Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:229

Publicerad den 9 maj 2019
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a8 b, 9 a och 11 a §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

1) Trots 3 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2020 förbjudet att fiska med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens utlopp än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt norrut till den svenska stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än den nordsydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasoulu) och närmare Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti direkt västerut till motsatta stranden.

1)

Senaste lydelse 2018:348.

2) Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter långt vid fiske till och med den 31 maj 2020 i sjön Kilpisjärvi.

2)

Senaste lydelse 2018:348.

Fiske i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs och drag (spinnfluga) är till och med den 31 maj 2020 endast tillåtet med enkelkrok med en största öppning på 12 millimeter.

3) Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske till och med den 31 maj 2020 i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till Läteseno.

3)

Senaste lydelse 2018:348.

4) Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte något annat sägs i denna paragraf.

4)

Senaste lydelse 2010:1114.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och med den 15 december med undantag för fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 18 (19 finsk tid) och måndag kl. 18 (19).

  Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 med

 1. håv under midsommarveckan från måndag kl. 18 (19) till söndag kl. 18 (19), och

 2. flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till och med torsdag och de två efter midsommar följande veckosluten från fredag kl. 18 (19) till söndag kl. 18 (19).

  Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 med

 1. håv endast från midsommarveckans måndag kl. 18 (19) till och med den 14 september, och

 2. flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den 14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring tillåtet från och med den 11 juni till och med den 31 oktober. Fiske med fasta redskap efter öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 15 september.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan fiske är tillåtet. Utsättandet av ej fiskande ledarmar får påbörjas tidigast sju dygn innan fiske är tillåtet.

  5) Trots 8 § andra stycket gäller följande till och med den 31 maj 2020.

  5)

  Senaste lydelse 2018:348.

 1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december.

 2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om mynningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).

 3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 15 november.

 4. Fiske efter harr i älvområdet nedströms utloppet ur sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 april 2020 till och med den 31 maj 2020.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2020 med håv efter lax i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 8 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske till och med den 31 maj 2020, med flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet, på fångstplatser enligt bilaga 4, samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2020 med håv efter andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 8 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske till och med den 31 maj 2020, med flytnät eller kullenät efter andra arter än lax och öring i älvområdet, tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet till och med den 31 maj 2020 gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

6) All öring som fångas i älvområdet och i havsområdet nedströms utloppet ur sjön Kilpisjärvi till och med den 31 maj 2020, ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

6)

Senaste lydelse 2018:348.

7) Trots 9 § femte stycket gäller följande till och med den 31 maj 2020.

7)

Senaste lydelse 2018:348.

Vid vittjning av fasta redskap enligt 9 § fjärde stycket ska fiskhuset, efter det att all fångad lax och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så att hela fiskhusets fångst entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare.

Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

8) Trots 11 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2020 tillåtet att använda motor vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

8)

Senaste lydelse 2018:348.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:229

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)