Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:483

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden;
utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

Vid upplösning av en viltvårdsområdesförening gäller 62 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om en viltvårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen trots första stycket upplöst när konkursen avslutas.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:483

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)