Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Artskyddsförordning (2007:845)

Artskyddsförordningen

Utkom från trycket den 20 november 2007
utfärdad den 8 november 2007.

Denna förordning är meddelad med stöd av

SFS 2019:635

Definitioner

I förordningen avses med

 1. fågeldirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar1) ,

  1)

  EUT L 20, 26.1.2010, s. 7 (Celex 32009L0147).

 2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter2) , senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG3) ,

  2)

  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 (Celex 31992L0043).

  3)

  EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

 3. rådets förordning (EG) nr 338/97/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem4) ,

  4)

  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

 4. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006/2006: kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem5) ,

  5)

  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0865).

 5. CITES-konventionen: konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (SÖ 1974:41),

 6. import: införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unionen,

 7. export: utförsel från Sverge till ett område utanför Europeiska unionen,

 8. reexport: återutförsel från Sverige till ett område utanför Europeiska unionen,

 9. djurpark: permanent anläggning, som inte är en cirkus eller djuraffär, där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år.

SFS 2011:197

Andra bestämmelser om artskydd

Bestämmelserna i denna förordning gäller utöver bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/ 2006. Bestämmelser som innebär artskydd finns också i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av de lagarna.

Fridlysning av fåglar

Rubriken införd g. F 2022:928. SFS2022-0928

Det är förbjudet att

 1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,

 2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon,

 3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och

 4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att

  1. bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller

  2. återupprätta populationen till den nivån.

Förbudet gäller inte jakt efter fåglar. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 4 a §.

SFS 2022:928

Fridlysning av andra djur än fåglar

Rubriken införd g. F 2022:928. SFS2022-0928

Det är förbjudet att, i fråga om sådana vilt levande djurarter som har markerats med N eller n i bilaga 1,

 1. avsiktligt fånga eller döda djur,

 2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,

 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

 4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Förbudet gäller inte jakt efter däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Förbudet gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Tidigare beteckning 4 §.

SFS 2022:928

I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller från flygplan.

Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan

 1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och

 2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

Fridlysning av växter

Rubriken införd g. F 2022:928. SFS2022-0928

I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N är det förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen.

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.

I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan

 1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och

 2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan

 1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och

 2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Undantag från fridlysning

Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark

 1. infångas och flyttas, eller

 2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning.

Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda

 1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om

  a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling till djur,

  b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret snarast återutsätts på den plats där materialet samlades in, och

  c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller

 2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen.

Trots förbudet i 8 § får markägaren och den som har nyttjanderätt till marken skörda exemplar av mistel för försäljning, om

 1. det sker för att vårda värdträdet, och

 2. den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt.

I fråga om tovsippa gäller förbudet i 8 § inte markägaren eller den som har nyttjanderätt till marken.

Trots förbuden i 6, 8 och 9 §§ får enstaka exemplar av djurarterna bred gulbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mosaiktrollslända och pudrad kärrtrollslända samt enstaka exemplar av växtarterna norskoxel, skogsrör, styvnate, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svanmossa, nordisk klipptuss och pyramidmossa samlas in, om

 1. det har betydelse för dokumentering av arten,

 2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt,

 3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari kalenderåret efter insamlingen redovisar till länsstyrelsen

  a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen,

  b) antalet insamlade exemplar av varje art,

  c) var exemplaren har tagits, och

  d) syftet med insamlingen,

 4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet

  a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för arten, och

  b) var de insamlade exemplaren förvaras, och

 5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4–5 och 7 §§ som avser länet eller en del av länet.

En dispens får ges endast om

 1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

 2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och

 3. dispensen behövs

  1. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,

  2. för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,

  3. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,

  4. för forsknings- eller utbildningsändamål,

  5. för återinplantering eller återinförsel av arten,

  6. för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för återinplantering eller återinförsel enligt e, eller

  7. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd.

SFS 2022:928

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Införsel, import, export och reexport

Utöver det som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller reexportera

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

 2. levande djur och växter av arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en bestämmelse i jaktlagen (1987:259).

Det är förbjudet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte importera oberedda pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn och produkter av sådana skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata).

Det är förbjudet att till Sverige föra in levande eller okokta sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier.

SFS 2019:635

Oförtullade levande djur som omhändertagits, därför att de omfattas av importförbud enligt 16 §, ska förvaras i en anläggning som är godtagbar från djurskyddssynpunkt och som är utformad och hålls i sådant skick att djuret inte kan rymma.

Oförtullade växter som omhändertagits, därför att de omfattas av importförbud enligt 16 §, ska förvaras på en plats som är lämplig för växten och som är inrättad så att frö eller sporer inte kan spridas.

När oförtullade levande djur och växter som omfattas av importförbud enligt 16 § har omhändertagits, ska Tullverket utan dröjsmål underrätta Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

SFS 2011:636

Import, export och reexport av sådana exemplar av djur- och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av 16 §, får endast ske vid de tullkontor som Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket.

I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får importeras på grund av denna förordning finns bestämmelser i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § första stycket 5 den lagen får ske endast till det land från vilket varorna fördes in till Sverige.

Förvaring, handel och transport

Det är förbjudet att förvara eller transportera

 1. levande fåglar och fågelägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

 2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel.

Det är förbjudet att förvara eller att transportera levande eller okokta sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier.

SFS 2019:635

Det är förbjudet att förvara för försäljning eller bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda

 1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

 2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter. Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där det finns någon annan omständighet som är ägnad att ge intrycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel.

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

 2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och

 3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Kravet på tillstånd gäller även om handeln avser något som enligt 30 § eller enligt föreskrifter eller dispensbeslut som har meddelats med stöd av 32 § är undantaget från förbudet i 25 §.

SFS 2009:325

När en hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det förbjudet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende.

Undantag från bestämmelserna i 16–18 och 23–27 §§

Förbudet i 23 § gäller inte

 1. djur och fågelägg, om det visas att exemplaret har tagits från naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259),

 2. växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,

 3. växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

 4. vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97,

 5. tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård och behandling på grund av sjukdom eller skada, eller

 6. fasan, rapphöna och gräsand.

Förbudet i 24 § gäller inte

 1. flodkräftor (Astacus astacus) som fångats eller odlats i Sverige, eller

 2. signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som i samband med fiske och efterföljande transport till kokningsanläggning eller för destruktion hålls

  1. i sluten förvaring, och

  2. inom ett hanteringsområde för signalkräfta enligt förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter eller i enlighet med vad Havs- och vattenmyndigheten föreskrivit om fiske i vatten utanför ett hanteringsområde enligt den förordningen.

SFS 2020:420

Förbudet i 25 § gäller inte

 1. handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),

 2. döda djur och ägg samt del eller vara av djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

 3. levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

 4. levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,

 5. handel med döda djur som utgör ett naturligt led i en prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 35 §,

 6. djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97,

 7. förvar av och handel med fasan, rapphöna och gräsand,

 8. döda exemplar av dalripa, rödhöna, klipphöna, ringduva, bläsgås, grågås, bläsand, kricka, stjärtand, skedand, brunand, vigg, bergand, ejder, sjöorre, fjällripa, tjäder, orre, sothöna, enkelbeckasin och morkulla, eller

 9. försäljning m.m. av döda djur och växter och delar därav som bedrivs inbördes mellan sådana museer och andra institutioner som enligt 36 § har undantagits från kraven på tillstånd för viss prepareringsverksamhet.

SFS 2009:325

Kravet på tillstånd enligt 26 § gäller inte handel med odlade växter, fasan, rapphöna och gräsand.

SFS 2009:325

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från 16, 18 och 23 §§.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från 25 och 27 §§. Innan Naturvårdsverket gör det i fråga om 25 § första stycket 1 när det gäller arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med Hs, ska verket samråda med Europeiska kommissionen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från 24 § och 25 § första stycket 2, om det gäller sådana djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur eller växter som lever i eller härrör från hav eller vatten.

Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska vid behov samråda med varandra.

Föreskrifter om undantag och beslut om dispens får meddelas endast

 1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,

 2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, och

 3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

SFS 2011:636

I ett beslut om dispens enligt 32 § ska det anges

 1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som dispensen avser,

 2. vilka medel och metoder som får användas,

 3. vilken tid och vilket område som avses,

 4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs för att en förvaring inte ska innebära ett hot mot vilt levande djur- och växtarter,

 5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och

 6. vilka åtgärder som ska eller kommer att vidtas för att kontrollera att de angivna villkoren uppfylls.

Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 17 §, om den som ansöker om dispens kan visa att skinnet kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt.

Preparering

Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte preparera hela eller delar av

 1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

 2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,

 3. djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och

 4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar, enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter.

Tillståndskravet i 35 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga museer och statliga forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för verksamhet som bedrivs vid andra institutioner. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra

 1. Havs- och vattenmyndigheten, om prepareringen gäller sådana djur och växter som avses i 35 § första stycket 2–4 och som lever i hav eller vatten, och

 2. Naturhistoriska riksmuseet.

SFS 2011:636

Anläggningar för hållande av djur för pälsproduktion

En anläggning för djur som hålls i fångenskap för pälsproduktion ska vara inhägnad med stängsel och i övrigt vara utformad och hållas i sådant skick att djur som hålls inom anläggningen inte kan rymma.

Ett stängsel enligt 37 § ska vara

 1. utfört av metalltrådsnät, plåt, brädor eller annat jämförbart material,

 2. minst 1 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå minst 500 millimeter ovan snötäcket, om räv inte hålls i anläggningen,

 3. minst 2 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå minst 1 500 millimeter över snötäcket, om räv hålls i anläggningen,

 4. nedsänkt i marken minst 300 millimeter eller utfört på annat sätt för att förhindra att hägnat djur gräver sig ut, och

 5. försett med rymningsskydd av slät plåt eller slät plast som är minst 300 millimeter brett och placerat lodrätt, snett eller vågrätt inåt anläggningen på stängslets översta del.

Om stängslet är utformat så att ett hägnat djur inte kan få fäste för klättring och stängslets stolpar är placerade på stängslets yttersida, krävs inte rymningsskydd enligt första stycket 5.

Om stängslet inte kan utföras på det sätt som anges i första stycket, ska ett djurhus byggas in med nät, brädor eller annat lämpligt material eller utformas på något annat sätt som gör att djur som kommit lösa i djurhuset inte kan lämna det.

En grind eller en port till anläggningen ska i tillämpliga delar uppfylla samma krav som anges för stängslet. Det ska finnas en tröskel av betong med längsgående vinkeljärn som ansluter till grindens eller portens nedre kant. En grind eller en port ska hållas stängd och låst när den inte används.

I en anläggning som avses i 37 § ska det finnas fällor för fångst av djur som kommit lösa i hägnet. Det ska finnas ett sådant antal fällor som motiveras av anläggningens storlek och antalet djur i denna. Fällorna ska hållas gillrade och i ett sådant skick och under sådan tillsyn att fångst kan ske kontinuerligt.

Djurparker och annan förevisning av djur

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0845

Det är förbjudet att utan tillstånd förevisa djur av vilda arter i en djurpark.

I djurskyddsförordningen (2019:66) finns bestämmelser om förbud mot att flytta runt och i samband med det förevisa djur.

SFS 2019:71

När en djurpark stängs helt eller delvis ska de berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den biologiska mångfalden.

En djurpark som är tillståndspliktig enligt 40 § och som bedrivs utan tillstånd ska stängas för allmänheten.

Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, ska djurparken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats.

Tillstånd enligt 40 § krävs inte om förevisningen omfattar högst sju arter i ett för varje art lämpligt antal exemplar och förevisningen sker i en verksamhet vars huvudsakliga syfte är annat än förevisning av djur och förevisningen inte omfattar däggdjur.

Sådant tillstånd krävs inte heller om förevisningen avser akvarier med en volym som är mindre än 1 000 liter per akvarium och som omfattar högst tre akvarier med fiskar och blötdjur eller någon av dessa djurgrupper.

