Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Utsädesförordning (2000:1330)

Utsädesförordningen

Utkom från trycket den 19 december 2000
Utfärdad den 7 december 2000.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen.

Krav för saluföring av utsäde

Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om det har certifierats.

Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering.

Bestämmelser om vilka krav som gäller för att få saluföra utsäde från ekologiskt heterogent material finns i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

 1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat standardutsäde,

 2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde,

 3. att visst utsäde av prydnadsväxter och fruktplantor får saluföras utan att vara certifierat eller kvalitetskontrollerat på annat sätt om det släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald, och

 4. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1–3.

SFS 2021:1194

Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls får tillståndet återkallas.

SFS 2005:1225

Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska unionen som tredjeland ska likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om

 1. villkoren i 8 § första stycket 1, 2 eller 5 är uppfyllda, och

 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av unionen.

Första stycket gäller också utsäde av sådana sorters lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 juni 1999, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad.

SFS 2016:1181

Bestämmelserna i 2 § gäller inte

 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,

 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,

 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,

 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,

 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och

 6. utsäde av släkten och arter enligt bilaga 2 som släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.

SFS 2016:1181

Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i mottagarlandet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde.

SFS 2002:339

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde.

Certifiering av utsäde

Följande utsäden får certifieras:

 1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses i 4 § andra stycket,

 2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 3. utsäde som endast är avsett för utförsel eller för reproduktion för utförsel, och

 4. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jordbruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta om sådan certifiering.

SFS 2017:1120

En växtsort ska godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. Växtsorter av arter enligt bilaga 1 ska också ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde.

För bedömningen av om en växtsort av släkten och arter i bilaga 2 ska godkännas och registreras enligt första stycket ska Jordbruksverket låta utföra odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om de krav som växtsorter måste uppfylla för att godkännas och registreras i sortlistan samt om undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter.

SFS 2016:1181

En växtsort av släkten och arter i bilaga 2 får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning för införande i sortlistan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas och om hur ett sortgodkännande kan förnyas, återkallas eller avregistreras ur sortlistan.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket får offentliggöra den svenska sortlistan elektroniskt eller på något annat sätt.

SFS 2016:1181

Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd.

De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,

 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,

 3. utsädets sortrenhet,

 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,

 5. utsädets renhet,

 6. lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädespotatis, och

 7. krav på odling eller produktion isolerad från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat för släkten och arter i bilaga 2.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket ska när det gäller utsäde av släkten och arter i bilaga 2 se till att en etikett framställs och fästs på sådant utsäde som ska saluföras som förökningsmaterial.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § nu 13 a §.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering i fråga om

 1. provtagning,

 2. undersökning,

 3. partistorlek,

 4. märkning, och

 5. försegling.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §.

SFS 2016:1181

Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring.

Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2005:1225

Fältbesiktningar

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda fallet godkänna sådana personer.

SFS 2005:1225

Laboratorieanalys

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall analysera utsäde av visst slag.

SFS 2005:1225

Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering

Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets

 1. sortrenhet och sortäkthet,

 2. sundhet, livs- och lagringsduglighet, och

 3. renhet.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kvalitetskontrollen.

En leverantör av ett sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras.

SFS 2005:1225

Jordbruksverket ska utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 och rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014.

SFS 2016:1181

Leverantörsregister samt skyldighet att göra anmälan och föra journal

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-1181

Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

SFS 2020:280

För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde av släkten och arter i bilaga 2.

Registret får endast innehålla följande uppgifter:

 1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,

 2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten, de berörda lokalernas adress och de viktigaste släkten eller arter som berörs, och

 3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att leverantören förs in i registret

Jordbruksverket ska informera en leverantör om att leverantören har registrerats och om alla eventuella ändringar av registreringen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges.

SFS 2020:280

Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av släkten och arter i bilaga 2:

 1. reproduktion,

 2. produktion,

 3. bevarande eller behandling,

 4. import,

 5. saluföring.

SFS 2020:280

Bestämmelserna i 20 a, 20 b och 24 d §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret.

SFS 2018:383

Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal över vissa utsädespartier.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska innehålla.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

SFS 2020:280

Införsel och import av utsäde

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-1181

Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige.

Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket.

SFS 2002:339

Utsäde av prydnadsväxter får endast föras in i landet om utsädet uppfyller de krav som ställs upp enligt 17 och 18 §§ i denna förordning.

SFS 2016:1181

Utsäde av släkten och arter i bilaga 2 får endast importeras om utsädet uppfyller de krav som ställs upp i denna förordning och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som för in utsäde i landet ska anmäla detta.

För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

SFS 2012:292

Undersökningar och kontroller

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-1181

Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra undersökningar av utsädesvarornas kvalitet i växthus eller ute på fältet, utom för de släkten och arter där leverantören ansvarar för att sådan kontroll utförs enligt 18 §.

När det gäller släkten och arter där leverantören ansvarar för att kontroll utförs enligt 18 §, ska Jordbruksverket utföra kvalitetskontroller.

Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att sorter av släkten och arter i bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen.

SFS 2020:280

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av utsäde av släkten och arter i bilaga 2 samt om att en leverantör får utföra sådana kontroller.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska dokumenteras och om hur denna dokumentation ska sparas.

Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 24 b § nu 24 c §.

SFS 2016:1181

Publikation och överföring av personuppgifter

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-1181

Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan ska föras in i en publikation som ges ut av Jordbruksverket.

Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen om att en sort förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av denna lista.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 24 c § nu 24 d §.

SFS 2016:1181

Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 c §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 24 c §.

