Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:39

Publicerad den 26 februari 2019
Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 47 § fiskelagen (1993:787) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2) Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som

2)

Senaste lydelse 2014:700.

  1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller

  2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.

Befogenheter enligt första stycket har

  1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och

  2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen som har uppgifter där det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagaren. Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv gjort beslaget.

En kustbevakningstjänsteman som tagit egendom i beslag ska anmäla beslaget till undersökningsledaren eller åklagaren.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats, om den är levnadsduglig och det kan göras utan särskilda kostnader eller besvär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:39

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)