Det är förbjudet att utan anmälan till länsstyrelsen mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

 2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,

 3. levande djur av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och

 4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

En anmälan enligt första stycket ska göras senast fyra veckor innan förevisningen påbörjas.

Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd enligt 40 §.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på tillstånd i 40 § första stycket, om dispensen inte motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. En dispens får endast avse anläggningar där det inte förevisas ett betydande antal djur eller arter.

Innan Naturvårdsverket beslutar om dispens enligt första stycket ska verket samråda med Havs- och vattenmyndigheten, om dispensen gäller sådana djur som lever i hav eller vatten.

SFS 2011:636

Tillståndsprövningen

Frågor om tillstånd enligt 26 och 35 §§ prövas av länsstyrelsen efter ansökan.

Tillståndet ska vara personligt och får endast ges till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen ska särskilt beaktas

 1. om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för art- eller djurskyddet, och

 2. om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten.

Frågor om tillstånd enligt 40 § prövas av länsstyrelsen efter ansökan.

Tillståndet ska avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillståndsprövningen ska de omständigheter som anges i 46 § andra stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter och verkställande direktör.

I en ansökan om ett tillstånd ska sökanden redovisa hur sökanden avser att uppfylla sådana villkor som avses i 49 §.

I ett ärende om tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska länsstyrelsen besluta i ärendet inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader utöver de ursprungliga sex månaderna. I ett ärende om tillstånd enligt 40 § får dock förlängningen avse sex månader. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

SFS 2009:1329

I ett tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § och i en anmälan enligt 44 § ska anges den lokal eller den plats där verksamheten ska bedrivas. Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten.

För tillstånd enligt 40 § gäller följande förutom det som anges i 47 och 48 §§.

Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (2019:66).

Tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att

 1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,

 2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,

 3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,

 4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,

 5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel,

 6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, och

 7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.

SFS 2019:71

Innan länsstyrelsen enligt 49 § tredje stycket 1 beslutar ett villkor som innebär att en djurpark ska delta i en verksamhet som syftar till återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från

 1. Naturvårdsverket, och

 2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller djur som lever i hav eller vatten.

SFS 2011:636

Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt 40 §, ska länsstyrelsen inspektera djurparken. Vid inspektionen ska det bedömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 48 och 49 §§ kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i ett tillstånd. Vid omprövning ska även kontrolleras om de gällande villkoren i tillståndet uppfylls.

Skyldighet att föra förteckning m.m.

Den som har tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § ska fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på tillstånd.

Detsamma gäller den som bedriver en verksamhet som omfattas av ett undantag från kravet på tillstånd enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 36 § andra stycket, om inte Naturvårdsverket har föreskrivit annat.

I förteckningen ska platsen för förvar eller preparering anges, om platsen är en annan än den som angetts i tillståndsansökan. Förteckningen ska innehålla uppgift om de exemplar som märkts för att kunna identifieras och på vilket sätt märkningen gjorts, om detta har föreskrivits av tillsynsmyndigheten.

För sådana arter som inte behöver identifieras enligt första stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, ska tillståndshavaren fortlöpande anteckna antalet exemplar som hanteras i verksamheten.

Förteckningen ska förvaras åtkomlig för inspektion av tillsynsmyndigheten.

Den som har tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att föra en förteckning enligt 51 § och om skyldigheten att lämna uppgifter enligt 53 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från 51–53 §§.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses i första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna gäller sådana djur eller växter som lever i hav eller vatten.

SFS 2011:636

Återkallelse av tillstånd

Om den som har ett tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § bryter mot en föreskrift som är väsentlig för art- eller djurskyddet, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt.

Om levande djur eller växter eller avkomma av dessa hanteras i strid mot ett villkor som är väsentligt för art- eller djurskyddet som Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk eller Havs- och vattenmyndigheten har bestämt i ett beslut om dispens enligt 32 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, får den myndighet som beslutat om dispensen återkalla dispensen om detta inte är uppenbart oskäligt.

SFS 2011:636

Om den som har ett tillstånd enligt 40 § inte inom två år har följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för uppfyllandet av ett villkor som tillståndet är förenat med, ska länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.

Tillsyn

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 8 §§ miljötillsynsförordningen.

SFS 2020:646

Tillsynsmyndigheten ska regelbundet inspektera djurparker som avses i 40 § för att kontrollera att villkoren i tillståndet för verksamheten följs.

SFS 2011:50

Beslag och förverkande

Statens jordbruksverk får, om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott enligt 29 kap. miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska verket höra Naturvårdsverket, Tullverket, Polismyndigheten och, om föreskriften gäller djur eller växter som lever i hav eller vatten, Havs- och vattenmyndigheten.

SFS 2014:1240

Den som tar ett djur eller en växt i beslag enligt bestämmelser som avses i 60 § ska underrätta Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket om detta. Havs- och vattenmyndigheten ska också underrättas, om beslaget gäller ett djur eller en växt som lever i hav eller vatten. Om beslaget gäller levande djur eller växter ska underrättelsen ske utan dröjsmål.

SFS 2011:636

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta att levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får placeras hos den som har tillstånd enligt 40 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering ska verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet bestämma hur exemplaret ska hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet eller någon annan institution för forskning eller utbildning. Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket beslutar om placering eller överlämnande ska verket samråda med

 1. Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning, och

 2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller ett djur eller en växt som lever i hav eller vatten.

SFS 2011:636

Artbestämning

Statens jordbruksverk ska, i den omfattning det behövs, utse artbestämmare för att biträda vid tillämpning av gällande artskyddslagstiftning.

En artbestämmare ska ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana ekonomiska intressen i handel med eller förevisning eller preparering av djur eller växter att artbestämmarens objektivitet kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket utser en artbestämmare ska verket samråda med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska riksmuseet.

SFS 2011:636

Om artbestämmare utses efter en ansöken, ska Statens jordbruksverk besluta i ärendet inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än en månad utöver de ursprungliga tre månaderna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

SFS 2009:1329

Statens jordbruksverk ska efter samråd med Tullverket meddela närmare föreskrifter för artbestämningen i samband med import och export.

Naturvårdsverket ska med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska inom sina ansvarsområden ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna.

SFS 2011:636

Avgifter

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

Verkställighetsföreskrifter

Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning, rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som berör en annan myndighets verksamhetsområde ska verket samråda med den myndigheten.

Administrativ och vetenskaplig myndighet

För Sveriges del är Statens jordbruksverk den administrativa myndighet och Naturvårdsverket den vetenskapliga myndighet som anges i CITES-konventionen, i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006. Havs- och vattenmyndigheten ska som vetenskaplig myndighet bistå Naturvårdsverket i frågor som gäller artskydd i havs- eller vattenmiljön. Om Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet kommer överens om det, får museet biträda verket som vetenskaplig myndighet.

SFS 2011:636

Registrering

Statens jordbruksverk ska besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i CITES-konventionen. Jordbruksverket ska också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.

Samråd mellan myndigheter

Vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av CITES-konventionen om tolkningen eller tillämpningen av konventionen ska Statens jordbruksverk samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Rapportering

Statens jordbruksverk ska lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97 till Europeiska kommissionen och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med CITES-konventionen.

SFS 2010:1199

Överklagande

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 47 a eller 63 a § får inte överklagas.

SFS 2009:1329

Straff och förverkande

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Bilaga 1

Förteckning över vissa djur- och växtarter

Detta är en förteckning över samtliga arter som anges i bilagorna 1–3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5 till art- och habitatdirektivet. I förteckningen anges också några arter som inte finns i de nämnda direktivens bilagor. Framför artens namn eller den angivna familje- eller släkttillhörigheten har angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd.

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige.

x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet ska handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Europeiska kommissionen. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.

M: Arten anges i art- och habitatdirektivet som en makaronesisk art.

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S

 

B

 

 

 

Gavia stellata

 

smålom

 

S

 

B

 

 

 

Gavia arctica

 

storlom

 

 

B

 

 

 

Gavia immer

 

svartnäbbad islom

 

S

 

B

 

 

 

Podiceps auritus

 

svarthakedopping

 

 

B

 

 

 

Pterodroma feae

 

atlantpetrell

 

 

B

 

 

 

Pterodroma madeira

 

madeirapetrell

 

 

B

 

 

 

Bulweria bulwerii

 

spetsstjärtad petrell

 

 

B

 

 

 

Calonectris diomedea

 

gulnäbbad lira

 

 

B

 

 

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

balearisk lira

 

 

B

 

 

 

Puffinus yelkouan

 

medelhavslira

 

 

B

 

 

 

Puffinus assimilis

 

dvärglira

 

 

B

 

 

 

Pelagodroma marina

 

fregattstormsvala

 

 

B

 

 

 

Hydrobates pelagicus

 

stormsvala

 

 

B

 

 

 

Oceanodroma leucorha

 

klykstjärtad stormsvala

 

 

B

 

 

 

Oceanodroma castro

 

oceanlöpare

 

 

B

 

 

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

toppskarv (underart från Medelhavet)

 

 

B

 

 

 

Phalacrocorax pygmeus

 

dvärgskarv

 

 

B

 

 

 

Pelacanus onocrotalus

 

vit pelikan

 

 

B

 

 

 

Pelacanus crispus

 

krushuvad pelikan

 

S

 

B

 

 

 

Botaurus stellaris

 

rördrom

 

 

B

 

 

 

Ixobrychus minutus

 

dvärgrördrom

 

 

B

 

 

 

Nycticorax nycticorax

 

natthäger

 

 

B

 

 

 

Ardeola ralloides

 

rallhäger

 

 

B

 

 

 

Egretta garzetta

 

silkeshäger

 

 

B

 

 

 

Egretta alba

 

ägretthäger

 

 

B

 

 

 

Ardea purpurea

 

purpurhäger

 

 

B

 

 

 

Ciconia nigra

 

svart stork

 

S

 

B

 

 

 

Ciconia ciconia

 

vit stork

 

 

B

 

 

 

Plegadis falcinellus

 

bronsibis

 

 

B

 

 

 

Platalea leucorodia

 

skedstork

 

 

B

 

 

 

Phoenicopterus ruber

 

flamingo

 

S

 

 

x

 

 

Cygnus olor

 

knölsvan

 

S

 

B

 

 

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

mindre sångsvan

 

S

 

B

 

 

 

Cygnus cygnus

 

sångsvan

 

S

 

 

J

 

 

Anser fabalis

 

sädgås

 

S

 

 

x

 

 

Anser brachyrhynchus

 

spetsbergsgås

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Anser albifrons albifrons

 

bläsgås (kontinental underart)

 

 

B

 

 

 

Anser albifrons flavirostris

 

bläsgås (grönländsk underart)

 

S

 

B

 

 

 

Anser erythropus

 

fjällgås

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Anser anser

 

grågås

 

S

 

 

J

 

 

Branta canadensis

 

kanadagås

 

S

 

B

 

 

 

Branta leucopsis

 

vitkindad gås

 

S

 

 

x

 

 

Branta bernicla

 

prutgås

 

 

B

 

 

 

Branta ruficollis

 

rödhalsad gås

 

 

B

 

 

 

Tadorna ferruginea

 

rostand

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Anas penelope

 

bläsand

 

S

 

 

J

 

 

Anas strepera

 

snatterand

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Anas crecca

 

kricka

 

S

 

 

J

 

Ht

 

Anas platyrhynchos

 

gräsand

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Anas acuta

 

stjärtand

 

S

 

 

J

 

 

Anas querquedula

 

årta

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Anas clypeata

 

skedand

 

 

B

 

 

 

Marmaronetta angustirostris

 

marmorand

 

 

 

x

 

 

Netta rufina

 

rödhuvad dykand

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Aythia ferina

 

brunand

 

 

B

 

 

 

Aythya nyroca

 

vitögd dykand

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Aythia fuligula

 

vigg

 

