Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

Denna förordning upphör enligt F (2019:65) att gälla den 1 april 2019.

Utkom från trycket den 31 juli 2012
utfärdad den 19 juli 2012.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Stöd enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag för kostnader för bedövning och smärtlindring av grisar vid kastrering eller för vaccinering mot galtlukt.

Allmänna villkor för stöd

2 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

SFS 2015:1013

3 §

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening som avses i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter1) .

1)

EUT C 244, 1.10.2004, s. 2 (Celex 52004XC1001(01)).

4 §

Stöd får lämnas med högst 100 procent av godkända kostnader för åtgärden.

Handläggningen av stödet

5 §

Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

6 §

Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

Villkoren ska framgå av beslutet.

6 a §

Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

SFS 2015:1013

Återbetalning och återkrav

7 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

  3. villkor för stödet inte har följts.

8 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 7 §, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Jordbruksverket efterge återkravet helt eller delvis.

9 §

Ett beslut om återkrav enligt 8 § ska fattas inom 10 år från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl för det, får Jordbruksverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndiganden

11 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:540

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2012.

SFS 2015:1013

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2016.

SFS 2019:65

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.