Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1061

Utkom från trycket den 9 september 2014
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen1)

1)

Senaste lydelse av

3 kap. 4 § 2011:646.

4 kap. 1 § 2008:128.

4 kap. 3 § 2011:646.

4 kap. 5 § 2008:128.

4 kap. 6 § 2008:128.

4 kap. 7 § 2008:128.

4 kap. 8 § 2008:128.

4 kap. 9 § 2008:128.

4 kap. 10 § 2011:646.

4 kap. 11 § 2008:128.

4 kap. 12 § 2008:128.

4 kap. 13 § 2011:646.

4 kap. 14 § 2012:541.

4 kap. 15 § 2011:92.

4 kap. 16 § 2011:646.

4 kap. 18 § 2011:646.

4 kap. 19 § 2011:646.

4 kap. 22 § 2011:646.

4 kap. 23 § 2012:541.

4 kap. 24 § 2012:541.

4 kap. 25 § 2008:128.

4 kap. 26 § 2011:1222.

4 kap. 27 § 2008:128.

4 kap. 28 § 2012:541.

4 kap. 29 § 2008:128.

4 kap. 30 § 2008:128.

4 kap. 31 § 2008:128.

4 kap. 32 § 2011:646.

4 kap. 33 § 2011:646.

4 kap. 34 § 2013:13.

6 kap. 3 § 2008:128.

6 kap. 3 a § 2008:128.

6 kap. 3 b § 2011:646.

6 kap. 4 § 2011:646.

6 kap. 5 a § 2012:635.

dels att 2 kap. 13 §, 3 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 3–3 b och 4 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska utgå,

dels att 6 kap. 5 a § betecknas 5 c,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19–21 §§, 3 kap. 1, 2 och 3 §§, 5 kap. 1, 1 a, 1 e och 4 a §§, 6 kap. 2 och 6 §§ och bilaga 1 och rubriken till 3 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 5 a § ska sättas närmast före den nya 6 kap. 5 c §,

dels att det ska införas två nya kapitel, 4 och 4 a kap., och tre nya paragrafer, 6 kap. 5 a, 5 b och 5 d §§ och närmast före 2 kap. 19 § och nya 6 kap. 5 a, 5 b och 5 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

2) Denna förordning innehåller föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2008:128.

 1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon,

 2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,

 3. marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter, och

 4. stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.

I förordningen ges föreskrifter som behövs för att EU:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

3) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om utländska medborgares rätt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekonomiska zon enligt 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) om sådan rätt följer av internationella överenskommelser.

3)

Senaste lydelse 2011:646.

4) Sådant tillstånd till fiske för utländska medborgare som avses i 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) och som avser annat fiske än yrkesmässigt fiske meddelas av länsstyrelsen.

4)

Senaste lydelse 2005:462.

Att fisk som fångats i havet med stöd av sådant tillstånd som avses i första stycket inte får säljas framgår av artikel 55 i rådets förordning (EG) nr 1224/ 2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/ 2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006. Tillstånd kan även i annat fall förenas med villkor att fisken inte får säljas.

5) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

5)

Senaste lydelse 2011:646.

 1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,

 2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och

 3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.

I fråga om fiske i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första definitiva vandringshindret, får föreskrifter enligt första stycket meddelas endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om att yrkesmässigt fiske inom ett område med användande av en viss fiskemetod får bedrivas endast efter tillstånd av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som avser skyldighet att ta ombord och föra i land fisk som har fångats, förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskets bedrivande som avser fördelning av fiskemöjligheter enligt artikel 16.6 och 16.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG. Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter om hur sådana fiskemöjligheter får överlåtas av en fiskelicensinnehavare till en annan under det år eller den förvaltningsperiod då fiskemöjligheterna får användas.

Fiskelicens och personlig fiskelicens

6) Frågor om fiskelicens och personlig fiskelicens prövas av Havs- och vattenmyndigheten.

6)

Senaste lydelse 2011:646.

Vid prövningen av om fisket har sådan anknytning till svensk fiskerinäring som avses i 30 § fiskelagen (1993:787) ska myndigheten särskilt ta hänsyn till om

 1. värdet av den fångst som sökanden under ett kalenderår landar i Sverige uppgår till minst hälften av dennes totala fångst,

 2. minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en svensk hamn,

 3. minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta här i landet, eller

 4. sökanden har ett fast driftställe i Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin prövning ta hänsyn till också andra omständigheter som sökanden åberopar till stöd för att fisket är anknutet till svensk fiskerinäring.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om kravet i 30 § fiskelagen (1993:787) på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflottan.

7) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka särskilda villkor som ska vara uppfyllda för att en ny licens ska kunna utfärdas efter återkallelse.

7)

Senaste lydelse 2012:525.

8) Havs- och vattenmyndigheten ska pröva ansökningar om tillstånd att från ett svenskt fartyg fiska i en utländsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast ansökningar från den som har fiskelicens får godkännas.

8)

Senaste lydelse 2011:646. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

9) Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och 6 §§ samt 9 a § första stycket fiskelagen (1993:787) om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prövas frågan i stället av länsstyrelsen.

9)

Senaste lydelse 2012:525.

Havs- och vattenmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från 9 a § första stycket andra och tredje meningarna fiskelagen när det gäller fiske med burar efter skaldjur i fritidsfiskebaserad fisketurismverksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om undantag från 2, 4–6 §§, 11 § första och andra styckena och 16 §, om fisket bedrivs på uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till fiske av vetenskapliga skäl enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter

I detta kapitel ges föreskrifter för att den marknadsreglering av fiskerioch vattenbruksprodukter som ingår i EU:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

10) Jordbruksverket prövar frågor om

10)

Senaste lydelse 2011:646. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. erkännande av producentorganisationer, branschorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer,

 2. återkallelse av ett sådant erkännande som avses i 1,

 3. godkännande av producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner, samt

 4. fastställande av utlösande priser.

Innan Jordbruksverket fattar beslut i dessa frågor ska Havs- och vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

11) Jordbruksverket får meddela föreskrifter som kompletterar EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av sådana förordningar, i frågor som avser

11)

Senaste lydelse 2011:646.

 1. erkännande av producentorganisationer, branschorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer samt återkallelse av ett sådant erkännande,

 2. godkännande av producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner, och

 3. import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska Havs- och vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Allmänt

Tillämpningsområde

Detta kapitel kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (havs- och fiskerifondsförordningen), och

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (den fondgemensamma förordningen).

Stöd får lämnas enligt detta kapitel för åtgärder som omfattas av följande unionsprioriteringar som anges i artikel 6 i havs- och fiskerifondsförordningen:

 1. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

 2. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.

 3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

 4. Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen.

 5. Främjande av saluföring och beredning.

 6. Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande.

Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.

Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de unionsregler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomförande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs- och fiskeriprogrammet).

Stöd som avses i första stycket får lämnas högst i enlighet med de stödnivåer som följer av havs- och fiskerifondsförordningen.

Generella stödvillkor

Stöd får lämnas i den mån det finns medel.

Den myndighet som enligt 10 § ska pröva ansökan om stöd får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

Stöd för investeringar i företag får inte lämnas om företaget befinner sig i finansiella svårigheter.

Förvaltande myndighet

Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av artikel 125 i den fondgemensamma förordningen.

Jordbruksverket ska även utföra de uppgifter som den attesterande myndigheten har enligt artikel 126 i den fondgemensamma förordningen.

Revisionsmyndighet

Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för havs- och fiskeriprogrammet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av artikel 127 i den fondgemensamma förordningen.

Övervakningskommitté

Genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 49 i den fondgemensamma förordningen och artikel 113 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Beslut av övervakningskommittén kräver enhällighet.

Regeringskansliet beslutar om kommitténs sammansättning. Ordförande, ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av Regeringskansliet för en bestämd tid.

Förfarandet för att godkänna lokalt ledda utvecklingsstrategier

Inom Jordbruksverket ska det finnas en sådan urvalskommitté som avses i artikel 33.3 i den fondgemensamma förordningen.

En ansökan om godkännande av en sådan lokalt ledd utvecklingsstrategi som avses i artikel 33 i den fondgemensamma förordningen och i artikel 60 i havs- och fiskerifondsförordningen ska ges in till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla uppgift om vilken lokal aktionsgrupp och vilket område strategin ska avse och i övrigt uppfylla de krav som anges i nämnda artiklar.

En sådan ansökan som avses i första stycket prövas av Jordbruksverket efter förslag av den urvalskommitté som avses i 8 § i detta kapitel.