S

 

 

x

 

Hs

 

Aythia marila

 

bergand

 

 

B

 

 

 

Polysticta stelleri

 

alförrädare

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Somateria mollissima

 

ejder

 

S

 

 

J

 

 

Clangula hyemalis

 

alfågel

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Melanitta nigra

 

sjöorre

 

S

 

 

J

 

 

Melanitta fusca

 

svärta

 

S

 

 

J

 

 

Bucephala clangula

 

knipa

 

S

 

B

 

 

 

Mergus albellus

 

salskrake

 

S

 

 

J

 

 

Mergus serrator

 

småskrake

 

S

 

 

J

 

 

Mergus merganser

 

storskrake

 

 

B

 

 

 

Oxyura leucocephala

 

kopparand

 

S

 

B

 

 

 

Pernis apivorus

 

bivråk

 

 

B

 

 

 

Elanus caeruleus

 

svartvingad glada

 

 

B

 

 

 

Milvus migrans

 

brun glada

 

S

 

B

 

 

 

Milvus milvus

 

rödglada

 

S

 

B

 

 

 

Haliaeetus albicilla

 

havsörn

 

 

B

 

 

 

Gypaetus barbatus

 

lammgam

 

 

B

 

 

 

Neophron percnopterus

 

smutsgam

 

 

B

 

 

 

Gyps fulvus

 

gåsgam

 

 

B

 

 

 

Aegypius monachus

 

grågam

 

 

B

 

 

 

Circaetus gallicus

 

ormörn

 

S

 

B

 

 

 

Circus aeruginosus

 

brun kärrhök

 

S

 

B

 

 

 

Circus cyaneus

 

blå kärrhök

 

 

B

 

 

 

Circus macrourus

 

stäpphök

 

S

 

B

 

 

 

Circus pygargus

 

ängshök

 

 

B

 

 

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

duvhök (underart från Korsika och Sardinien)

 

 

B

 

 

 

Accipiter nisus granti

 

sparvhök (underart från Kanarieöarna och Madeira)

 

 

B

 

 

 

Accipiter brevipes

 

balkanhök

 

 

B

 

 

 

Buteo rufinus

 

örnvråk

 

S

 

B

 

 

 

Aquila chrysaetos

 

kungsörn

 

 

B

 

 

 

Aquila pomarina

 

mindre skrikörn

 

 

B

 

 

 

Aquila clanga

 

större skrikörn

 

 

B

 

 

 

Aquila heliaca

 

kejsarörn

 

 

B

 

 

 

Aquila adalberti

 

spansk kejsarörn

 

 

B

 

 

 

Hieraateus pennatus

 

dvärgörn

 

 

B

 

 

 

Hieraateus fasciatus

 

hökörn

 

S

 

B

 

 

 

Pandion haliaetus

 

fiskgjuse

 

 

B

 

 

 

Falco naumanni

 

rödfalk

 

 

B

 

 

 

Falco vespertinus

 

aftonfalk

 

S

 

B

 

 

 

Falco columbarius

 

stenfalk

 

 

B

 

 

 

Falco eleonorae

 

eleonorafalk

 

 

B

 

 

 

Falco biarmicus

 

slagfalk

 

 

B

 

 

 

Falco cherrug

 

tatarfalk

 

S

 

B

 

 

 

Falco rusticolus

 

jaktfalk

 

S

 

B

 

 

 

Falco peregrinus

 

pilgrimsfalk

 

S

 

B

 

J

 

 

Bonasa bonasia

 

järpe

 

S

 

 

J

 

Ht

 

Lagopus lagopus lagopus

 

dalripa (nominatras)

 

 

 

J

 

Ht

 

Lagopus lagopus scoticus

 

dalripa (underart från Skottland)

 

 

 

J

 

Ht

 

Lagopus lagopus hibernicus

 

dalripa (underart från Irland)

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Lagopus mutus mutus

 

fjällripa (nominatras)

 

 

B

 

 

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

fjällripa (underart från Pyrenéerna)

 

 

B

 

 

 

Lagopus mutus helveticus

 

fjällripa (underart från Alperna)

 

S

 

B

 

J

 

 

Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus tetrix)

 

orre (nominatras)

 

 

 

 

Hs

 

Tetrao tetrix britannicus

 

orre (brittisk underart)

 

S

 

B

 

J

 

Hs

 

Tetrao urogallus

 

tjäder

 

 

 

x

 

 

Alectoris chukar

 

berghöna

 

 

 

J

 

 

Alectoris graeca

 

stenhöna

 

 

B

 

 

 

Alectoris graeca saxatilis

 

stenhöna (underart från Alperna)

 

 

B

 

 

 

Alectoris graeca whitakeri

 

stenhöna (underart från Sicilien)

 

 

 

J

 

Ht

 

Alectoris rufa

 

rödhöna

 

 

B

 

x

 

Ht

 

Alectoris barbara

 

klipphöna

 

S

 

 

J

 

Ht

 

Perdix perdix

 

rapphöna

 

 

B

 

 

 

Perdix perdix italica

 

rapphöna (italiensk underart)

 

 

B

 

 

 

Perdix perdix hispaniensis

 

rapphöna (underart från iberiska halvön)

 

S

 

 

x

 

 

Coturnix coturnix

 

vaktel

 

S

 

 

J

 

Ht

 

Phasianus colchicus

 

fasan

 

 

 

x

 

 

Meleagris gallopavo

 

vildkalkon

 

 

B

 

 

 

Turnix sylvatica

 

springhöna

 

S

 

 

x

 

 

Rallus aquaticus

 

vattenrall

 

S

 

B

 

 

 

Porzana porzana

 

småfläckig sumphöna

 

 

B

 

 

 

Porzana parva

 

mindre sumphöna

 

 

B

 

 

 

Porzana pusilla

 

dvärgsumphöna

 

S

 

B

 

 

 

Crex crex

 

kornknarr

 

S

 

 

x

 

 

Gallinula chloropus

 

rörhöna

 

 

B

 

 

 

Porphyrio porphyrio

 

purpurhöna

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Fulica atra

 

sothöna

 

 

B

 

 

 

Fulica cristata

 

kamsothöna

 

S

 

B

 

 

 

Grus grus

 

trana

 

 

B

 

 

 

Tetrax tetrax

 

småtrapp

 

 

B

 

 

 

Chlamydotis undulata

 

kragtrapp

 

 

B

 

 

 

Otis tarda

 

stortrapp

 

S

 

 

x

 

 

Haematopus ostralegus

 

strandskata

 

 

B

 

 

 

Himantopus himantopus

 

styltlöpare

 

S

 

B

 

 

 

Recurvirostra avosetta

 

skärfläcka

 

 

B

 

 

 

Burhinus oedicnemus

 

tjockfot

 

 

B

 

 

 

Cursorius cursor

 

ökenlöpare

 

 

B

 

 

 

Glareola pratincola

 

rödvingad vadarsvala

 

S

 

B

 

 

 

Charadrius alexandrinus

 

svartbent strandpipare

 

S

 

B

 

 

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

fjällpipare

 

S

 

B

 

x

 

Hs

 

Pluvialis apricaria

 

ljungpipare

 

S

 

 

x

 

 

Pluvialis squatarola

 

kustpipare

 

 

B

 

 

 

Vanellus spinosus

(Hoplopterus spinosus)

 

sporrvipa

 

S

 

 

x

 

 

Vanellus vanellus

 

tofsvipa

 

S

 

B

 

 

 

Calidris alpina schinzii

 

kärrsnäppa (sydlig underart)

 

S

 

 

x

 

 

Calidris canutus

 

kustsnäppa

 

S

 

B

 

x

 

 

Philomachus pugnax

 

brushane

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Lymnocryptes minimus

 

dvärgbeckasin

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Gallinago gallinago

 

enkelbeckasin

 

S

 

B

 

 

 

Gallinago media

 

dubbelbeckasin

 

S

 

 

J

 

Hs

 

Scolopax rusticola

 

morkulla

 

S

 

 

x

 

 

Limosa limosa

 

rödspov

 

S

 

B

 

x

 

 

Limosa lapponica

 

myrspov

 

S

 

 

x

 

 

Numenius phaeopus

 

småspov

 

 

B

 

 

 

Numenius tenuirostris

 

smalnäbbad spov

 

S

 

 

x

 

 

Numenius arquata

 

storspov

 

S

 

 

x

 

 

Tringa erythropus

 

svartsnäppa

 

S

 

 

x

 

 

Tringa totanus

 

rödbena

 

S

 

 

x

 

 

Tringa nebularia

 

gluttsnäppa

 

S

 

B

 

 

 

Tringa glareola

 

grönbena

 

 

B

 

 

 

Xenus cinereus

 

tereksnäppa

 

S

 

B

 

 

 

Phalaropus lobatus

 

smalnäbbad simsnäppa

 

 

B

 

 

 

Larus melanocephalus

 

svarthuvad mås

 

S

 

 

J

 

 

Larus ridibundus

 

skrattmås

 

S

 

B

 

 

 

Larus minutus

 

dvärgmås

 

 

B

 

 

 

Larus genei

 

långnäbbad mås

 

 

B

 

 

 

Larus audouinii

 

rödnäbbad trut

 

S

 

 

J

 

 

Larus canus

 

fiskmås

 

S

 

 

x

 

 

Larus fuscus

 

silltrut

 

S

 

 

J

 

 

Larus argentatus

 

gråtrut

 

 

 

x

 

 

Larus cachinnans

 

kaspisk trut

 

S

 

 

J

 

 

Larus marinus

 

havstrut

 

 

B

 

 

 

Sterna nilotica

(Gelochelidon nilotica)

 

sandtärna

 

S

 

B

 

 

 

Sterna caspia

 

skräntärna

 

S

 

B

 

 

 

Sterna sandvicensis

 

kentsk tärna

 

 

B

 

 

 

Sterna dougallii

 

rosentärna

 

S

 

B

 

 

 

Sterna hirundo

 

fisktärna

 

S

 

B

 

 

 

Sterna paradisaea

 

silvertärna

 

S

 

B

 

 

 

Sterna albifrons

 

småtärna

 

 

B

 

 

 

Chlidonias hybridus

 

skäggtärna

 

S

 

B

 

 

 

Chlidonias niger

 

svarttärna

 

 

B

 

 

 

Uria aalge ibericus

 

sillgrissla (underart från

Iberiska halvön)

 

 

B

 

 

 

Pterocles orientalis

 

svartbukig flyghöna

 

 

B

 

 

 

Pterocles alchata

 

vitbukig flyghöna

 

S

 

 

J

 

 

Columba livia

 

klippduva, tamduva

 

S

 

 

x

 

 

Columba oenas

 

skogsduva

 

S

 

 

J

 

Ht

 

Columba palumbus

 

ringduva

 

 

B

 

 

 

Columba palumbus azorica

 

ringduva

(underart från Azorerna)

 

 

B

 

 

 

Columba trocaz

 

madeiraduva

 

 

B

 

 

 

Columba bollii

 

kanarieduva

 

 

B

 

 

 

Columba junoniae

 

lagerduva

 

S

 

 

x

 

 

Streptopelia decaocto

 

turkduva

 

 

 

x

 

 

Streptopelia turtur

 

turturduva

 

S

 

B

 

 

 

Bubo bubo

 

berguv

 

S

 

B

 

 

 

Nyctea scandiaca

 

fjälluggla

 

S

 

B

 

 

 

Surnia ulula

 

hökuggla

 

S

 

B

 

 

 

Glaucidium passerinum

 

sparvuggla

 

S

 

B

 

 

 

Strix uralensis

 

slaguggla

 

S

 

B

 

 

 

Strix nebulosa

 

lappuggla

 

S

 

B

 

 

 

Asio flammeus

 

jorduggla

 

S

 

B

 

 

 

Aegolius funereus

 

pärluggla

 

S

 

B

 

 

 

Caprimulgus europaeus

 

nattskärra

 

