Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Utkom från trycket den 30 september 2014
utfärdad den 11 september 2014.

Grundläggande bestämmelser

Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022,

 4. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,

 5. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken,

 6. övriga EU-förordningar som meddelats med stöd av förordning (EU) nr 1306/2013 och som avser direktstöd för jordbrukare, och

 7. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

SFS 2021:332

Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om komplettering av de EU-förordningar som anges i 1 § och denna förordning.

Uttryck i förordningen

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 1307/2013.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 639/2014.

SFS 2017:1054

Stödformer

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013:

  1. grundstöd,

  2. stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, och

  3. stöd till unga jordbrukare,

 2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Ansvariga myndigheter

Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de EU-förordningar som anges i 1 § och av denna förordning.

Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om en länsstyrelse inte uppfyller kraven enligt 8 § andra stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.

SFS 2015:612

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska säkerställa att det krav uppfylls som anges i bilaga I 1. C.1 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.

SFS 2015:612

Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11, 12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län.

Länsstyrelserna ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

SFS 2015:612

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 25 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket och 36 §, och

 2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §.

Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen.

SFS 2017:878

Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

It-system för ärenden om stöd

Rubriken införd g. SFS2015-0612

Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

SFS 2015:612

Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

SFS 2015:612

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen.

SFS 2015:612

Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för EGFJ.

SFS 2015:612

Samlad information till enskilda

Rubriken införd g. SFS2015-0612

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.

SFS 2015:612

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska genomföra verksamhet enligt 10 e § första stycket.

SFS 2015:612

Förfarandet i stödärenden

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd om inte något annat följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrätter, stödbelopp och tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §.

Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Ansökan om stöd till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 § ska ges in till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

 1. om att ansökningsförfarandet för sådana ansökningar ska vara elektroniskt, och

 2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

SFS 2016:1179

Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut upphör att gälla.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Stödsystemets omfattning

En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska betalas ut.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet är minst 100 euro per kalenderår.

SFS 2015:612

Stödbelopp som överstiger 150 000 euro per kalenderår ska reduceras med 5 procent.

Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte göras.

SFS 2017:1054

Artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte tillämpas.

SFS 2018:584

Jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön

Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska beräknas enligt artikelns tredje stycke.

SFS 2017:1054

Diversifiering av grödor

Rubriken införd g. F SFS2022-0270

Med undantag från artikel 44.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska mark i träda i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/484 av den 23 mars 2022 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller genomförandet av vissa villkor angående miljöanpassningsstödet för ansökningsåret 2022 betraktas som en skild gröda, även om marken har betats eller skördats för produktionsändamål eller odlats.

Jordbruksverket ska göra den anmälan i fråga om undantag enligt första stycket som följer av artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut.

SFS 2022:270

Permanenta gräsmarker

Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013 ska fastställas på nationell nivå.

Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2017:1054

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2017:1054

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.

SFS 2017:1054

Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013 och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU) 1307/2013.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013.

SFS 2017:1054

Ekologiska fokusarealer

Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 räknas

 1. arealer som ligger i träda,

 2. buffertområden och fältkanter,

 3. jordbruksmark med odling av salix,

 4. arealer med fånggrödor eller växttäcke,

 5. arealer med kvävefixerande grödor, och

 6. arealer i träda med dragväxter (bestående av pollen- och nektarrika arter).

Följande viktningsfaktorer och omräkningsfaktorer ska tillämpas enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013. Viktningsfaktor 1 för arealer som ligger i träda och arealer med kvävefixerande grödor, omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 för buffertområden och fältkanter samt viktningsfaktor 1,5 för arealer i träda med dragväxter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2018:584

Kravet på avsättning av areal med ekologiskt fokus i artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 gäller inte för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 1.

Kravet gäller inte heller för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 2 som inte ligger inom ett område som utgör fjällnära skog enligt förordningen om gränserna för fjällnära skog i Skogsstyrelsens författningssamling nr 1991:3 (SKSFS 1991:3).

