Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:518

Utkom från trycket den 23 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.;
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska införas en ny paragraf, 19 a §, samt närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23, rskr. 2013/14:266.

Ersättning

19 a §

Ersättning av statsmedel kan, om det finns särskilda skäl, lämnas för kostnader eller förluster som uppkommit på grund av

  1. sådana beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen som syftar till att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från, kontrollera eller förebygga och hindra spridning av djursjukdomar, eller

  2. sådana föreskrifter meddelade med stöd av lagen som har det syfte som anges i 1.

Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster som ska kunna ersättas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:518

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)