 

B

 

 

 

Apus caffer

 

kafferseglare

 

S

 

B

 

 

 

Alcedo atthis

 

kungsfiskare

 

 

B

 

 

 

Coracias garrulus

 

blåkråka

 

S

 

B

 

 

 

Picus canus

 

gråspett

 

S

 

B

 

 

 

Dryocopus martius

 

spillkråka

 

 

B

 

 

 

Dendrocopos major canariensis

 

större hackspett

(underart

från Teneriffa)

 

 

B

 

 

 

Dendrocopos major thanneri

 

större hackspett

(underart från Gran Canaria)

 

 

B

 

 

 

Dendrocopos syriacus

 

balkanspett

 

 

B

 

 

 

Dendrocopos medius

 

mellanspett

 

S

 

B

 

 

 

Dendrocopos leucotos

 

vitryggig hackspett

 

S

 

B

 

 

 

Picoides tridactylus

 

tretåig hackspett

 

 

B

 

 

 

Chersophilus duponti

 

dupontlärka

 

 

B

 

 

 

Melanocorypha calandra

 

kalenderlärka

 

 

B

 

 

 

Calandrella brachydactyla

 

korttålärka

 

 

B

 

 

 

Galerida theklae

 

lagerlärka

 

S

 

B

 

 

 

Lullula arborea

 

trädlärka

 

S

 

 

x

 

 

Alauda arvensis

 

sånglärka

 

S

 

B

 

 

 

Anthus campestris

 

fältpiplärka

 

 

B

 

 

 

Troglodytes troglodytes

fridariensis

 

gärdsmyg

(underart från Isle)

 

S

 

B

 

 

 

Luscinia svecica

 

blåhake

 

 

B

 

 

 

Saxicola dacotiae

 

kanariebuskskvätta

 

 

B

 

 

 

Oenanthe cypriaca

 

cypernstenskvätta

 

 

B

 

 

 

Oenanthe leucura

 

svart stenskvätta

 

 

B

 

 

 

Oenanthe pleschanka

 

nunnestenskvätta

 

S

 

 

J

 

 

Turdus merula

 

koltrast

 

S

 

 

J

 

 

Turdus pilaris

 

snöskata, björktrast

 

S

 

 

x

 

 

Turdus philomelos

 

taltrast

 

S

 

 

x

 

 

Turdus iliacus

 

rödvingetrast

 

S

 

 

x

 

 

Turdus viscivorus

 

dubbeltrast

 

 

B

 

 

 

Acrocephalus melanopogon

 

kaveldunsångare

 

 

B

 

 

 

Acrocephalus paludicola

 

vattensångare

 

 

B

 

 

 

Hippolais olivetorum

 

olivsångare

 

 

B

 

 

 

Sylvia sarda

 

sardinsk sångare

 

 

B

 

 

 

Sylvia undata

 

provencesångare

 

 

B

 

 

 

Sylvia melanothorax

 

cypernsångare

 

 

B

 

 

 

Sylvia rueppelli

 

svarthakad sångare

 

S

 

B

 

 

 

Sylvia nisoria

 

höksångare

 

S

 

B

 

 

 

Ficedula parva

 

mindre flugsnappare

 

 

B

 

 

 

Ficedula semitorquata

 

balkanflugsnappare

 

S

 

B

 

 

 

Ficedula albicollis

 

halsbandsflugsnappare

 

 

B

 

 

 

Sitta krueperi

 

Krüpers nötväcka

 

 

B

 

 

 

Sitta whiteheadi

 

korsikansk nötväcka

 

S

 

B

 

 

 

Lanius collurio

 

törnskata

 

 

B

 

 

 

Lanius minor

 

svartpannad törnskata

 

 

B

 

 

 

Lanius nubicus

 

masktörnskata

 

S

 

 

J

 

 

Garrulus glandarius

 

nötskrika

 

S

 

 

J

 

 

Pica pica

 

skata

 

 

B

 

 

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

 

alpkråka

 

S

 

 

J

 

 

Corvus monedula

 

kaja

 

S

 

 

J

 

 

Corvus frugilegus

 

råka

 

S

 

 

J

 

 

Corvus corone

 

kråka

 

S

 

 

x

 

 

Sturnus vulgaris

 

stare

 

 

B

 

 

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

bofink

(underart från

Hierro)

 

 

B

 

 

 

Fringilla teydea

 

blå bofink

 

 

B

 

 

 

Loxia scotica

 

skotsk korsnäbb

 

 

B

 

 

 

Bucanetes githagineus

 

ökentrumpetare

 

 

B

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula murina

 

domherre (underart från Azorerna)

 

 

B

 

 

 

Emberiza cineracea

 

gulgrå sparv

 

S

 

B

 

 

 

Emberiza hortulana

 

ortolansparv

 

 

B

 

 

 

Emberiza caesia

 

rostsparv

 

 

B

 

 

 

Parus ater cypriotes

 

svartmes (cypriotisk underart)

 

 

B

 

 

 

Certhia brachydactyla dorotheae

 

trädgårdsträdkrypare (cypriotisk underart)

 

Däggdjur

 

INSECTIVORA

 
 

Erinaceidae

 

 

 

 

N

 

 

Erinaceus algirus (Atelerix algirus)

 

spansk igelkott (nordafrikansk igelkott)

 
 
 
 
 
 

Soricidae

 
 

 

 

 

N

 

 

Crocidura canariensis

 

kanarisk näbbmus (kanarienäbbmus)

 

 

 

 

N

 

v

 

Crocidura sicula

 

siciliansk näbbmus

 
 
 
 
 
 

Talpidae

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Galemys pyrenaicus

 

bisamnäbbmus

 
 

CHIROPTERA

 
 

MICROCHIROPTERA

 
 

Molossidae

 

 

 

 

N

 

 

Tadarida teniotis

 

europeisk veckläppsfladdermus (veckläppad fladdermus)

 
 

Rhinolophidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Rhinolophus blasii

 

Blasius hästskonäsa

 

 

B

 

 

N

 

 

Rhinolophus euryale

 

mellanhästskonäsa

 

 

B

 

 

N

 

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

stor hästskonäsa

 

 

B

 

 

N

 

 

Rhinolophus hipposideros

 

dvärghästskonäsa

 

 

B

 

 

N

 

 

Rhinolophus mehelyi

 

Mehelys hästskonäsa

 
 
 
 
 
 

Vespertilionidae

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

Barbastella barbastellus

 

barbastell

 

 

 

 

N

 

 

Eptesicus bottae

 

Bottas fladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Eptesicus nilssonii

 

nordisk fladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Eptesicus serotinus

 

sydfladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Hypsugo savii (Pipistrellus savii)

 

alpfladdermus

 

 

B

 

 

N

 

 

Miniopterus schreibersii

 

Schreibers fladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Myotis alcathoe

 

nymffladdermus

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Myotis bechsteinii

 

Bechsteins fladdermus

 

 

B

 

 

N

 

 

Myotis blythii

 

mindre musöra

 

S

 

 

 

N

 

 

Myotis brandtii

 

Brandts fladdermus

 

 

B

 

 

N

 

 

Myotis capaccinii

 

Capaccinis fladdermus

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Myotis dasycneme

 

dammfladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Myotis daubentonii (inkl. M. nathalinae)

 

vattenfladdermus

 

 

B

 

 

N

 

 

Myotis emarginatus

 

Geoffroys fladdermus

 

 

B

 

 

N

 

 

Myotis myotis

 

större musöra

 

S

 

 

 

N

 

 

Myotis mystacinus (inkl. M. aurascens)

 

mustaschfladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Myotis nattereri

 

fransfladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Myotis oxygnathus (M. blythii oxygnathus)

 
 

 

 

 

N

 

 

Myotis punicus

 
 

 

 

 

N

 

 

Nyctalus azoreum

 

Azorernas fladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Nyctalus lasiopterus

 

jättefladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Nyctalus leisleri

 

Leislers fladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Nyctalus noctula

 

stor fladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Pipistrellus kuhlii

 

Kuhls fladdermus (Kuhls pipistrell)

 

 

 

 

N

 

 

Pipistrellus maderensis

 

madeirapipistrell

 

S

 

 

 

N

 

 

Pipistrellus nathusii

 

trollfladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Pipistrellus pipistrellus

 

pipistrell

 

S

 

 

 

N

 

 

Pipistrellus pygmaeus

 

dvärgfladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Plecotus macrobullaris (inkl. P. microdontus och P. alpinus)

 
 

S

 

 

 

N

 

 

Plecotus auritus

 

långörad fladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Plecotus austriacus

 

grå långörad fladdermus

 

 

 

 

N

 

 

Plecotus kolombatovici

 
 

 

 

 

N

 

 

Plectus sardus

 
 

 

 

 

N

 

 

Plecotus teneriffae

 

Kanariöarnas långörade fladdermus

 

S

 

 

 

N

 

 

Vespertilio murinus

 

gråskimlig fladdermus

 

 

 

 

N

 

 

samtliga övriga arter Microchiroptera

 

samtliga övriga arter småfladdermöss

 
 

MEGACHIROPTERA

 
 
 
 
 
 

Pteropodidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Rousettus aegyptiacus

 

egyptisk grottflyghund (egyptisk flyghund, nilflyghund)

 
 

RODENTIA

 
 

Castoridae

 

S

 

 

 

 

F

 

Castor fiber (svenska, finska, lettiska, litauiska, estniska och polska populationer)

 

europeisk bäver

 

 

B

 

 

N

 

 

Castor fiber (populationer utanför Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Estland och Polen)

 
 
 

Cricetidae

 

 

 

 

N

 

 

Cricetus cricetus (populationer utanför Ungern)

 

europeisk hamster

 

 

 

 

 

F

 

Cricetus cricetus (ungerska populationer)

 
 
 

Gliridae

 

S

 

 

 

N

 

 

Muscardinus avellanarius

 

hasselmus

 

 

 

 

N

 

 

samtliga övriga arter sovmöss utom Glis glis och Eliomys quercinus

 

samtliga övriga arter sovmöss utom sjusovare och trädgårdssovare

 
 

Hystricidae

 

 

 

 

N

 

 

Hystrix cristata

 

vanligt piggsvin

 
 

Microtidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Microtus cabrerae

 

västlig medelhavssork (spansk sork)

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Microtus oeconomus arenicola

 

mellansork (underart från Nederländerna)

 

 

 

 

N

 

 

Microtus oeconomus mehelyi

 

mellansork (underart från Ungern etc.)

