Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:110

Utkom från trycket den 13 mars 2012
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

1) För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat eller vara skyddsområde för flodkräfta.

1)

Senaste lydelse 2011:646.

Ett beslut om skyddsområde ska vara grundat på en förvaltningsplan för flodkräfta som länsstyrelsen upprättat och Havs- och vattenmyndigheten godkänt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:110

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)