Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1180

Utkom från trycket den 9 december 2016
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;
utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska införas en ny paragraf, 1 kap. 41 a §, av följande lydelse.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

  1. om att ansökningsförfarandet för ansökningar om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd som är arealrelaterade och som enligt 19 § ska prövas av länsstyrelserna ska vara elektroniskt, och

  2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1180

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)