Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:413

Publicerad den 8 maj 2018
Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 44 § lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2) Styrelsen ska för varje domkrets där flottleden framgår utse minst ett ombud som strandägare och andra kan vända sig till med anmälningar enligt 9 § och andra framställningar som gäller flottleden och flottningen i den. Ombudet ska vara bosatt inom orten och hans eller hennes namn och adress ska årligen, inom den tid som bestäms i reglementet, anmälas hos länsstyrelsen för att införas i den förteckning som anges i 76 a §.

2)

Senaste lydelse 1977:671.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:413

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)