Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:1013

Utkom från trycket den 29 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt;
utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

2 §

1) Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

6 a §

Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:1013

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)