SFS 2015:612

Arealer som ligger i träda enligt 23 § 1 ska även, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/484, avse mark som har betats eller skördats för produktionsändamål eller odlats. Den viktningsfaktor som anges för mark i träda enligt 23 § andra stycket ska tillämpas för sådan mark.

Med undantag från artikel 45.10b i förordning (EU) nr 639/2014 är användning av växtskyddsmedel på arealer som avses i första stycket tillåten.

Jordbruksverket ska göra den anmälan i fråga om undantag enligt första eller andra stycket som följer av artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut.

SFS 2022:270

Stödrätternas värde

Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i första stycket.

SFS 2017:1054

Jordbruksverket får besluta om en sådan ökning av belopp inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2017:1054

Unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1307/2013 betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbrukaren deklarerat.

Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i förordningen tillämpas. Jordbruksverket ska i enlighet med artikeln varje år fastställa den procentsats som ska gälla.

Undantaget enligt artikel 50.5 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 ska tillämpas.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2018:584

Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Kopplat stöd

Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013 ska betalas ut i form av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till förordningen och ska betalas ut för nötdjur som är äldre än ett år.

Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som fastställts för finansiering och det antal djur som berättigar till stöd under det berörda året.

För att stödet ska betalas ut krävs det att djuren är korrekt märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt rapporterade till det register som anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid som kravet i tredje stycket ska ha varit uppfyllt för att stödet ska betalas ut.

SFS 2015:612

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kopplat stöd.

Nationell reserv

En jordbrukare kan få tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 om det finns utrymme för sådan tilldelning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Underrättelse till Polismyndigheten

Länsstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

Kontroll

Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs, liksom

 1. förordning (EU) nr 1307/2013,

 2. förordning (EU) nr 639/2014,

 3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, och

 4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.

SFS 2017:1054

Om stöd sökts för odling av hampa, ska länsstyrelsen vid kontroll enligt 33 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

Det integrerade administrations- och kontrollsystemet som avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.

SFS 2017:1054

Återbetalning

Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

SFS 2017:1054

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i 37 § gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

Hörande av andra myndigheter

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrifter enligt denna förordning, ska andra berörda centrala och regionala myndigheter ges tillfälle att yttra sig.

Övriga föreskrifter

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 1306/2013.

SFS 2017:1054

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

SFS 2017:1054

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.

SFS 2014:1588

Överklagande och verkställighet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1619

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:869

Beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 och beslut om stödrätter gäller omedelbart, även om de överklagas.

SFS 2018:1619

Bilaga 1

Förteckning över områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013

Län

Kommun

Församling (Med församling avses sådan territoriell församling som fanns den 1 januari 2000 enligt lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.)

Norrbotten

 

Överkalix

 

Överkalix

 
 

Kalix2

 

Nederkalix

Töre

 
 

Övertorneå

 

Övertorneå

Svanstein

Hietaniemi

 
 

Älvsbyn

 

Älvsby

 
 

Luleå

 

Örnäset

Nederluleå

Råneå

 
 

Piteå

 

Piteå stadsförsamling

Hortlax

Piteå landsförsamling

Norrfjärden

 
 

Boden

 

Överluleå

Gunnarsbyn

Edefors

 
 

Haparanda

 

Nedertorneå-Haparanda

Karl Gustav

 

Västerbotten

 

Nordmaling

 

Nordmaling

 
 

Bjurholm

 

Bjurholm

 
 

Vindeln

 

Vindeln

Åmsele

 
 

Robertsfors

 

Bygdeå

Nysätra

 
 

Norsjö

 

Norsjö

 
 

Malå

 

Malå

 
 

Vännäs

 

Vännäs

 
 

Åsele

 

Åsele

Fredrika

 
 

Umeå

 

Umeå stadsförsamling

Umeå landsförsamling

Tavelsjö

Teg

Ålidhem

Holmsund

Hörnefors

Sävar

Holmön

Umeå Maria

 
 

Lycksele

 

Lycksele

Björksele

Örträsk

 
 

Skellefteå

 

