Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:827

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5, 7 och 27 §§, 7 kap. 4 och 5 §§, 8 kap. 2 § och bilaga 1 till förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i de EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, landsting, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden.

1) Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening, en samfällighetsförening eller en allmännyttig stiftelse. För stöd till kommersiell service enligt 6 kap. och för återställande av skadad skog enligt 7 kap. får förskott lämnas även till företag.

1)

Senaste lydelse 2016:16.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor.

Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som anges i bilaga 1.

Stöd får sökas av den som har eller kan antas få stödberättigande utgifter som minst motsvarar det belopp som anges i bilaga 1.

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om våtmarken eller dammen är anlagd utan att ha fått stöd för investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till markersättning.

Den som har ett gällande åtagande för en period av fem år enligt första stycket eller som hade ett sådant åtagande den 31 december föregående år, kan få stöd för ett nytt åtagande för samma mark under en period av fem år endast om åtagandet utökas i förhållande till det tidigare åtagandet till att omfatta ytterligare mark eller till att avse ekologisk djurhållning.

Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.

För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget.

Bilaga 12)

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden

 

Ersättningsnivå

 

Naturvårdsbränning: 28 000 kr/bränning, 9 000 kr/ha

Rensa stenmur: 8,50 kr/m

Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st

Gallra fram ädellövskog och lövrik skog: 9 000 kr/ha

Sköta natur- och kulturmiljöer i skog: 9 000 kr/ha

Skapa våtmark i skog: 15 000 kr/ha

 
 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

5 000

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

60 000 0001

 

Återställande av skadad skog

 

Ersättning av utgift (%)

 

502, 1003

 
 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 0002, 5 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

-

 
 

Ersättningsnivå

 

Merkostnader vid upparbetning och transport av skadat virke vid upparbetning av energived: högst 50 kr/m3fub (fast mått under bark)

Upparbetning av övriga sortiment: högst 20 kr/m3fub

 
 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

5 000 kr

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

-

 

1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

2 Anläggning av lagrings- och omlastningsplatser.

3 Övriga åtgärder.

Samarbete (12 kap.)

Utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt

 

Ersättning av utgift (%)

 

70–1001, 902, 90–1003,

 
 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0004

 
 

Högsta ersättningsnivå

 

-

 

Innovationsgrupper och innovationsprojekt (EIP)

 

Ersättning av utgift (%)

 

1005

 
 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 0006, 30 0004

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

-

 

Miljö och klimat

 

Ersättning av utgift (%)

 

707, 908, 100

 
 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 0009, 30 0004

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

-

 

Korta leveranskedjor och lokala marknader

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 
 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0004

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

-

 

Diversifiering

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 
 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0004

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

-

 

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruks- trädgårds- och rennäringarna samt ökad djurvälfärd ges 70 procent i stöd. För utvecklingsprojekt ges stöd mellan 70 och 100 procent. Nivån bestäms av förvaltningsmyndigheten i den aktuella utlysningen.

2 Projekt inom miljö och klimat.

3 Projekt inom jobbskapande på landsbygden ges stöd med 100 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är en offentlig aktör. För övriga projekt inom jobbskapande på landsbygden lämnas stöd med 90 procent av stödberättigande utgifter.

4 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).

5 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde enligt kapitel 4–6 denna förordning.

6 Bildande av innovationsgrupper.

7 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

8 Projekt inom miljö.

9 Projekt inom området människors livsmiljö.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:827

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)