Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:91

Publicerad den 6 mars 2019
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

1) Kustbevakningen kontrollerar efterlevnaden av bestämmelser om fiske även på land i anslutning till de områden som anges i 1 kap. 4 och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:32).

1)

Senaste lydelse 2007:117.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:91

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)