 

 

B

 

 

N

 

 

Microtus tatricus

 

tatragransork

 
 

Sciuridae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Marmota marmota latirostris

 

alpmurmeldjur (underart från Höga Tatrabergen)

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

eurasiatisk flygekorre

 

 

B

 

 

N

 

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

västlig sisel

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

 

pärlsisel

 

 

 

 

N

 

 

Sciurus anomalus

 

persisk ekorre (kaukasisk ekorre)

 
 

Zapodidae

 

S

 

 

 

N

 

 

Sicista betulina

 

buskmus (björkmus)

 

 

B

 

 

N

 

 

Sicista subtilis

 

stäppmus (sydlig buskmus)

 
 

CARNIVORA

 
 

Canidae

 

S

 

B

 

P

 

N

 

 

Alopex lagopus (Vulpes lagopus)

 

fjällräv

 

 

 

 

 

F

 

Canis aureus

 

schakal (guldschakal)

 

S

 

B

 

P

 

 

 

Canis lupus (grekiska populationer söder om 39:e breddgraden; spanska populationer söder om Duero; alla populationer i övriga medlemsstater utom Estland, Lettland, Litauen och Finland)

 

varg

 

S

 

 

 

N

 

 

Canis lupus (finska populationer utanför renskötselområden; grekiska populationer söder om 39:e breddgraden; spanska populationer söder om Duero; alla populationer i övriga medlemsstater utom Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien)

 
 

 

 

 

 

F

 

Canis lupus (finska populationer inom renskötselområden; grekiska populationer norr om 39:e breddgraden; spanska populationer norr om Duero; populationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien)

 
 
 

Ursidae

 

S

 

 

 

N

 

 

Ursus arctos

 

brunbjörn

 

 

B

 

P

 

 

 

Ursus arctos (populationer utanför Sverige, Finland och Estland)

 
 
 

Mustelidae

 

S

 

B

 

P

 

n

 

 

Gulo gulo

 

järv

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Lutra lutra

 

utter

 

S

 

 

 

 

F

 

Martes martes

 

skogsmård

 

 

B

 

 

N

 

 

Mustela eversmanii

 

stäppiller

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Mustela lutreola

 

flodiller

 

S

 

 

 

 

F

 

Mustela putorius

 

iller

 
 

Felidae

 

 

 

 

N

 

 

Felis silvestris

 

vildkatt

 

S

 

B

 

 

 

 

Lynx lynx (populationer utanför Estland, Lettland och Finland)

 

lodjur (lo)

 

S

 

 

 

N

 

 

Lynx lynx (populationer utanför Estland)

 
 

 

 

 

 

F

 

Lynx lynx (populationer i Estland)

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Lynx pardinus

 

spansk lo (panterlo)

 
 

Phocidae

 

S

 

B

 

 

 

F

 

Halichoerus grypus

 

gråsäl

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Monachus monachus

 

munksäl (havsmunk)

 

S

 

B

 

 

 

F

 

Phoca hispida bottnica (Pusa hispida bottnica)

 

bottnisk vikare

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Phoca hispida saimensis (Pusa hispida saimensis)

 

saimasäl

 

S

 

B

 

 

 

F

 

Phoca vitulina

 

knubbsäl

 

S

 

 

 

 

F

 

övriga arter sälar

 
 
 

Viverridae

 

 

 

 

 

F

 

Genetta genetta

 

europeisk genett

 

 

 

 

 

F

 

Herpestes ichneumon

 

egyptisk mungo (faraoråtta)

 
 

DUPLICIDENTATA

 
 

Leporidae

 

S

 

 

 

 

F

 

Lepus timidus

 

skogshare

 
 

ARTIODACTYLA

 
 

Cervidae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Cervus elaphus corsicanus

 

korsikansk kronhjort

 

 

B

 

 

 

 

Rangifer tarandus fennicus

 

skogsren

 
 

Bovidae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Bison bonasus

 

visent

 

 

B

 

 

N

 

 

Capra aegagrus (C. hircus) (naturliga populationer)

 

besoarget (vildget)

 

 

 

 

 

F

 

Capra ibex

 

alpstenbock

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Capra pyrenaica pyrenaica

 

pyreneisk stenbock

 

 

 

 

 

F

 

Capra pyrenaica (övriga underarter)

 

iberisk stenbock

 

S

 

 

 

n

 

 

Ovibos moschatus

 

myskoxe

 

 

B

 

 

N

 

 

Ovis gmelini musimon (O. ammon musimon, O. aries musimon, O. orientalis musimon och O. musimon) (naturliga populationer på Korsika och Sardinien)

 

europeisk mufflon

 

 

B

 

 

N

 

 

Ovis gmelini ophion (O. ammon ophion, O. aries ophion och O. orientalis ophion)

 

cypriotisk mufflon

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata

 

abruzzergems

 

 

B

 

 

N

 

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

balkangems

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Rupicapra rupicapra tatrica

 

tatragems

 

 

 

 

 

F

 

Rupicapra rupicapra (övriga underarter)

 

gems

 
 

CETACEA

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Phocoena phocoena

 

tumlare

 

 

B

 

 

N

 

 

Tursiops truncatus

 

flasknosdelfin (öresvin)

 

 

 

 

N

 

 

övriga arter valar

 
 

Reptiler

 

CHELONIA (TESTUDINES)

 
 

Testudinidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Testudo graeca

 

morisk sköldpadda

 

 

B

 

 

N

 

 

Testudo hermanni

 

grekisk sköldpadda

 

 

B

 

 

N

 

 

Testudo marginata

 

svart landsköldpadda

 
 

Cheloniidae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Caretta caretta

 

oäkta/falsk

karettsköldpadda

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Chelonia mydas

 

soppsköldpadda

 

 

 

 

N

 

 

Lepidochelys kempii

 

atlantisk bastardsköldpadda

 

 

 

 

N

 

 

Eretmochelys imbricata

 

karettsköldpadda

 
 

Dermocelyidae

 

 

 

 

N

 

 

Dermochelys coriacea

 

havslädersköldpadda

 
 

Emydidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Emys orbicularis

 

europeisk kärrsköldpadda

 

 

B

 

 

N

 

 

Mauremys caspica

 

kaspisk bäcksköldpadda

 

 

B

 

 

N

 

 

Mauremys leprosa

 

iberisk bäcksköldpadda

 
 

SAURIA

 
 

Lacertidae

 

 

 

 

N

 

 

Algyroides fitzingeri

 

dvärgkölödla

 

 

 

 

N

 

 

Algyroides marchi

 

spansk kölödla

 

 

 

 

N

 

 

Algyroides moreoticus

 

grekisk kölödla

 

 

 

 

N

 

 

Algyroides nigropunctatus

 

dalmatisk kölödla

 

 

 

 

N

 

 

Gallotia atlantica

 

atlantisk kanarieödla

 

 

 

 

N

 

 

Gallotia galloti

 

blåkindad kanarieödla

 

 

B

 

 

N

 

 

Gallotia galloti insulanagae

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Gallotia simonyi

 

jättekanarieödla

 

 

 

 

N

 

 

Gallotia stehlini

 
 

S

 

 

 

N

 

 

Lacerta agilis

 

sandödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta bedriagae

 

tyrrensk bergsödla

 

 

B

 

 

N

 

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

iberisk bergsödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta danfordi

 

anatolisk bergsödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta dugesi

 

madeiramurödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta graeca

 

grekisk spetshuvudödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta horvathi

 

kroatisk bergsödla

 

 

B

 

 

N

 

 

Lacerta schreiberi

 

iberisk smaragdödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta trilineata

 

jättesmaragdödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta viridis

 

smaragdödla

 

 

 

 

N

 

 

Lacerta vivipara pannonica

 

skogsödla

 

 

 

 

N

 

 

Ophisops elegans

 

ormögonödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis erhardii

 

kykladisk ödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis filfolensis

 

maltesisk murödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis hispanica atrata

 

spansk murödla

 

 

B

 

 

N

 

 

Podarcis lilfordi

 

balearödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis melisellensis

 

adriatisk ödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis milensis

 

milosödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis muralis

 

murödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis peloponnesiaca

 

peloponnesisk ödla

 

 

B

 

 

N

 

 

Podarcis pityusensis

 

pityusisk murödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis sicula

 

ruinödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis taurica

 

taurisk ödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis tiliguerta

 

tyrrensk murödla

 

 

 

 

N

 

 

Podarcis wagleriana

 

siciliansk murödla

 
 

Scincidae

 

 

 

 

N

 

 

Ablepharus kitaibelli

 

johannesödla, -skink

 

 

 

 

N

 

 

Chalcides bedriagai

 

spansk valsskink

 

 

 

 

N

 

 

Chalcides occidentalis

 

ögonvalsskink

 

 

 

 

N

 

 

Chalcides ocellatus

 

fläckig valsskink

 

 

 

 

N

 

 

Chalcides sexlineatus

 

sexlinjevalsskink

 

 

B

 

 

 

 

Chalcides simonyi

 
 

 

 

 

N

 

 

Chalcides viridianus

 

kanarisk valsskink

 

 

 

 

N

 

 

Ophiomorus punctatissimus

 

ormskink

 
 

Gekkonidae

 

 

 

 

N

 

 

Cyrtopodion kotschyi

 

egeisk nakenfingergecko

 

 

B

 

 

N

 

 

Phyllodactylus europaeus

 

europeisk bladfingergecko

 

 

 

 

N

 

 

Tarentola angustimentalis

 

kanarisk murgecko

 

 

 

 

N

 

 

Tarentola boettgeri

 

Boettgers murgecko

 

 

 

 

N

 

 

Tarentola delalandii

 

teneriffamurgecko

 

 

 

 

N

 

 

Tarentola gomerensis

 

gomeromurgecko

 
 

Agamidae

 

 

 

 

N

 

 

Stellio stellio

 

taggsvansagam

 
 

Chamaeleontidae

 

 

 

 

N

 

 

Chamaeleo chamaeleon

 

vanlig kameleont

 
 

Anguidae

 
 

 

 

 

N

 

 

Ophisaurus apodus

 

scheltopusik

 
 

OPHIDIA (SERPENTES)

 
 

Colubridae

 

 

 

 

N

 

 

Coluber caspius

 

kaspisk bjälksnok

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Coluber cypriensis

 
 

 

 

 

N

 

 

Coluber hippocrepis

 

hästskosnok

 

 

 

 

N

 

 

Coluber jugularis

 

bjälksnok

 

 

 

 

N

 

 

Coluber laurenti

 

pilsnok

 

 

 

 

N

 

 

Coluber najadum

 

Dahls snok, dahlsnok

 

 

 

 

N

 

 

Coluber nummifer

 

asiatisk racer

 

 

 

 

N

 

 

Coluber viridiflavus

 

gulgrön pisksnok

 

S

 

 

 

N

 

 

Coronella austriaca

 

hasselsnok

 

 

 

 

N

 

 

Eirenis modesta

 

dvärgsnok

 

 

 

 

N

 

 

Elaphe longissima

 

eskulapsnok

 

 

B

 

 

N

 

 

Elaphe quatuorlineata

 

fyrlinjesnok

 

 

B

 

 

N

 

 

Elaphe situla

 

leopardsnok

 

 

 

 

N

 

 

Natrix natrix cetti

 

sardinsk snok

 

 

 

 

N

 

 

Natrix natrix corsa

 

korsikansk snok

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Natrix natrix cypriaca

 
 

 

 

 

N

 

 

Natrix tessellata

 

rutsnok

 

 

 

 

N

 

 

Telescopus falax

 

kattorm

 
 

Viperidae

 

 

 

 

N

 

 

Vipera ammodytes

 

sandhuggorm

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

miloshuggorm

 

 

 

 

N

 

 

Vipera seoanni (utom spanska populationer)

 

portugisisk huggorm

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Vipera ursinii rakosiensis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Vipera ursinii (utom Vipera ursinii rakosiensis)

 

ängshuggorm

 

 

 

 

N

 

 

Vipera xanthina

 

kusthuggorm

 
 

Boidae

 

 

 

 

N

 

 

Eryx jaculus

 

europeisk sandboa

 

Groddjur

 

CAUDATA

 
 

Salamandridae

 

 

B

 

 

N

 

 

Chioglossa lusitanica

 

guldstrimlig salamander

 

 

 

 

N

 

 

Euproctus asper

 

pyreneisk

bergsalamander

 

 

 

 

N

 

 

Euproctus montanus

 

korsikansk bergsalamander

 

 

 

 

N

 

 

Euproctus platycephalus

 

sardinsk bergsalamander

 

 

 

 

N

 

 

Salamandra atra

 

alpsalamander

 

 

 

 

N

 

 

Salamandra aurorare

 

gulbandad salamander

 

 

B

 

P

 

 

 

Salamandra atra aurorare

 
 

 

 

 

N

 

 

Salamandra lanzai

 

Lanzas grottsalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Salamandra luschani (Mertensiella luschani)

 

lykisk salamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Salamandrina terdigata

 

glasögonsalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Triturus carnifex

 

alpin större vattensalamander

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Triturus cristatus

 

större vattensalamander

 

 

B

 

 

 

 

Triturus dobrogicus

 
 

 

 

 

N

 

 

Triturus italicus

 

italiensk större vattensalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Triturus karelinii

 
 

 