Skellefteå Sankt Olov

Skellefteå Sankt Örjan

Bureå

Skellefteå landsförsamling

Boliden

Kågedalen

Byske

Fällfors

Jörn

Lövånger

Burträsk

Kalvträsk

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Ragunda

Fors

Borgvattnet

Stugun

 
 

Bräcke

 

Bräcke

Nyhem

Hällesjö

Håsjö

Sundsjö

Revsund

Bodsjö

 
 

Östersund

 

Östersund

Frösö

Sunne

Näs

Lockne

Marieby

Brunflo

Kyrkås

Lit

Häggenås

Norderö

 

Västernorrland

 

Ånge

 

Borgsjö

Haverö

Torp

 
 

Timrå

 

Timrå

Ljustorp

Hässjö

Tynderö

 
 

Härnösand

 

Härnösands

domkyrkoförsamling

Högsjö

Häggdånger

Stigsjö

Viksjö

Säbrå

Hemsö

 
 

Sundsvall

 

Sundsvalls Gustav Adolf

Skönsmon

Skön

Alnö

Sättna

Selånger

Stöde

Tuna

Attmar

Njurunda

Indal

Holm

Liden

 
 

Kramfors

 

Gudmundrå

Nora

Skog

Nordingrå

Vibyggerå

Ullånger

Bjärtrå

Styrnäs

Dal

Torsåker

Ytterlännäs

 
 

Sollefteå

 

Sollefteå

Multrå

Graninge

Långsele

Ed

Resele

Helgum

Ådals-Liden

Junsele

Boteå

Överlännäs

Sånga

Edsele

Ramsele

 
 

Örnsköldsvik

 

Örnsköldsvik

Arnäs

Anundsjö

Skorped

Sidensjö

Nätra

Själevad

Mo

Grundsunda

Gideå

Björna

Trehörningsjö

 

Gävleborg

 

Ockelbo

 

Ockelbo

 
 

Hofors

 

Hofors

Torsåker

 
 

Ovanåker

 

Ovanåker

Voxna

Alfta

 
 

Nordanstig

 

Ilsbo

Harmånger

Jättendal

Gnarp

Bergsjö

Hassela

 
 

Ljusdal

 

Ljusdal

Hamra

Los

Färila

Kårböle

Ramsjö

Järvsö

 
 

Gävle

 

Gävle Heliga Trefaldighets

Gävle Staffan

Hedesunda

Hille

Valbo

Gävle Tomas

Gävle Maria

Bomhus

Hamrånge

 
 

Sandviken

 

Sandviken

Ovansjö

Järbo

Årsunda

Österfärnebo

 
 

Söderhamn

 

Söderhamn

Sandarne

Skog

Ljusne

Söderala

Bergvik

Mo

Trönö

Norrala

 
 

Bollnäs

 

Bollnäs

Rengsjö

Segersta

Hanebo

Undersvik

Arbrå

 
 

Hudiksvall

 

Hudiksvall

Idenor

Hälsingtuna

Rogsta

Njutånger

Enånger

Delsbo

Bjuråker

Norrbo

Forsa

Hög

 

Dalarna

 

Vansbro

 

Järna

Nås

Äppelbo

 
 

Gagnef

 

Mockfjärd

Gagnef

Floda

 
 

Leksand

 

Leksand

Djura

Ål

Siljansnäs

 
 

Rättvik

 

Rättvik

Boda

Ore

 
 

Orsa

 

Orsa

 
 

Smedjebacken

 

Norrbärke

Söderbärke

 
 

Mora

 

Mora

Våmhus

Sollerön

Venjan

 
 

Falun

 

Falu Kristine

Grycksbo

Stora Kopparberg

Aspeboda

Vika

Hosjö

Sundborn

Svärdsjö

Enviken

Bjursås

 
 

Borlänge

 

Stora Tuna

Torsång

 
 

Säter

 

Säter

Stora Skedvi

Gustafs

Silvberg

 
 

Hedemora

 

Hedemora

Garpenberg

Husby

 
 

Avesta

 

Avesta

By

Folkärna

Grytnäs

 
 

