Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:726

Publicerad den 9 juni 2022
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2)

1)

Prop. 2021/22:148, bet. 2021/22:MJU25, rskr. 2021/22:336.

2)

Lagen omtryckt 1993:553.

dels att 29 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 29 § ska utgå,

dels att 38 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Bestämmelser om växtskadegörare finns i växtskyddslagen (2022:725) och i de EU-bestämmelser som den lagen kompletterar.

3) Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

3)

Senaste lydelse 2010:930.

  1. bryter mot en föreskrift som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 7 § första stycket eller 11 §,

  2. bryter mot en föreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 10 § andra stycket eller 20 §,

  3. inte fullgör underrättelseskyldighet enligt föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 14 §,

  4. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats för att en föreskrift enligt 30 § ska följas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:726
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

  2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt 35 § före ikraftträdandet för att föreskrifter som har meddelats med stöd av den upphävda 29 § ska följas gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)