Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1413

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § skogsvårdslagen (1979:429)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2)

Lagen omtryckt 1993:553.

3) Tillstånd till avverkning får inte ges, om avverkningen medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs. Avverkningen får dock tillåtas, om den förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 5 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.

3)

Senaste lydelse 2010:930.

Tillstånd till avverkning får inte heller ges för att bygga en skogsbilväg om nyttan av vägen för skogsbruket inte motsvarar kostnaden för den, eller om vägen inte kan passas in i en vägnätsplan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1413

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Conny Öhman
(Näringsdepartementet)