Ludvika

 

Ludvika

Grängesberg

Grangärde

Säfsnäs

 

Västmanland

 

Skinnskatteberg

 

Hed

Skinnskatteberg

Gunnilbo

 
 

Surahammar

 

Sura

Ramnäs

 
 

Norberg

 

Norberg

Karbenning

 
 

Fagersta

 

Västanfors

Västervåla

 

Örebro

 

Laxå

 

Ramundeboda

Finnerödja

Tived

Skagershult

 
 

Hallsberg

 

Svennevad

 
 

Degerfors

 

Degerfors

Nysund

 
 

Hällefors

 

Hällefors

Grythyttan

Hjulsjö

 
 

Ljusnarsberg

 

Ljusnarsberg

 
 

Askersund

 

Lerbäck

Snavlunda

 
 

Karlskoga

 

Karlskoga

 
 

Nora

 

Järnboås

Nora bergsförsamling

Viker

 
 

Lindesberg

 

Lindesberg

Guldsmedshyttan

Näsby

Ramsberg

 

Värmland

 

Eda

 

Eda

Järnskog

Skillingmark

Köla

 
 

Torsby

 

Fryksände

Lekvattnet

Vitsand

Nyskoga

Östmark

Norra Finnskoga

Södra Finnskoga

Dalby

Norra ny

 
 

Storfors

 

Storfors

Bjurtjärn

Lungsund

 
 

Hammarö

 

Hammarö

 
 

Munkfors

 

Ransäter

Munkfors

 
 

Forshaga

 

Forshaga

Nedre Ullerud

Övre Ullerud

 
 

Grums

 

Grums

Borgvik

Värmskog

 
 

Årjäng

 

Silbodal

Sillerud

Karlanda

Holmedal

Blomskog

Trankil

Västra Fågelvik

Töcksmark

Östervallskog

 
 

Sunne

 

Sunne

Västra Ämtervik

Östra Ämtervik

Gräsmark

Lysvik

 
 

Kristinehamn

 

Rudskoga

Visnums-Kil

Visnum

Ölme

 
 

Filipstad

 

Filipstad

Brattfors

Nordmark

Kroppa

Gåsborn

Rämmen

 
 

Hagfors

 

Hagfors

Ekshärad

Gustav Adolf

Norra Råda

Sunnemo

 
 

Arvika

 

Arvika Östra

Arvika Västra

Stavnäs

Högerud

Glava

Bogen

Gunnarskog

Ny

Älgå

Mangskog

Brunskog

 
 

Säffle

 

Säffle

Tveta

Bro

Botilsäter

Millesvik

Gillberga

Kila

Svanskog

Långserud

 
 

Kil

 

Stora Kil na del

Stora Kil sa del

Frykerud

Boda

 

Västra Götaland

 

Härryda

 

Härryda

Landvetter

Råda

Björketorp

 
 

Dals-Ed

 

Håbol

Nössemark

Dals-Ed

Töftedal

Gesäter

Rölanda

 
 

Ale

 

Nödinge

Hålanda

Skepplanda

Kilanda

Starrkärr

 
 

Lerum

 

Skallsjö

Stora Lundby

Östad

 
 

Bollebygd

 

Töllsjö

Bollebygd

 
 

Karlsborg

 

Karlsborg

Brevik

Mölltorp

Undenäs

 
 

Gullspång

 

Amnehärad

Hova

Södra Råda

 
 

Tranemo

 

Tranemo

Ambjörnarp

Sjötofta

Mossebo

Södra Åsarp

Länghem

Månstad

Nittorp

Ljungsarp

Ölsremma

Dalstorp

Hulared

 
 

Bengtsfors

 

Ärtemark

Laxarby

Vårvik

Torrskog

Steneby

Tisselskog

Ödskölt

Bäcke

 
 

Lilla Edet

 

Fuxerna

Åsbräcka

Tunge

Sankt Peder

Ale-Skövde

Västerlanda

Hjärtum

 
 

Mark

 

