Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:827

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

26 §

Om beslutet har meddelats av en organisation tillämpas 3639 §§ och 4247 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:827

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)