 

 

N

 

 

Triturus marmoratus

 

marmorsalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Triturus montandoni

 
 
 

Proteidae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Proteus anguinus

 

europeisk olm

 
 

Plethodontidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Speleomantes ambrosii

 

emiliansk grottsalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Speleomantes flavus

 

olbisk grottsalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Speleomantes genei

 

sardinsk grottsalamander

 

 

B

 

 

N

 

 

Speleomantes imperialis

 

kejserlig grottsalamander

 

 

 

 

N

 

 

Speleomantes italicus

 

italiensk grottsalamander

 

 

B

 

 

 

 

Speleomantes strinatii

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Speleomantes supramontes

 

östlig grottsalamander

 
 

ANURA

 
 

Discoglossidae

 

 

 

 

N

 

 

Alytes cisternasii

 

iberisk barnmorskegroda

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Alytes muletensis

 

balearisk barnmorskegroda

 

 

 

 

N

 

 

Alytes obstetricans

 

barnmorskegroda

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Bombina bombina

 

klockgroda

 

 

B

 

 

N

 

 

Bombina variegata

 

gulbukig klockgroda

 

 

B

 

 

N

 

 

Discoglossus galganoi

 

portugisisk skivtungegroda

 

 

B

 

 

N

 

 

Discoglossus jeanneae

 

spansk skivtungegroda

 

 

B

 

 

N

 

 

Discoglossus montalentii

 

korsikansk skivtungegroda

 

 

 

 

N

 

 

Discoglossus pictus

 

skivtungegroda

 

 

B

 

 

N

 

 

Discoglossus sardus

 

tyrrensk skivtungegroda

 
 

Ranidae

 

S

 

 

 

N

 

 

Rana arvalis

 

åkergroda

 

S

 

 

 

N

 

 

Rana dalmatina

 

långbensgroda

 

S

 

 

 

 

F

 

Rana esculenta

 

ätlig groda

 

 

 

 

N

 

 

Rana graeca

 

grekisk groda

 

 

 

 

N

 

 

Rana iberica

 

iberisk groda

 

 

 

 

N

 

 

Rana italica

 

italiensk groda

 

 

B

 

 

N

 

 

Rana latastei

 

italiensk långbensgroda

 

S

 

 

 

N

 

 

Rana lessonae

 

gölgroda

 

 

 

 

 

F

 

Rana perezi

 
 

 

 

 

 

F

 

Rana ridibunda

 
 

S

 

 

 

 

F

 

Rana temporaria

 

vanlig groda

 
 

Pelobatidae

 

 

 

 

N

 

 

Pelobates cultripes

 

spansk lökgroda

 

S

 

 

 

N

 

 

Pelobates fuscus

 

lökgroda

 

 

B

 

P

 

 

 

Pelobates fuscus insubricus

 
 

 

 

 

N

 

 

Pelobates syriacus

 

östlig lökgroda

 
 

Bufonidae

 

S

 

 

 

N

 

 

Bufo calamita

 

stinkpadda

 

S

 

 

 

N

 

 

Bufo viridis

 

grönfläckig padda

 
 

Hylidae

 

S

 

 

 

N

 

 

Hyla arborea

 

lövgroda

 

 

 

 

N

 

 

Hyla meridionalis

 

västlig lövgroda

 

 

 

 

N

 

 

Hyla sarda

 

sardinsk lövgroda

 

Fiskar

 

ACIPENSERIFORMES

 
 

Acipenseridae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Acipenser naccarii

 

adriatisk stör

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Acipenser sturio

 

stör

 

 

 

 

 

F

 

samtliga övriga arter

 
 
 

ATHERINIFORMES

 
 

Cyprinodontidae

 

 

B

 

 

 

 

Alphanius fasciatus

 
 

 

B

 

 

 

 

Alphanius iberus

 
 
 

Valenciidae

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Valencia hispanica

 

valenciatandkarp

 

 

B

 

P

 

 

 

Valencia letourneuxi

 
 
 

CLUPEIFORMES

 
 

Clupeidae

 

S

 

B

 

 

 

F

 

Alosa alosa

 

majsill

 

S

 

B

 

 

 

F

 

Alosa fallax

 

staksill

 

 

B

 

 

 

F

 

Alosa (alla övriga arter)

 
 
 

CYPRINIFORMES

 
 

Cobitidae

 

 

B

 

 

 

 

Cobitis elongata

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Cobitis taenia (ej finska populationer)

 

nissöga

 

 

B

 

 

 

 

Cobitis triconica

 
 

 

B

 

 

 

 

Misgurnus fossilis

 

slampiskare

 

 

B

 

 

 

 

Sabanejewia aurata

 
 

 

B

 

 

 

 

Sabanejewia larvata (Cobitis larvata och Cobitis conspersa)

 
 
 

Cyprinidae

 

 

B

 

 

 

 

Alburnus albidus (Alburnus vulturius)

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Anaecypris hispanica

 
 

S

 

B

 

 

 

F

 

Aspius aspius (ej finska populationer)

 

asp

 

 

 

 

 

F

 

Aspius aspius (finska populationer)

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Barbus comiza

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Barbus meridionalis

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Barbus plebejus

 
 

 

 

 

 

F

 

Barbus (alla övriga arter)

 
 

 

B

 

 

 

 

Chalcalburnus chalcoides

 
 

 

B

 

 

 

 

Chondrostoma genei

 
 

 

B

 

 

 

 

Chondrostoma lusitanicum

 
 

 

B

 

 

 

 

Chondrostoma polylepsis (innehåller C. willkommi)

 
 

 

B

 

 

 

 

Chondrostoma soetta

 
 

 

B

 

 

 

 

Chondrostoma toxostoma

 
 

 

B

 

 

 

 

Gobio albipinnatus

 
 

 

B

 

 

 

 

Gobio Kessleri

 

kesslersandkrypare

 

 

B

 

 

 

 

Gobio uranoscopus

 

stenkrypare

 

 

B

 

 

 

 

Iberocypris palaciosi

 
 

 

B

 

P

 

 

 

Ladigesocypris ghigii

 
 

 

B

 

 

 

 

Leuciscus lucumonis

 
 

 

B

 

 

 

 

Leuciscus souffia

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Pelecus cultratus

 

skärkniv

 

 

B

 

 

 

 

Phoxinellus (alla arter)

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Phoxinus percnurus

 

sumpelritsa

 

 

B

 

 

 

 

Rhodeus sericeus amarus

 
 

 

B

 

 

 

 

Rutilus alburnidoes

 
 

 

B

 

 

 

 

Rutilus arcasii

 
 

 

 

 

 

F

 

Rutilus freisii meidingeri

 
 

 

B

 

 

 

 

Rutilus frisii meidingeri

 
 

 

B

 

 

 

 

Rutilus lemmingii

 
 

 

B

 

 

 

 

Rutilus macrolepidotus

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Rutilus pigus

 

flickfisk

 

 

B

 

 

 

 

Rutilus rubilio

 
 

 

B

 

 

 

 

Sardinius graecus

 
 
 

PERCIFORMES

 
 

Gobiidae

 

 

B

 

 

 

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae

 
 

 

B

 

 

 

 

Padogobius nigricans

 
 

 

B

 

 

 

 

Pomatoschistus canestrini

 
 
 

Percidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Gymnocephalus baloni

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Gymnocephalus schraetzer

 
 

 

B

 

 

 

 

Zingel (alla arter utom Zingel asper och Zingel zingel

 
 

 

 

 

N

 

 

Zingel asper

 
 

 

 

 

 

F

 

Zingel zingel

 
 
 

PETROMYZONIFORMES

 
 

Petromyzonidae

 

 

B

 

 

 

 

Eudontomyzon (alla arter)

 
 

S

 

 

 

 

F

 

Lampetra fluviatilis

 

flodnejonöga

 

 

B

 

 

 

F

 

Lampetra fluviatilis (ej svenska och finska populationer)

 

flodnejonöga

 

 

B

 

 

 

 

Lampetra planeri (ej svenska, finska och estniska populationer)

 

bäcknejonöga

 

 

B

 

 

 

F

 

Lethenteron zanandreai

 
 

 

B

 

 

 

 

Petromyzon marinus (ej svenska populationer)

 

havsnejonöga

 
 

SALMONIFORMES

 
 

Coregonidae

 

 

B

 

P

 

 

 

Coregonus oxyrhynchus (anadroma populationer i vissa delar av Nordsjön)

 

nordsjösik

 

 

 

 

N

 

 

Coregonus oxyrhynchus (ej finska populationer)

 

nordsjösik

 

S

 

 

 

 

F

 

Coregonus (övriga arter)

 

sikar, siklöjor

 
 

Salmonidae

 

 

B

 

 

 

F

 

Hucho hucho (naturliga populationer)

 

huchen (donaulax)

 

 

B

 

 

 

 

Salmo macrostigma

 
 

 

B

 

 

 

 

Salmo marmoratus

 
 

S

 

B

 

 

 

F

 

Salmo salar (endast i sötvatten, ej finska populationer)

 

lax

 

 

 

 

 

F

 

Salmo salar (endast i sötvatten, finska populationer)

 

lax

 

S

 

 

 

 

F

 

Thymallus thymallus

 

harr

 
 

Umbridae

 

 

B

 

 

 

 

Umbra krameri

 

ungersk hundfisk

 
 

SCORPAENIFORMES

 
 

Cottidae

 

S

 

B

 

 

 

 

Cottus gobio (ej finska populationer)

 

stensimpa

 

 

B

 

 

 

 

Cottus petiti

 
 
 

SILURIFORMES

 
 

Siluridae

 

 

B

 

 

 

F

 

Silurus aristotelis

 

aristotelesmal

 

Ryggradslösa djur

Leddjur

 

ARACHNIDA

 
 

Araneae

 

 

 

 

N

 

 

Macrothele calpeiana

 
 
 

Pseudoscorpiones

 

S

 

B

 

 

 

 

Anthrenochernes stellae

 

hålträdsklokrypare

 
 

CRUSTACEA

 
 

Astacidae / Decapoda

 

S

 

 

 

 

F

 

Astacus astacus

 

flodkräfta

 

 

B

 

 

 

F

 

Austropotamobius pallipes

 
 

 

B

 

P

 

 

F

 

Austropotamobius torrentium

 
 
 

Isopoda

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Armadillidium ghardalamensis

 
 
 

Scyllaridae

 

 

 

 

 

F

 

Scyllarides latus

 
 
 

INSECTA

 
 

Coleoptera

 

S

 

B

 

 

 

 

Agathidium pulchellum

 

brokig aspmycelbagge

 

 

B

 

 

N

 

 

Bolbelasmus unicornis

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Boros schneideri

 

smal skuggbagge

 

 

B

 

 

N

 

 

Buprestis splendens

 

glanspraktbagge

 

 

B

 

 

N

 

 

Carabus hampei

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Carabus hungaricus

 
 

 

B

 

P

 

 

 

Carabus menetriesi pacholei

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Carabus olympiae

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Carabus variolosus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Carabus zawadszkii

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

Cerambyx cerdo

 

större ekbock

 

S

 

B

 

 

 

 

Corticaria planula

 

brandmögelbagge

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Cucujus cinnaberinus

 

cinnoberbagge

 

 

B

 

 

N

 

 

Dorcadion fulvum cervae

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Duvalius gebhardti

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Duvalius hungaricus

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

Dytiscus latissimus

 

bred gulbrämad dykare

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Graphoderus bilineatus

 

bred paljettdykare

 

 

B

 

 

N

 

 

Leptodirus hochenwarti

 
 

 

B

 

 

 

 

Limoniscus violaceus

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Lucanus cervus

 

ekoxe

 

 

B

 

 

 

 

Macroplea pubipennis

 
 

 

B

 

 

 

 

Mesosa myops

 

skäckbock

 

 

B

 

 

 

 

Morimus funerus

 
 

S

 

B

 

P

 

N

 

 