Kinna

Örby-Skene

Sätila

Hyssna

Skephult

Fritsla

Hajom

Fotskäl

Tostared

Öxnevalla

Istorp

Älekulla

Torestorp

Öxabäck

 
 

Svenljunga

 

Svenljunga-Ullasjö

Holsljunga

Mjöbäck

Mårdaklev

Kalv

Östra Frölunda

Håcksvik

Örsås

Revesjö

Redslared

Sexdrega

Roasjö

Hillared

 
 

Alingsås

 

Alingsås

Långared

Hemsjö

Ödenäs

 
 

Borås

 

Borås Caroli

Borås Gustav Adolf

Brämhult

Rångedala

Äspered

Toarp

Dannike

Ljushult

Tärby

Fristad-Gingri

Borgstena

Tämta

Vänga

Bredared

Sandhult

Seglora

Kinnarumma

 
 

Ulricehamn

 

Ulricehamn

Kärråkra

Möne

Hällstad

Murum

Fänneslunda

Härna

Södra Ving

Varnum

Södra Säm

Finnekumla

Tvärred

Marbäck

Gällstad

Grönahög

Strängsered

Gullered

Hössna

Liared

Kölingared

Knätte

Böne

Kölaby

Humla

Blidsberg

Dalum

Timmele

 
 

Åmål

 

Åmål

Mo

Tösse med Tydje

Ånimskog

Fröskog

Edsleskog

 
 

Munkedal

 

Foss

Foss öar

Håby

Håby öar

Valbo-Ryr

Bärfendal

Svarteborg na del

Svarteborg sa del

Hede

Sanne

Krokstad

 
 

Färgelanda

 

Färgelanda

Ödeborg

Torp

Järbo

Råggärd

Lerdal

Rännelanda

Högsäter

 

Halland

 

Hylte

 

Torup

Kinnared

Långaryd

Drängsered

Färgaryd

Femsjö

Södra Unnaryd

Jälluntofta

 

Skåne

 

Östra Göinge

 

Glimåkra

 
 

Örkelljunga

 

Örkelljunga

Rya

Skånes-Fagerhult

 
 

Osby

 

Osby

Örkened

Loshult

Visseltofta

 
 

Perstorp

 

Perstorp

 
 

Hässleholm

 

Farstorp

Verum

Vittsjö

Norra Åkarp

Norra Mellby

Häglinge

Matteröd

Hörja

Röke

Västra Torup

 

Blekinge

 

Olofström

 

Kyrkhult

 
 

Karlskrona

 

Karlskrona stadsförsamling

Aspö

Flymen

Sturkö

Sillhövda

Hasslö

Bollö

 
 

Ronneby

 

Backaryd

Öljehult

Eringsboda

 
 

Karlshamn

 

Ringamåla

 

Kalmar

 

Högsby

 

Fågelfors

Fagerhult

 
 

Torsås

 

Gullabo

Hultsfred Hultsfred

Lönneberga

Järeda

Virserum

Vena

 
 

Emmaboda

 

Emmaboda

Vissefjärda

Algutsboda

Långasjö

 
 

Nybro

 

Nybro

Kråksmåla

Bäckebo

Kristvalla

Madesjö

Örsjö

Sankt Sigfrid

Oskar

Hälleberga

 
 

Oskarshamn

 

Oskarshamn

Misterhult

Kristdala

Döderhult

 
 

Västervik

 

Törnsfall

Gladhammar

Västrum

Ukna

Dalhem

Överum

Västra Ed

Loftahammar

Lofta

Gamleby

Odensvi

Hallingeberg

Hjorted

Blackstad

 
 

Vimmerby

 

Vimmerby

Rumskulla

Pelarne

Frödinge

Locknevi

Djursdala

Södra Vi

Tuna

 

Kronoberg

 

Uppvidinge

 

Åseda

Herråkra

Lenhovda

Nottebäck

Älghult

 
 

Lessebo

 

Lessebo

Hovmantorp

Ekeberga

Ljuder

 
 

Tingsryd

 

