Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

Utkom från trycket den 16 december 2011
utfärdad den 8 december 2011.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på marknaden och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet.

Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad

 1. lax (Salmo salar),

 2. sill/strömming (Clupea harengus) som är större än 17 cm,

 3. röding (Salvelinus spp.),

 4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och

 5. öring (Salmo trutta).

Med Östersjöområdet avses i denna förordning

 1. vatten i ICES statistiska delsektioner 24–32 (BAL 24–BAL 32) såsom dessa beskrivs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del1) och

  1)

  EUT L 87, 31.3.2009, s. 70 (Celex 32009R0218).

 2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack.

Utsläppande på marknaden

Det är tillåtet att på den svenska marknaden släppa ut fiskarter som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedda för konsumtion inom landet och som innehåller högre halter av dioxiner eller dioxinlika PCB eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel2) .

2)

EUT L 364, 20.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1881).

Utförsel till länder som är medlemmar i Europeiska unionen

Vildfångad lax och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland och Lettland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Övrig vildfångad fisk som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Straff

Bestämmelser om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Anmälningsskyldighet

Om Livsmedelsverket misstänker att en straffbar överträdelse av denna förordning eller av någon föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning har skett, ska detta anmälas till Tullverket.

Bemyndiganden

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad som ska krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter ska anses vara tillåten enligt 5 §.

Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1494

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.