Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:259

Publicerad den 29 april 2020
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen1)

1)

Senaste lydelse av 2 a kap. 9 a § 2019:229.

dels att 2 a kap. 9 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a–9 och 11 a §§ ska ha följande lydelse.

2) Trots 3 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2021 förbjudet att fiska med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens utlopp än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt norrut till den svenska stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än den nordsydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasoulu) och närmare Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti direkt västerut till motsatta stranden.

2)

Senaste lydelse 2019:229.

3) Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter långt vid fiske till och med den 31 maj 2021 i sjön Kilpisjärvi.

3)

Senaste lydelse 2019:229.

Fiske i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs och drag (spinnfluga) är till och med den 31 maj 2021 endast tillåtet med enkelkrok med en största öppning på 12 millimeter.

4) Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske till och med den 31 maj 2021 i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till Läteseno.

4)

Senaste lydelse 2019:229.

  5) Trots 8 § andra stycket gäller följande till och med den 31 maj 2021.

  5)

  Senaste lydelse 2019:229.

 1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december.

 2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om mynningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).

 3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 15 november. Fiske efter sik och gädda med högst 1,8 meter höga nät vars maskstorlek är högst 80 millimeter är dock tillåtet även under denna period.

 4. Fiske efter harr i älvområdet nedströms utloppet från sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 april till och med den 31 maj.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2021 med håv efter lax i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 8 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får högst ett flytnät per båtlag användas samtidigt eller förvaras ombord vid fiske till och med den 31 maj 2021 med flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet på fångstplatser enligt bilaga 4.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2021, med håv efter andra arter än lax och öring i älvområdet, tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 8 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske till och med den 31 maj 2021, med flytnät eller kullenät efter andra arter än lax och öring i älvområdet, tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet till och med den 31 maj 2021 gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

6) All öring som fångas i älvområdet nedströms utloppet från sjön Kilpisjärvi till och med den 31 maj 2021 ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

6)

Senaste lydelse 2019:229.

All öring som fångas i havsområdet till och med den 31 maj 2021 och som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

7) Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

7)

Senaste lydelse 2012:341.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den

 1. fångats under fredningstid,

 2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller

 3. är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt 8 § sjätte stycket innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Vid vittjning enligt fjärde stycket ska fiskhuset, efter det att all fångad lax och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så att hela fiskhusets fångst entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare. Den som avser att vittja fasta redskap ska anmäla detta per telefon till Havs- och vattenmyndigheten senast tre timmar i förväg. I anmälan ska det anges namnet på den som fiskar med stöd av enskild rätt, redskapets position och tidpunkt för vittjning. Om inte annat medges får vittjning ske högst en timme efter den tid som anges i anmälan. Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

8) Trots 11 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2021 tillåtet att använda motor vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

8)

Senaste lydelse 2019:229.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:259

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)