Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivanden (2018:1589).

Utkom från trycket den 22 december 2015
beslutat den 10 december 2015.

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

  • artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,

  • artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,

  • artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur),

– artikel 9.2 och 9.3.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:943

(Utkom d. 22 dec. 2015.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2009:913) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.