Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn

Utkom från trycket den 19 april 2016
utfärdad den 31 mars 2016.

1 §

Denna förordning gäller Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn enligt skogsvårdslagen (1979:429), lagen (2014:1005) om virkesmätning och lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

I fråga om myndighetens tillsyn över miljöbalken finns bestämmelser i miljötillsynsförordningen (2011:13).

2 §

Skogsstyrelsen ska göra en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens ansvarsområde (behovsutredning). Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Den ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

3 §

Skogsstyrelsen ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 2 §.

4 §

Skogsstyrelsen ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

5 §

Behovsutredningen enligt 2 § och tillsynsplanen enligt 3 § ska beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av myndighetens resurser.

6 §

Skogsstyrelsen ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:349

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.