Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:964

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 kap. 6 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

1) I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. och 6 kap. 2 a och 5 a–5 c §§ får dock inte överklagas.

1)

Senaste lydelse 2016:826.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:964

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)