Osmoderma eremita

 

läderbagge

 

 

B

 

 

 

 

Oxyporus mannerheimii

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Pilemia tigrina

 
 

S

 

B

 

P

 

N

 

 

Phryganophilus ruficollis

 

rödhalsad brunbagge

 

 

B

 

 

N

 

 

Probaticus subrugosus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Propomacrus cypriacus

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Pseudogaurotina excellens

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Pseudoseriscius cameroni

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

Pytho kolwensis

 

stor barkplattbagge

 

S

 

B

 

 

 

 

Rhysodes sulcatus

 

hakbagge

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Rosalia alpina

 

alpbock

 

S

 

B

 

 

 

 

Stephanopachys linearis

 

slät tallkapuschongbagge

 

S

 

B

 

 

 

 

Stephanopachys substriatus

 

grov tallkapuschongbagge

 

S

 

B

 

 

 

 

Xyletinus tremulicola

 

aspbarkgnagare

 
 

Hemiptera (Heteroptera)

 

S

 

B

 

 

 

 

Aradus angularis

 

spetshörnad barkskinnbagge

 
 

Lepidoptera

 

S

 

B

 

 

 

 

Agriades glandon aquilo

 

högnordisk blåvinge

 

 

 

 

N

 

 

Apatura metis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Arytrura musculus

 
 

 

B

 

P

 

 

 

Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Catopta thrips

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Chondrosoma fiduciaria

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Clossiana improba

 

dvärgpärlemorfjäril

 

S

 

 

 

N

 

 

Coenonympha hero

 

brun gräsfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Coenonympha oedippus

 

falsk luktgräsfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Colias myrmidone

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Cucullia mixta

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Ortosias (Dioszeghyana) schmidtii

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Erannis ankeraria

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Erebia calcaria

 

dyster gråvingad svartgräsfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Erebia Christi

 

schweizisk svartgräsfjäril

 

 

B

 

 

 

 

Erebia medusa polaris

 

högnordisk gräsfjäril

 

 

 

 

N

 

 

Erebia sudetica

 

schlesisk svartgräsfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Eriogaster catax

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia

 

väddnätfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Glyphipterix loricatella

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Gortyna borelii lunata

 
 

 

 

 

N

 

 

Fabriciana elisa

 

korsikansk pärlemorfjäril

 

 

B

 

 

 

F

 

Graellsia isabellae

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Hesperia comma catena

 

fjällsilversmygare

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Hypodryas maturna

 

asknätfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Leptidea morsei

 

stor skogsvitvinge

 

 

B

 

 

N

 

 

Lignyoptera fumidaria

 
 

 

 

 

N

 

 

Hyles hippophaes

 
 

S

 

 

 

N

 

 

Lopinga achine

 

dårgräsfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Lycaena dispar

 

stor guldvinge

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Lycaena helle

 

violett guldvinge

 

S

 

 

 

N

 

 

Maculinea arion

 

svartfläckig blåvinge

 

 

B

 

 

N

 

 

Maculinea nausithous

 

mörk blodtoppblåvinge

 

 

B

 

 

N

 

 

Maculinea teleius

 

blodtoppblåvinge

 

 

B

 

 

N

 

 

Melanargia arge

 

italienskt schackbräde

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Nymphalis vaualbum

 

aspfuks

 

 

 

 

N

 

 

Papilio alexanor

 

alexanorfjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Papilio hospiton

 

korsikansk makaonfjäril

 

S

 

 

 

N

 

 

Parnassius apollo

 

apollofjäril

 

S

 

 

 

N

 

 

Parnassius mnemosyne

 

mnemosynefjäril

 

 

B

 

 

N

 

 

Phyllometra culminaria

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Plebicula golgus

 

nevadablåvinge

 

 

B

 

 

N

 

 

Polymixis rufocincta isolata

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Polyommatus eroides

 

stor erosblåvinge

 

 

 

 

N

 

 

Proserpinus proserpina

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Xestia borealis

 

nordiskt jordfly

 

 

B

 

 

 

 

Xestia brunneopicta

 

bruntecknat fjällfly

 

 

B

 

P

 

N

 

 

Xylomoia strix

 
 

 

 

 

N

 

 

Zerynthia polyxena

 

sydlig hålrotsfjäril

 
 

Mantodea

 

 

B

 

 

N

 

 

Apteromantis aptera

 
 
 

Odonata

 

S

 

 

 

N

 

 

Aeshna viridis

 

grön mosaiktrollslända

 

 

B

 

 

 

 

Coenagrion hylas

 
 

 

B

 

 

 

 

Coenagrion mercuriale

 
 

 

B

 

 

 

 

Coenagrion ornatum

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Cordulegaster heros

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Cordulegaster trinacriae

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Gomphus graslinii

 

spansk flodtrollslända

 

S

 

 

 

N

 

 

Leucorrhina albifrons

 

pudrad kärrtrollslända

 

S

 

 

 

N

 

 

Leucorrhina caudalis

 

bred kärrtrollslända

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Leucorrhina pectoralis

 

citronfläckad kärrtrollslända

 

 

B

 

 

N

 

 

Lindenia tetraphylla

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Macromia splendens

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

Ophiogomphus cecilia

 

grön flodtrollslända

 

 

B

 

 

N

 

 

Oxygastra curtisii

 
 

 

 

 

N

 

 

Stylurus flavipes

 
 

 

 

 

N

 

 

Sympecma braueri

 
 
 

Orthoptera

 

 

B

 

 

N

 

 

Baetica ustulata

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Brachytrupes megacephalus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Isophya costata

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Isophya stysi

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Myrmecophilus baronii

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Odontopodisma rubripes

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Paracaloptenus caloptenoides

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Pholidoptera transsylvanica

 
 

 

 

 

N

 

 

Saga pedo

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

 
 

Blötdjur

 

BIVALVIA

 
 

Anisomyaria

 

 

 

 

N

 

 

Lithophaga lithophaga

 
 

 

 

 

N

 

 

Pinna nobilis

 
 
 

Unionoida

 

 

 

 

N

 

 

Margaritifera auricularia

 
 

 

B

 

 

 

F

 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera)

 
 

S

 

B

 

 

 

F

 

Margaritifera margaritifera

 

flodpärlmussla

 

 

 

 

 

F

 

Microcondylaea compressa

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

Unio crassus

 

tjockskalig målarmussla

 

 

 

 

 

F

 

Unio elongatulus

 
 
 

Dreissenidae

 

 

B

 

 

N

 

 

Congeria kusceri

 
 
 

ECHINODERMATA

 
 

Echinoidea

 

 

 

 

N

 

 

Centrostephanus longispinus

 
 
 

GASTROPODA

 
 

Prosobranchia

 

 

 

 

N

 

 

Patella feruginea

 
 

 

 

 

N

 

 

Theodoxus prevostianus

 
 
 

Stylommatophora

 

S

 

B

 

 

N

 

 

Anisus vorticulus

 

sirlig skivsnäcka

 

 

B

 

 

N

 

 

Caseolus calculus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Caseolus commixta

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Caseolus sphaerula

 
 

 

B

 

v

 

N

 

 

Chilostoma banaticum

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Discula leacockiana

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Discula tabellata

 
 

 

 

 

N

 

 

Discula testudinalis

 
 

 

 

 

N

 

 

Discula turricula

 
 

 

 

 

N

 

 

Discus defloratus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Discus guerinianus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Elona quimperiana

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Geomalacus maculosus

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Geomitra moniziana

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Gibbula nivosa

 
 

 

B

 

P

 

 

 

Helicopsis striata austriaca

 
 

S

 

 

 

 

F

 

Helix pomatia

 

vinbergssnäcka

 

 

B

 

 

N

 

 

Hygromia kovacsi

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Idiomela (Helix) subplicata

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Lampedusa imitatrix

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Lampedusa melitensis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Leiostyla abbreviata

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Leiostyla cassida

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Leiostyla corneocostata

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Leiostyla gibba

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Leiostyla lamellosa

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

Paladilhia hungarica

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Sadleriana pannonica

 
 

 

B

 

 

N

 

 

Theodoxus transversalis

 
 

S

 

B

 

 

 

 

Vertigo angustior

 

smalgrynsnäcka

 

S

 

B

 

 

 

 

Vertigo genesii

 

otandad grynsnäcka

 

S

 

B

 

 

 

 

Vertigo geyeri

 

kalkkärrgrynsnäcka

 

S

 

B

 

 

 

 

Vertigo moulinsiana

 

större grynsnäcka

 

Coelenterata

 
 

CNIDARIA

 

 

 

 

 

F

 

Corallium rubrum

 
 

Annelida

 
 

HIRUDINOIDEA -ARHYNCHOBDELLAE

 
 

Hirudinidae

 

S

 

 

 

 

F

 

Hirudo medicinalis

 

blodigel

 

VÄXTER

Alger

 

Corallinaceae

 

 

 

 

 

F

 

 

Lithothamnium coralloides. Crouan frat.

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

 
 

Lavar

 

Cladoniaceae

 

S

 

 

 

 

F

 

 

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain

 

renlavar

 

Mossor

 

B

 

 

 

 

 

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout

 

brynia

 

 

B

 

P

 

 

 

 

Bryoerythrophyllium campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllium machadoanum (Sergio) M.O. Hill

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl.

 

grön sköldmossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

 

vedtrådmossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.

 

nordisk klipptuss

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr.

 

hårklomossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

 

stamkvastmossa

 

 

B

 

 

 

 

 

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst.

 

käppkrokmossa

 

 

B

 

P

 

 

 

M

 

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Encalypta mutica (I. Hagen)

 

trubbklockmossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs

 

taigakrokmossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.

 

platt spretmossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth.

 

späd bäckmossa

 

 

B

 

 

 

 

 

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak

 

.

 

 

 

 

 

F

 

 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

 
 

 

B

 

 

 

 

 

Mannia triandra (Scop.) Grolle

 
 

 

B

 

P

 

 

 

 

Marsupella profunda Lindb.

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Meesia longiseta Hedw.

 

långskaftad svanmossa

 

 

B

 

 

 

 

 

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

 
 

 

B

 

 

 

 

 

Ochyraea tatrensis Vana

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm.

 

lappglansmossa

 

S

 

B

 

 

 

 

 

Orthotrichum rogeri Brid.

 

gotländsk hättemossa

 

 

B

 

 

 

 

 

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott.

 
 

 

B

 

 

 

 

 

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop.

 
 

 

B

 

 

 

 

 

Riccia breidleri Jur.

 
 

 

B

 

 

 

 

 

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

 

mikroskapania

 

S

 

 

 

 

F

 

 

Sphagnum L (alla arter utom Sphagnum pylaisii Brid.)

 

vitmossor

 

 

B

 

 

 

 

 

Sphagnum pylaisii Brid.

 
 

 

B

 

 

 

 

 

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.

 
 

 

B

 

P

 

 

 

M

 

Thamnobryum fernandesii Sergio

 
 

S

 

B

 

 

 

 

 

Tortella rigens (N. Alberts)

 

styv kalkmossa

 

Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)

 

Aspleniaceae

 

 

 

 

N

 

 

 

Asplenium hemionitis L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Rouy Asplenium adulterinum Milde

 

brunbräken

 
 

Blechnaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

 
 
 
 
 

Dicksoniaceae

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Culcita macrocarpa C. Presl

 
 
 

Dryopteridaceae

 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

 

ryssbräken

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Dryopteris fragans (L.) Schott

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

 
 
 

Hymenophyllaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Trichomanes speciosum Willd.

 
 
 

Isoetaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Isoetes boryana Durieu

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

 
 
 

Lycopodiaceae

 

S

 

 

 

 

F

 

 

Lycopodium (alla arter)

 

lumrar

 
 

Marsileaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Marsilea azorica Launert & Paiva

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Marsilea batardae Launert

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Marsilea quadrifolia L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Marsilea strigosa Willd.