Förfarandet i stödärenden

Prövning av ansökan om stöd

Länsstyrelsen prövar ansökningar om stöd för de åtgärder som anges i

 1. 19 § (diversifiering och nya former av inkomst),

 2. 22 § (begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter),

 3. 25 § (mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster),

 4. 26 § (investeringar i fiskhamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar),

 5. 27 § (inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran), när sådant stöd avser någon av de åtgärder som räknas upp i 1–4 eller 6–8,

 6. 29 § (produktiva investeringar i vattenbruk),

 7. 32 § (främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk), och

 8. 42 § (beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter).

Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om stöd för den åtgärd som anges i 35 §.

Jordbruksverket prövar ansökningar om annat stöd än det som avses i första och andra styckena.

Var ansökan om stöd ska ges in

En ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som enligt 10 § ska pröva ansökan.

En ansökan som enligt första stycket ska ges in till länsstyrelsen ska ges in till och prövas av länsstyrelsen i det län där åtgärden, eller huvuddelen av åtgärden, som ansökan avser ska genomföras.

En ansökan om stöd enligt 39 § (genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier) ska ges in till den lokala aktionsgruppen i det område där åtgärden ska genomföras.

Överflyttning av ansökan

Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den som en ansökan om stöd enligt 11 § första och andra styckena ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet i tid.

Utbetalning av stöd

En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd. Myndigheten ska granska ansökan om utbetalning och kontrollera att tillämpliga villkor för stödberättigande är uppfyllda.

I de fall länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att pröva ansökan om stöd ska ansökan om utbetalning överlämnas till Jordbruksverket efter att den granskning som avses i första stycket har slutförts.

Jordbruksverket ska besluta om utbetalning och betala ut stöd.

Innan beslut om utbetalning fattas ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot unionsreglerna, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet.

Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal aktionsgrupp.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

Stödåtgärder

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

Stöd får lämnas för innovation i fisket i enlighet med artikel 26 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för partnerskap mellan forskare och fiskare i enlighet med artikel 28 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog i enlighet med artikel 29 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte avse sådan praktik som avses i artikel 29.3 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för diversifiering och nya former av inkomst i enlighet med artikel 30 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för system för fördelning av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 36 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för utformning och genomförande av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete i enlighet med artikel 37 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter i enlighet med artikel 38 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna i enlighet med artikel 39 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och kompensationssystem inom ramen för hållbart fiske i enlighet med artikel 40 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte avse sådana system för kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar som avses i artikel 40.1 h i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster i enlighet med artikel 42 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för investeringar i fiskhamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar i enlighet med artikel 43 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar i nybyggnad eller modernisering av skyddshamnar som avses i artikel 43.3 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet i enlighet med artikel 44 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som avses i artikel 44.1 b, 44.1 d och 44.2 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte heller lämnas för rådgivningstjänster enligt artikel 44.3 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

Stöd får lämnas för innovation i vattenbruket i enlighet med artikel 47 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för produktiva investeringar i vattenbruk i enlighet med artikel 48 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i artikel 48.1 b, 48.1 c, 48.1 f, 48.1 i och 48.1 k i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för främjande av humankapital och nätverksbyggande i enlighet med artikel 50 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för förbättrad potential för vattenbruksanläggningar i enlighet med artikel 51 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i artikel 51.1 b, 51.1 c, 51.1 d i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 52 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande i enlighet med artikel 56 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i artikel 56.1 c, 56.1 d, 56.1 e och 56.1 f i havs- och fiskerifondsförordningen.

Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

Stöd får lämnas för kontroll och tillsyn i enlighet med artikel 76 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för datainsamling i enlighet med artikel 77 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen

Stöd får lämnas för arbetet med att utveckla en lokalt ledd utvecklingsstrategi (förberedande stöd) i enlighet med artikel 35.1 a i den fondgemensamma förordningen och artikel 62.1 a i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder i enlighet med artikel 35.1 c i den fondgemensamma förordningen och artikel 64 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för löpande kostnader och kostnader för ledning i enlighet med artikel 35.1 d och 35.1 e i den fondgemensamma förordningen och artikel 62.1 d i havs- och fiskerifondsförordningen.

I de fall genomförandet av en lokalt ledd utvecklingsstrategi, utöver stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden, förutsätter stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska socialfonden eller Europeiska regionala utvecklingsfonden ska en sådan samordnande fond utses i enlighet med artikel 32.4 i den fondgemensamma förordningen som ska stödja alla sådana kostnader som avses i första stycket. Beslut om att utse en samordnande fond fattas av en sådan urvalskommitté som avses i 8 §.

Stöd får lämnas för genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier i enlighet med artikel 35.1 b i den fondgemensamma förordningen och artikel 62.1 b och 63 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får även avse sådana åtgärder som anges i 16–33 §§ samt 40–42 §§.