Tingsås

Almundsryd

Älmeboda

Linneryd

Södra Sandsjö

Väckelsång

Urshult

 
 

Alvesta

 

Alvesta

Lekaryd

Härlöv

Hjortsberga med Kvenne

Moheda

Slätthög

Mistelås

Blädinge

Vislanda

Skatelöv

Västra Torsås

 
 

Älmhult

 

Älmhult

Härlunda

Virestad

Stenbrohult

Göteryd

Pjätteryd

Hallaryd

 
 

Markaryd

 

Markaryd

Hinneryd

Traryd

 
 

Växjö

 

Växjö Domkyrkoförsamling

Furuby

Sjösås

Hornaryd

Drev

Dädesjö

Hemmesjö med Tegnaby

Östra Torsås

Nöbbele

Uråsa

Jät

Kalvsvik

Tävelsås

Dänningelanda

Vederslöv

Öja

Bergunda

Öjaby

Tjureda

Gårdsby

Söraby

Tolg

Asa

Aneboda

Berg

Ormesberga

Ör

Skogslyckan

Växjö Maria

Teleborg

 
 

Ljungby

 

Ljungby

Agunnaryd

Ryssby

Tutaryd

Södra Ljunga

Hamneda

Kånna

Berga

Dörarp

Vittaryd

Angelstad

Annerstad

Nöttja

Torpa

Vrå

Lidhult

Odensjö

Bolmsö

Tannåker

 

Jönköping

 

Aneby

 

Bälaryd

Bredestad

Askeryd

Marbäck

Frinnaryd

Lommaryd

Haurida

Vireda

 
 

Gnosjö

 

Källeryd

Åsenhöga

Kävsjö

Kulltorp del Gnosjö kommun

Gnosjö

 
 

Mullsjö

 

Utvängstorp

Sandhem

Nykyrka

Bjurbäck

 
 

Habo

 

Habo

Gustav Adolf

Brandstorp

 
 

Gislaved

 

Gislaved

Våthult

Bosebo

Anderstorp

Stengårdshult

Valdshult

Öreryd

Norra Hestra

Villstad

Burseryd

Gryteryd

Södra Hestra

Ås

Kållerstad

Reftele

 
 

Vaggeryd

 

Byarum

Bondstorp

Tofteryd

Hagshult

Åker

Svenarum

 
 

Jönköping

 

Jönköpings Kristina

Ljungarum

Järstorp

Huskvarna

Hakarp

Norrahammar

Ölmstad

Svarttorp

Järsnäs

Lekeryd

Rogberga

Barnarp

Ödestugu

Öggestorp

Månsarp

Bankeryd

Bottnaryd

Mulseryd

Angerdshestra

Norra Unnaryd

 
 

Nässjö

 

Nässjö

Norra Sandsjö

Bringetofta

Norra Solberga

Flisby

Forserum

Barkeryd

Malmbäck

Almesåkra

 
 

Värnamo

 

Värnamo

Bredaryd

Kulltorp del Värnamo

kommun

Kärda

Hånger

Forsheda

Torskinge

Dannäs

Tånnö

Voxtorp

Gällaryd

Rydaholm

Fryele

Nydala

 
 

Sävsjö

 

Sävsjö

Hjärtlanda

Vrigstad

Hylletofta

Skepperstad

Hjälmseryd

Stockaryd

Hultsjö

 
 

Vetlanda

 

Vetlanda

Bäckseda

Näsby

Fröderyd

Bäckaby

Ramkvilla

Södra Solberga

Korsberga

Lemnhult

Näshult

Stenberga

Skirö

Nye

Alseda

Ökna

Karlstorp

Skede

Björkö

Nävelsjö

Lannaskede

Myresjö

 
 

Eksjö

 

Eksjö

Hässleby

Kråkshult

Bellö

Ingatorp

Hult

Edshult

Mellby

Höreda

 
 

Tranås

 

Säby

Adelöv

Linderås

 

Östergötland

 

Ydre

 

Torpa

Asby

Sund

Västra Ryd

Svinhult

Norra Vi

 
 

