Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:1070

Utkom från trycket den 29 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;
utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

 

Engångsröjning av betesmark

 

Ersättningsnivå

 

5 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Reglerbar dränering

 

Ersättningsnivå

 

8 000 kr/brunn

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

8 000

 

Stängsel mot rovdjur

 

Ersättningsnivå

 

50 kr/m

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Förädlingsstöd

 

Ersättning av kostnad (%)

 

401

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0002

 

Investeringar i jordbruk

 

Ersättning av kostnad (%)

 

401, 4

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

50 0005, 100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000 000–7 000 0002 100 0003

 

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

 

Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

 

Ersättning av kostnad (%)

 

40

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

Förnybar energi: 1 000 000 kr–200 000 euro1 Gödselbaserad biogas: 40 000 000 kr Jobbskapande: 600 000 kr–200 000 euro1

 

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)

 

Bredband

 

Ersättning av kostnad (%)

 

40–901

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

10 000 000 euro per projekt

 

Infrastruktur för rekreation och turistinformation

 

Ersättning av kostnad (%)

 

902

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Service och fritid på landsbygden

 

Ersättning av kostnad (%)

 

90, 50

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 0004, 50 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0005

 

Småskalig infrastruktur

 

Ersättning av kostnad (%)

 

90

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Utveckling av natur- och kulturvärden

 

Ersättning av kostnad (%)

 

1006,7, 90, 508

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

30 000, 50 0009

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

Våtmarker och dammar: 200 000 kr/ha (400 000 kr/ha)10 Tvåstegsdiken: 1 000 kr/m Övriga: 15 000 00011

 

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.

8 Miljöinvesteringar med begränsad miljönytta eller om sökande äger byggnaden där projekt för utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader genomförs.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 15 miljoner kronor.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)

 

Skogens miljövärden

 

Ersättning av kostnad (%)

 

1001

 

Ersättningsnivå

 

Naturvårdsbränning: 28 000 kr/bränning, 9 000/ha Röja och rensa stenmur: 850 kr/100 m Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Högsta ersättningsnivå

 

60 000 0001

 

Återställande av skadad skog

 

Ersättning av kostnad (%)

 

100

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

50 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

1 Skapa våtmark i skog, sköta natur- och kulturmiljöer och gallra fram ädellöv/lövrik skog.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

 

Betesmarker och slåtterängar

 

Markklass

 

Ersättningsnivå1

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

 

1 000 kr/ha

 

Betesmarker med särskild skötsel

 

2 800 kr/ha

 

Slåtterängar med särskild skötsel

 

4 500 kr/ha

 

Alvarbete

 

1 000 kr/ha

 

Skogsbete

 

2 500 kr/ha

 

Gräsfattiga marker

 

1 700 kr/ha

 

Mosaikbetesmarker

 

1 700 kr/ha

 

Betesmarker och slåtterängar - Kompletterande insatser

 

Komplement

 

Ersättningsnivå1

 

Efterbete

 

700 kr/ha

 

Lövtäkt

 

100 kr/ha2

 

Bränning

 

800 kr/ha

 

Höhantering

 

1 700 kr/ha

 

Lieslåtter

 

7 000 kr/ha

 

Svårtillgängliga platser

 

1 000 kr/ha

 

Fäbodar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

 

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

 

Fäbod i bruk: Kompletterande

 

500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar

 

Fäbodbete

 

1 000 kr/ha

 

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

 

1 200 kr/ha

 

Hotade husdjursraser

 

Djurslag

 

Ersättningsnivå3

 

Getter

 

1 450 kr/djurenhet

 

Svin

 

2 050 kr/djurenhet

 

Nöt

 

1 450 kr/djurenhet

 

Får

 

1 450 kr/djurenhet

 

Minskat kväveläckage

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fånggröda

 

1 100 kr/ha

 

Vårbearbetning

 

600 kr/ha

 

Lantrasföreningar

 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

Ersättningsnivå3

 

3 600 kr/ha

 

Skyddszoner

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skyddszon mot vattendrag

 

3 000 kr/ha

 

Anpassade skyddszoner

 

3 000 kr/ha

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

4 000 kr/ha

 

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

1 000 kr/ha

 

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

3 000 kr/ha

 

Vallodling

 

Ersättningsnivå3

 

500 kr/ha

 

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

 

Ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

 

Omställning till ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)

 

Kompensationsstöd i bergsområden1,2,3,4

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
 

Jordbruk med betesdjur och fodergrödor på åkermark

 

Jordbruk med betesdjur och naturbetesmark

 

Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker

 

Jordbruk med växtodling

 

Extensivt jordbruk

 

1

 

3 900

 

2 300

 

1 000

 

1 100

 

500

 

2a

 

3 600

 

2 000

 

900

 

1 100

 

300

 

2b

 

3 600

 

1 800

 

900

 

1 100

 

300

 

3

 

3 500

 

1 500

 

600

 

1 100

 

300

 

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar1,2,3

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

4a

 

1 700

 

600

 

250

 

600

 

0

 

4b

 

600

 

300

 

0

 

300

 

0

 

5a

 

1 500

 

700

 

250

 

600

 

0

 

5b

 

1 100

 

400

 

0

 

600

 

0

 

5c

 

1 000

 

400

 

0

 

500

 

0

 

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar1,2,3

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

5d

 

1 200

 

400

 

0

 

600

 

0

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

 

Extra djuromsorg får

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Extra djuromsorg suggor

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

 

Ersättningsnivå

 

220 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Samarbete (12 kap.)

 

Pilotprojekt

 

Ersättning av kostnad (%)

 

701, 902, 100

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå

 

 

Innovationsgrupper och innovationsprojekt, (EIP)

 

Ersättning av kostnad (%)

 

1004

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000, 50 0005, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Miljö och klimat

 

Ersättning av kostnad (%)

 

706, 907, 100

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000, 50 0008, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Korta leveranskedjor och lokala marknader

 

Ersättning av kostnad (%)

 

90

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Diversifiering

 

Ersättning av kostnad (%)

 

90

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:1070

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)