Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:365

Publicerad den 4 maj 2018
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2)

1)

Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2)

Lagen omtryckt 1993:553.

Senaste lydelse av 32 g § 2002:614.

dels att 32 g § ska upphöra att gälla,

dels att 32 b, 32 c, 32 e och 40 §§ ska ha följande lydelse.

3) I fråga om personuppgifter ska registret över fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

3)

Senaste lydelse 2002:614.

 1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och

  a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, eller

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana näringsidkare,

 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

 3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

4) I fråga om personuppgifter ska registret över godkända frökällor ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

4)

Senaste lydelse 2002:614.

 1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och

  a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, eller

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana frökällor,

 2. omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frökälla registrerats,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskyddsförordning.

5) Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i de register som avses i 32 a § första stycket.

5)

Senaste lydelse 2002:614.

6) Skogsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

6)

Senaste lydelse 2005:1164.

Naturvårdsverket får överklaga Skogsstyrelsens beslut i fall som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:365

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)