 
 
 

Ophioglossaceae

 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Botrychium simplex Hitchc.

 

dvärgblåsbräken

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

 
 

Barrväxter (gymnospermer)

 

Pinaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

 
 

Blomväxter (angiospermer)

 

Agavaceae

 

 

 

 

N

 

 

 

Dracaena draco (L.) L.

 
 
 

Alismataceae

 

S

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

 

småsvalting

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Caldesia parnassifolia (L) Parl.

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Luronium natans (L) Raf.

 

flytsvalting

 
 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

 

F

 

 

Galanthus nivalis L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Leucojum nicaeense Ard.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Narcissus bulbocodium L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus calcicola Mendonça

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus cyclamineus DC.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus fernandesii G. Pedro

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus humilis (Cav.) Traub

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Narcissus juncifolius Lagasca

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Narcissus longispathus Pugsley

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Narcissus nevadensis Pugsley

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. Nobilis (Haw.) A. Fernandes

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus scaberulus Henriq.

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Narcissus triandrus L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus triandrus L. subsp. Capax (Salisb.) D. A. Webb.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Narcissus viridiflorus Schousboe

 
 
 

Apiaceae / Umbelliferae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Angelica heterocarpa Lloyd

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Apium bermejoi Llorens

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Apium repens (Jacq.) Lag.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Athamanta cortiana Ferrarini

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Bunium brevifolium Lowe

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Bupleurum kakiskalae Greuter

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Chaerophyllum azoricum Trelease

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Eryngium alpinum L.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Eryngium viviparum Gay

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Ferula sadleriana Lebed.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Ferula latipinna Santos

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Laserpitium longiradium Boiss.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Monizia edulis Lowe

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Naufraga balearica Constans & Cannon

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Oenanthe conioides Lange

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Petagnia saniculifolia Guss.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Rouya polygama (Desf.) Coincy

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Seseli intricatum Boiss.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

 
 
 

Araceceae / Palmae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Phoenix theophrasti Greuter

 
 
 

Asclepiadaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Caralluma burchardii N. E. Brown

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Ceropegia chrysantha Svent.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

 
 
 

Asteraceae / Compositae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Andryala crithmifolia Ait.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Argyranthemum lidii Humphries

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum C.J. Humphries

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

 
 

S

 

 

 

 

F

 

 

Arnica montana L.

 

slåttergubbe

 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

 

bottenviksmalört

 

 

 

 

 

F

 

 

Artemisia eriantha Ten

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Artemisia genipi Weber

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Artemisia granatensis Boiss.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Artemisia laciniata Willd.

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

 

alvarmalört

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Atractylis preauxiana Schultz.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Calendula maderensis DC.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Carlina onopordifolia Besser

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea akamantis T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea citricolor Font Quer

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea corymbosa Pourret

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea gadorensis G.Blanca

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea horrida Badaro

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea kartschiana Scop.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea lactiflora Halacsy

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea micrantha Hoffmans. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea niederi Heldr.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurea pinnata Pau

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Centaurea vicentina Mariz

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Cirsium brachycephalum Juratzka

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Cirsium latifolium Lowe

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Crepis granatensis (Willk.) B.Blanca & M. Cueto

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Crepsis pusilla (Sommier) Merxmüller

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Helichrysum gossypinum Webb

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Helichrysum sibthorpii Rouy

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Jurinea fontqueri Cuatrec.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Lactuca watsoniana Trel.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Leontodon boryi Boiss.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Leuzea rhaponticoides Graells

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Ligularia sibirica (L.) Cass.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Onopordum nogalesii Svent.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Onorpordum carduelinum Bolle

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Phagnalon benettii Lowe

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Santolina elegans Boiss. ex DC.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Santolina semidentata Hoffmans. & Link

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Senecio caespitosus Brot.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Senecio elodes Boiss. ex DC.

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

 

alvarstånds

 

 

 

 

N

 

 

 

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Sventenia bupleuroides Font Quer

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál

 
 
 

Berberidaceae

 

 

 

 

N

 

 

 

Berberis madarensis Lowe

 
 
 

Boraginaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Anchusa crispa Viv.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Echium candicans L. fil.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Echium gentianoides Webb & Coincy

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Echium russicum J.F.Gemlin

 

rysk snokört

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Myosotis azorica H. C. Watson

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Myosotis lusitanica Schuster

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Myosotis retusifolia R. Afonso

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Omphalodes littoralis Lehm

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Onosma tornensis Javorka

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Symphytum cycladense Pawl.

 
 
 

Brassicaceae / Cruciferae

 

 

 

 

 

F

 

 

Alyssum pintadasilvae Dudley.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Arabis kennedyae Meikle

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Arabis scopoliana Boiss

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Biscutella neustriaca Bonnet

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Brassica glabrescens Poldini

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Brassica hilarionis Post

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Brassica insularis Moris

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Brassica macrocarpa Guss.

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Braya linearis Rouy

 

fjällkrassing

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Cochlearia polonica E.Fröhlich

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Cochlearia tatrae Borbas

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Coincya rupestris Rouy

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Coronopus navasii Pau

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Crambe tataria Sebeok

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Crambe arborea Webb ex Christ

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Crambe laevigata DC. ex Christ

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Diplotaxis siettiana Maire

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Draba cacuminum Elis Ekman

 

blockhavsdraba

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Draba cinerea Adams

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Iberis arbuscula Runemark

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Murbeckellia pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Murbeckiella sousae Rothm.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Parolinia schizogynoides Svent.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Sisymbrium supinum L.

 

kalkkrassing

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Thlaspi jankae A.Kern.

 
 
 

Campanulaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

 

kragklocka

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Campanula bohemica Hruby

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Campanula gelida Kovanda

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Campanula morettiana Reichenb.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Campanula sabatia De Not.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Campanula serrata (Kit.) Hendrych

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Campanula zoysii Wulfen

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Jasione lusitanica A. DC.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Musschia aurea (L. f.) DC.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Musschia wollastonii Lowe

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Physoplexis comosa (L.) Schur.

 
 
 

Caprifoliaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Sambucus palmensis Link

 
 
 

Caryophyllaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Arenaria humifusa Wahlenberg

 

grusnarv

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Arenaria provincialis Chater & Halliday

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Cerastium alsinifolium Tausch

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Cerastium dinaricum G.Back & Szysz.

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

 

sandnejlika

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Dianthus diutinus Kit.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Dianthus lumnitzeri Wiesb.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Dianthus moravicus Kovanda

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Dianthus nitidus Waldst. et Kit

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Dianthus plumarius subsp. regisstephani (Rapcs.) Baksay

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Dianthus rupicola Biv.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Gypsophila papillosa P. Porta

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Herniaria algarvica Chaudhri

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Herniaria maritima Link

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Minuartia smejkalii Dvorakova

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Moehringia fontqueri Pau

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

 

ryssnarv

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Moehringia tommasinii Marches.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Petrocoptis grandiflora Rothm.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

 

polarblära

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Silene hicesiae Brullo & Signorello

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Silene longicilia (Brot.) Otth.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Silene mariana Pau

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Silene orphanidis Boiss.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Silene rothmaleri Pinto da Silva

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Silene velutina Pourret ex Loisel.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

 
 
 

Celastraceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

 
 
 

Chenopodiaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A.J.Scott

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Beta patula Ait.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

 
 
 

Cistaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Cistus chinamadensis Banares & Romero

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Cistus palhinhae Ingram

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Helianthemum bystropogophyllum Svent.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Helianthemum caput-felis Boiss.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

 
 
 

Convolvulaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Convolvolus argyrothamnus Greuter

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Convolvolus caput-medusae Lowe

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Convolvolus fernandesii Pinto da Silva & Teles

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Convolvolus lopez-socasii Svent.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Convolvolus massinii A. Dietr.

 
 
 

Crassulaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Aeonium gomeraense Praeger

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Aeonium saundersii Bolle

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

 
 
 

Cyperaceae

 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Carex holostoma Drejer

 

kolstarr

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Carex malato-belizii Raymond

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Carex panormitana Guss.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Eleocharis carniolica Koch

 
 
 

Dioscoreaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Bordera chouardii (Gaussen) Heslot

 
 
 

Dipsacaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

 
 
 

Droseraceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Aldrovanda vesiculosa L.

 
 
 

Elatinaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

 
 
 

Ericaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Rhododendron luteum Sweet

 
 
 

Euphorbiaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Euphorbia handiensis Burchard

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Euphorbia lambii Svent.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Euphorbia stygiana H. C. Watson

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Euphorbia transtagana Boiss.

 
 
 

Fabaceae / Leguminosae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Anthyllis lemanniana Lowe

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Astragalus aquilanus Anzalone

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Astragalus maritimus Moris

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Astragalus tremolsianus Pau

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Astragalus verrucosus Moris

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Dorycnium spectabile Webb & Berthel

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Genista dorycnifolia Font Quer

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Lotus azoricus P. W. Ball

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Meliotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Ononis hackelii Lange

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Teline rosmarinifolia Webb & Berthel

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Teline salsoloides Arco & Acebes.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Trifolium saxatile All.

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Uvex densus Welw. ex Webb.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Vicia dennesiana H. C. Watson

 
 
 

Gentianaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurium rigualii Esteve

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Centaurium somedanum Lainz

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Gentiana lutea L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Gentianella bohemica Skalicky

 
 
 

Geraniaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Erodium rupicola Boiss.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Geranium maderense P. F. Yeo

 
 
 

Gesneriaceae

 

 

 

 

N

 

 

 

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Ramonda serbica Pancic

 
 
 

Globulariaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Globularia sarcophylla Svent.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

 
 
 

Gramineae

 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

 
 
 

Grossulariaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Ribes sardoum Martelli

 
 
 

Hippuridaceae

 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Hippuris tetraphylla L. Fil.

 

ishavshästsvans

 
 

Hypericaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

 
 
 

Iridaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Crocus etruscus Parl.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Crocus hartmannianus Holmboe

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Gladiolus palustris Gaud.

 

kärrsabellilja

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Iris boissieri Henriq.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Iris humilis Georgi. subsp. arenaria (Waldst. et Kit) A.et D.Löve

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Iris lusitanica Ker-Gawler

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Iris marisca Ricci & Colasante

 
 
 

Juncaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Juncus valvatus Link

 
 

S

 

B

 

 

N

 

 

 

Luzula arctica Blytt

 

snöfryle

 
 

Lamiaceae / Labiatae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Dracocephalum austriacum L.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Micromeria taygetea P. H. Davis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Nepeta sphaciotica P. H. Davis

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Origanum dictamnus L.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Phlomis brevibracteata Turril

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Phlomis cypria Post

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Salvia veneris Hedge

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Sideritis cypria Post

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Sideritis cystosiphon Svent.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Sideritis infernalis Bolle

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Sideritis javalambrensis Pau

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Sideritis marmorea Bolle

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Teucrium abutiloides L'Hér.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

M

 

Teucrium betonicum L'Hér.

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Teucrium charidemi Sandwith

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Teucrium lepicephalum Pau

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Thymus camphoratus Hoffmans. & Link

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Thymus capitellatus Hoffmans. & Link

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Thymus carnosus Boiss.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Thymus villosus L. subsp. villosus L.

 
 
 

Lentibulariaceae

 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Pinguicula crystalline Sm.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

 
 
 

Liliaceae

 

 

B

 

 

N

 

 

 

Allium grosii Font Quer

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

M

 

Androcymbium psammophilum Svent.

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Androcymbium rechingeri Greuter

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Asphodelus bento-rainhae P. Silva

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Bellavalia hackelli Freyn

 
 

 

B

 

P

 

N

 

 

 

Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Colchicum corsicum Baker

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Colchicum cousturieri Greuter

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Fritillaria conica Rix

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Fritillaria drenovskiii Dogen & Stoy

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

 
 

 

 

 

N

 

 

 

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

 
 

 

B

 

 

N

 

 

 

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

 
 

 

 

 

 

F

 

 

Lilium rubrum Lmk