Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1140

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2019:827) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder i stället för lydelsen enligt förordningen (2019:827) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)