Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2016:1368).

Utkom från trycket den 30 december 2016
utfärdad den 22 december 2016.

1 §

Bestämmelserna i denna förordning kompletterar

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

  3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 av den 8 september 2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer,

  4. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till jordbrukare som producerar komjölk och som deltar i något av följande kvalitetsprogram: Arlagården, Gefleortens gårdsprogram, Krav, Norrgården, Svenskt Sigill och Skånemejeriers gårdscertifiering.

4 §

Stöd lämnas med ett visst belopp per kilogram mjölk för den mängd mjölk som levererats till mejeri eller sålts direkt under 2016.

5 §

Stöd betalas inte ut med lägre belopp än 1 000 kronor per betalningstillfälle.

6 §

Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd ska ges in till Statens jordbruksverk.

Bemyndiganden

7 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om det belopp som avses i 4 §.

8 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Uppgifter om stöd

9 §

Jordbruksverket ska fullgöra den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i artikel 3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613.

Överklagande

10 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1368

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2017.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2017.

3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2017.