Enligt artikel 32.1 i den fondgemensamma förordningen får stöd enligt första stycket också lämnas från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden om genomförandet av en lokalt ledd utvecklingsstrategi utöver stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden förutsätter stöd från en av dessa fonder. Sådant stöd ska enligt artikel 32.5 i den fondgemensamma förordningen lämnas i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna för de berörda fonderna.

Sådant stöd från två eller flera fonder eller från samma fond inom ett annat program som avses i tredje stycket får enligt artikel 65.11 i den fondgemensamma förordningen inte beviljas för en och samma utgiftspost.

Främjande av saluföring och beredning

Stöd får lämnas för produktions- och saluföringsplaner i enlighet med artikel 66 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för saluföringsåtgärder i enlighet med artikel 68 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i artikel 68.1 d, 68.1 f och 68.1 g i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd får lämnas för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 69 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som avses i artikel 69.1 a, 69.1 b och 69.1 e i havs- och fiskerifondsförordningen.

Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande

Stöd får lämnas för främjande av skyddet av den marina miljön och förbättring av kunskaperna om tillståndet för den marina miljön i enlighet med artikel 80 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för åtgärder som avses i artikel 80.1 a i havs- och fiskerifondsförordningen.

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i artikel 71 i den fondgemensamma förordningen och i artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen gäller återbetalningsskyldighet om

 1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,

 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, eller

 3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Den myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd får innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 44 § 1 och 44 § 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

Jordbruksverket får kräva tillbaka ett utbetalat stöd om återbetalningsskyldighet gäller i enlighet med artikel 71 i den fondgemensamma förordningen, artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen eller 44 §. Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka stödet.

Om ett utbetalat stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut.

Krav på återbetalning får göras gällande inom tio år från det att stödet slutligen betalades ut.

Rapportering av oriktigheter

Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av oriktigheter i enlighet med artikel 122.2 i den fondgemensamma förordningen.

Bemyndigande

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens handläggning av ärenden om stöd. Innan verket meddelar sådana föreskrifter ska de berörda myndigheterna ges tillfälle att yttra sig.

Uppgiftsskyldighet

Havs- och vattenmyndigheten ska på begäran lämna sådana uppgifter som Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver för prövning av ansökningsvillkoren i artikel 10 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Databas för ärenden om stöd

Jordbruksverket ansvarar för en databas för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt detta kapitel.

Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten ska lämna de uppgifter till databasen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som verket lämnat till databasen enligt 51 § andra stycket. Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten är dock personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som de lämnat till databasen.

Uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten lämnat till databasen enligt 51 § andra stycket ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat till databasen enligt 51 § andra stycket.

Isbrytarhjälp

Stöd får i den mån det finns medel lämnas i form av ekonomiskt bidrag enligt detta kapitel för isbrytarhjälp för yrkesfiskets behov.

Stöd för isbrytarhjälp får lämnas endast om minst tre fiskelag samtidigt kan få assistans, såvida det inte finns särskilda skäl som motiverar ett undantag.

Följande berättigar till stöd:

 1. hyra av isbrytande fartyg i avsikt att möjliggöra för fiskare att komma ut från hamn till fiskeplats eller att nå ort där fångsten kan landas, och

 2. utgifter som uppstår till följd av isbrytningen och som inte går utöver vad som med hänsyn till ändamålet kan anses skäligt.

Jordbruksverket prövar ansökningar om isbrytarhjälp och beslutar om samt betalar ut stödet.

12) Den som innehar fiskelicens eller personlig fiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som krävs enligt föreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med stöd av denna paragraf.

12)

Senaste lydelse 2011:646.

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i första stycket meddela föreskrifter om

 1. skyldighet att lämna uppgifter om

  1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och

  2. andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för tillämpningen av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

 2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verksamhet än sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksamhetsområden, meddela föreskrifter om att näringsidkare som befattar sig med fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter

 1. som avses i andra stycket 1 a,

 2. om inköp, import, export, och

 3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

13) Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen lämna sådana uppgifter om fiskefartyg, fiskelicenser, personliga fiskelicenser och särskilda tillstånd som Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom fiskerikontrollen.

13)

Senaste lydelse 2011:646.

14) Kustbevakningen och polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning av frågor om

14)

Senaste lydelse 2012:525.