Kinda

 

Tidersrum

Kisa

Västra Eneby

Horn

Hycklinge

Oppeby

Hägerstad

Tjärstad

 
 

Boxholm

 

Rinna

Blåvik

Malexander

 
 

Åtvidaberg

 

Åtvid

Grebo

Värna

Björsäter

Yxnerum

Hannäs

Gärdserum

 
 

Finspång

 

Risinge

Hällestad

Regna

Skedevi

 
 

Valdemarsvik

 

Valdemarsvik

Ringarum

Gryt

Tryserum

Östra Ed

 

Uppsala

 

Älvkarleby

 

Älvkarleby

Skutskär

 
 

Heby

 

Västerlövsta

Huddunge

Enåker

Vittinge

Nora

Östervåla

Harbo

 
 

Tierp

 

Tolfta

Tegelsmora

Tierp

Västland

Österlövsta

Hållnäs

 
 

Östhammar

 

Östhammar

Forsmark

Valö

Börstil

Hökhuvud

Harg

Öregrund

Gräsö

Alunda

Ekeby

Skäfthammar

Morkarla

Film

Dannemora

 

Stockholm

 

Norrtälje

 

Norrtälje

Björkö-Arholma

Väddö

Singö

Häverö

Edebo

Ununge

Edsbro

Fasterna

Rimbo

Skederid

Husby-Sjuhundra

Gottröra

Närtuna

Malsta

Lohärad

Estuna

Söderby-Karl

Roslags-Bro

Vätö

Rådmansö

Frötuna

Blidö

Länna

Riala

 

SFS 2021:332

Bilaga 2

Förteckning över särskilda fjällnära områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013

Län

Kommun

Församling1)

1)

Med församling avses sådan territoriell församling som fanns den 1 januari 2000 enligt lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Norrbotten

 

Arvidsjaur

 

Arvidsjaur

 

Arjeplog

 

Arjeplog

 

Jokkmokk

 

Jokkmokk

 

Porjus

 

Vuollerim

 

Pajala

 

Pajala

 

Muonionalusta

 

Korpilombolo

 

Tärendö

 

Junosuando

 

Västerbotten

 

Storuman

 

Stensele

 

Tärna

 

Sorsele

 

Sorsele

 

Gargnäs

 

Dorotea

 

Dorotea

 

Risbäck

 

Vilhelmina

 

Vilhelmina

 

Jämtland

 

Krokom

 

Rödön

 

Näskott

 

Aspås

 

Ås

 

Laxsjö

 

Föllinge

 

Hotagen

 

Offerdal

 

Alsen

 

Strömsund

 

Ström

 

Alanäs

 

Gåxsjö

 

Hammerdal

 

Frostviken

 

Fjällsjö

 

Bodum

 

Tåsjö

 

Åre

 

Åre

 

Mattmar

 

Mörsil

 

Kall

 

Undersåker

 

Hallen

 

Marby

 

Berg

 

Berg

 

Hackås

 

Oviken

 

Myssjö

 

Storsjö

 

Åsarne

 

Klövsjö

 

Rätan

 

Härjedalen

 

Sveg

 

Linsell

 

Älvros

 

Vemdalen

 

Hede

 

Ljusnedal

 

Tännäs

 

Överhogdal

 

Ytterhogdal

 

Ängersjö

 

Lillhärdal

 

Dalarna

 

Malung-Sälen

 

Malung

 

Lima

 

Transtrand

 

Älvdalen

 

Älvdalen

 

Särna

 

Idre

 

SFS 2015:612

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1101

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016 i fråga om 25 och 28 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1588

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

SFS 2015:612

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2015.

SFS 2016:1179

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:878

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017.

SFS 2017:1054

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:584

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:869

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1619

Denna förordning träder i kraft d. 16 nov. 2018.

SFS 2021:332

Denna förordning träder i kraft d. 10 juni 2021.

SFS 2022:270
 1. Denna förordning träder i kraft d. 17 maj 2022.

 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:271

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.