

Vildfångad lax och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland och Lettland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Övrig vildfångad fisk som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Straff

6 §

Bestämmelser om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Anmälningsskyldighet

7 §

Om Livsmedelsverket misstänker att en straffbar överträdelse av denna förordning eller av någon föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning har skett, ska detta anmälas till Tullverket.

Bemyndiganden

8 §

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad som ska krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter ska anses vara tillåten enligt 5 §.

Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1494

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.