 1. sanktionsavgifter,

 2. tilldelning av prickar,

 3. fiskelicenser, personliga fiskelicenser och andra särskilda tillstånd, och

 4. förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 5256 §§ fiskelagen (1993:787).

15) Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter, tillsyn över

15)

Senaste lydelse 2011:646.

 1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs,

 2. föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

 3. nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Sådan tillsyn innefattar kontroll av att handelsnormer följs och att kriterier för att erkänna producentorganisationer, branschorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, kriterier för att godkänna producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner och kriterier för att fastställa utlösande pris i samband med privat lagring uppfylls.

Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att

 1. kontrollera att handelsnormer följs, och

 2. utföra dokumentkontroller.

16) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för

16)

Senaste lydelse 2011:646.

 1. fiskelicens och personlig fiskelicens,

 2. godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk zon,

 3. tillstånd för visst fiske, och

 4. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med undantag för flyttning av fisk mellan fiskodlingar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för tillstånd att bedriva fiskodling och för tillstånd att flytta fisk mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken på fiskeområdet följs.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, när det gäller marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Föreskrifter om indragning eller begränsning av fiskedagar

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om indragning eller begränsning av antalet tillåtna dagar för fiske om fiskelicensen för den verksamhet som har tilldelats dagarna har återkallats på viss tid.

Beslut om prickar, återkallelse, förbud och indragning eller begränsning av fiskedagar

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tilldelning av prickar, om återkallelse av fiskelicens, personlig fiskelicens och särskilt tillstånd till fiske, om förbud att verka som befälhavare, om interimistiska beslut som avser prickar, återkallelse eller förbud och om indragning eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 5256 och 57 a §§ fiskelagen.

Stöd för kontrollutrustning

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd som överförs till enskilda och som har beviljats myndigheten för dess utgifter för fiskerikontrollverksamhet enligt artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om unionens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 693/2011 av den 6 juli 2011.

17) I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Inga andra beslut får dock överklagas än Havs- och vattenmyndighetens eller Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14, 45 och 46 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a-c §§.

17)

Senaste lydelse 2012:635. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Bilaga 118)

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska

– 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en lngd understigande 12 meter,

– 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men understigande 24 meter och

– 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd,

b) artiklarna 11 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97,

c) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/ 1999,

d) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,

e) artiklarna 14, 15 och 21–24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93,(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

f) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten,

g) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999,

h) artiklarna 29–36, 39–41, 47, 49–52, 54 och 82 i samt bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, eller

i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-i ska bestå i att

– inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,

– inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration,

– inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration, eller

– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som bestäms av Havs- och vattenmyndigheten om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-i består i att

– inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske,

– uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från rapportering, eller

– en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.

En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska betalas med två gånger den orapporterade fångstens värde, vilket ska beräknas på det sätt som anges i 6 kap. 2 a §, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska försäljningspriset eller marknadspriset för en viss art kan fastställas, ska avgiften motsvara två gånger det senaste kända marknadsvärdet för arten.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt,

b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,

c) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,

d) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,

e) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-g ska bestå i att

– inte göra förhandsanmälan,

– inte i rätt tid göra förhandsanmälan,

– utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmälan,

– utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan,

– inte påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan anmäld tidpunkt, eller

– inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,

b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-d ska bestå i att lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,

b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,

d) punkt 6 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten,

e) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011, eller

f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-f ska bestå i att

– inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan än förhandsanmälan, eller

– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter, underrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,

b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,

c) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,

d) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,

e) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,

f) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller

g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-g ska bestå i att inte anlöpa utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer,

b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011, eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c ska bestå i att inte medföra ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett särskilt fisketillstånd som medger att automatisk klassificeringsutrustning får medföras ombord eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,

b) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,

c) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-d ska bestå i att inte rapportera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1061

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014 i fråga om 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19–21 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1–11, 48 och 49 §§, 5 kap.

1, 1 a, 1 e och 4 a §§, 6 kap. 2, 5 a, 5 b och 5 d §§ samt bilaga 1 till förordningen och i övrigt den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före ikraftträdandet och ifråga om stöd som beviljats före ikraftträdandet.

3. Det som föreskrivs om fiskelicens och personlig fiskelicens gäller också för yrkesfiskelicens, fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd som har meddelats med stöd av fiskelagen (1993:787) i den tidigare lydelsen och som har fortsatt giltighet enligt övergångsbestämmelserna till fiskelagen.

4. I fråga om utbetalning av återtag för 2013 och ersättning för upprättande av ett operativt program för 2013 gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)