Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Denna förordning upphör enligt F (2015:406) att gälla den 15 juli 2015.

Utkom från trycket den 17 februari 2015
utfärdad den 5 februari 2015.

Tillämpningsområde

Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

 3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser, och

 4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och handläggning av stöd för åtgärder som ska bidra till uppfyllandet av de unionsprioriteringar som anges i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013. De unionsprioriteringar som avses är att

 1. främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden,

 2. förbättra jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk,

 3. främja organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket,

 4. återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket,

 5. främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, och

 6. främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Bemyndiganden

Statens jordbruksverk får, efter att ha gett Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Vattenmyndigheterna tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

 1. den tid inom vilken ansökan enligt 2 § ska ges in,

 2. ansökningsförfarandet, och

 3. innehållet i ansökan.

Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om handläggningen av stödärenden hos dessa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:45

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.