Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:308

Utkom från trycket den 5 juni 2015
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 a kap. 4 a § ska upphävas1) ,

1)

Senaste lydelse av 2 a kap. 4 a § 2014:372.

dels att 2 a kap. 8 a och 9 a §§ ska ha följande lydelse.

2) Trots 8 § andra stycket är under 2015

2)

Senaste lydelse 2014:372.

  1. fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december, och

  2. fiske efter sik med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2015 efter lax med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 från och med den 15 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2015 efter lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 3 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2015 efter andra arter än lax och öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 endast från och med den 15 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2015 efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske under 2015 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

3) Trots 9 § femte stycket ska under 2015 fasta redskap tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

3)

Senaste lydelse 2014:372.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:308

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2015.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)