Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:890

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2)

1)

Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359.

2)

Lagen omtryckt 1993:553.

Senaste lydelse av 9 § 2005:1164.

dels att 9 § ska upphöra att gälla,

dels att 5, 6, 10 och 35 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

3) Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark

3)

Senaste lydelse 2008:662.

  1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,

  2. om marken ligger outnyttjad, eller

  3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.

Åtgärd enligt första stycket ska vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan dröjsmål och i fall som anges i 3 inom skälig tid.

Vad som föreskrivs i första stycket 2 ska inte gälla mark som på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första och andra styckena för att möjliggöra försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första och andra styckena.

6 §

4) Vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt.

4)

Senaste lydelse 2010:930.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för att möjliggöra försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första stycket.

10 §

5) Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.

5)

Senaste lydelse 2008:662.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning ska bedrivas för att tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

35 §

6) Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

6)

Senaste lydelse 2005:1164. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite.

Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får tillsynsmyndigheten besluta att åtgärden ska vidtas på dennes bekostnad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:890

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

2. Beslut som har meddelats enligt 5, 6 och 10 §§ i deras äldre lydelse gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

LENA EK
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)