SFS 2017:1120

Tillsyn

Jordbruksverket utövar tillsyn över att denna förordning och de föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll och saluföring av utsäde som har meddelats med stöd av förordningen följs. Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298).

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn.

SFS 2021:1194

Överklagande m.m.

Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:992

Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning.

SFS 2005:1225

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2005:1225

Bilaga 1

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

 

Lantbruksväxter

 

Stråsäd

 

Nakenhavre

 

Avena nuda L.

 

Havre och rödhavre

 

Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)

 

Purrhavre

 

Avena strigosa Schreb.

 

Korn

 

Hordeum vulgare L.

 

Ris

 

Oryza sativa L.

 

Råg

 

Secale cereale L.

 

Sorghum

 

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

 

Hybrider mellan Sorghum bicolor subsp. bicolor och Sorghum bicolor subsp. drummondii

 

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

 

Sudangräs

 

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

 

Rågvete (hybrider mellan Triticum och Secale)

 

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

 

Vete

 

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

 

Durumvete

 

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

 

Speltvete

 

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

 

Kanariegräs

 

Phalaris canariensis L.

 

Majs utom puffmajs (popcorn) och sockermajs

 

Zea mays L. med undantag av convar microsperma Koern. och convar. sacchata Koern.

 

Foderväxter

 

1. Gräs

 

Brunven

 

Agrostis canina L.

 

Rödven

 

Agrostis capillaris L.

 

Storven

 

Agrostis gigantea Roth

 

Krypven

 

Agrostis stolonifera L.

 

Ängskavle

 

Alopecurus pratensis L.

 

Knylhavre

 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

 

Plattlosta

 

Bromus catharticus Vahl

 

Alaskagräs

 

Bromus sitchensis Trin.

 

Bermudagräs

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 

Hundäxing

 

Dactylis glomerata L.

 

Rörsvingel

 

Festuca arundinacea Schreber

 

Finsvingel

 

Festuca filiformis Pourr.

 

Fårsvingel

 

Festuca ovina L.

 

Ängssvingel

 

Festuca pratensis Huds.

 

Rödsvingel

 

Festuca rubra L.

 

Hårdsvingel

 

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

 

Rajsvingel (hybrider mellan Festuca och Lolium)

 

x Festulolium Asch. & Graebn.

 

Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs)

 

Lolium multiflorum Lam.

 

Engelskt rajgräs

 

Lolium perenne L.

 

Hybridrajgräs

 

Lolium x hybridum Hausskn

 

Knölflen

 

Phalaris aquatica L.

 

Turftimotej, Vildtimotej

 

Phleum nodosum L.

 

Timotej

 

Phleum pratense L.

 

Vitgröe

 

Poa annua L.

 

Lundgröe

 

Poa nemoralis L.

 

Sengröe

 

Poa palustris L.

 

Ängsgröe

 

Poa pratensis L.

 

Kärrgröe

 

Poa trivialis L.

 

Gullhavre

 

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

 

2. Baljväxter

 

Sågväppling

 

Biserrula pelecinus L.

 

Fodergetruta

 

Galega orientalis Lam.

 

Rosenväppling

 

Hedysarum coronarium L.

 

Rödvial

 

Lathyrus cicera L.

 

Käringtand

 

Lotus corniculatus L.

 

Vitlupin

 

Lupinus albus L.

 

Blålupin

 

Lupinus angustifolius L.

 

Gullupin

 

Lupinus luteus L.

 

Pigglusern

 

Medicago doliata Carmign.

 

Skivlusern

 

Medicago italica (Mill.) Fiori

 

Mattlusern

 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

 

Humlelusern

 

Medicago lupulina L.

 

Klotlusern

 

Medicago murex Willd.

 

Tagglusern

 

Medicago polymorpha L.

 

Rynklusern

 

Medicago rugosa Desr.

 

Blålusern

 

Medicago sativa L.

 

Snäcklusern

 

Medicago scutellata (L.) Mill.

 

Tornlusern

 

Medicago truncatula Gaertn.

 

Mellanlusern

 

Medicago x varia T. Martyn Sand

 

Esparsett

 

Onobrychis viciifolia Scop.

 

Gulserradella

 

Ornithopus compressus L.

 

Serradella

 

Ornithopus sativus Brot.

 

Foderärt, Kokärt

 

Pisum sativum L. (partim)

 

Alexandrinerklöver

 

Trifolium alexandrinum L.

 

Smultronklöver

 

Trifolium fragiferum L.

 

Glandelklöver

 

Trifolium glanduliferum Boiss.

 

Rosenklöver

 

Trifolium hirtum All.

 

Alsikeklöver

 

Trifolium hybridum L.

 

Blodklöver

 

Trifolium incarnatum L.

 

Saltklöver

 

Trifolium isthmocarpum Brot.

 

Sumpklöver

 

Trifolium michelianum Savi

 

Rödklöver

 

Trifolium pratense L.

 

Vitklöver

 

Trifolium repens L.

 

Doftklöver

 

Trifolium resupinatum L.

 

Spärrklöver

 

Trifolium squarrosum L.

 

Grävklöver

 

Trifolium subterraneum L.

 

Pilbladsklöver

 

Trifolium vesiculosum Savi

 

Bockhornsklöver

 

Trigonella foenum-graecum L.

 

Purpurvicker

 

Vicia benghalensis L.

 

Åkerböna

 

Vicia faba L.

 

Ungersk vicker

 

Vicia pannonica Crantz

 

Fodervicker

 

Vicia sativa L.

 

Luddvicker

 

Vicia villosa Roth

 

3. Övriga arter

 

Kålrot

 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

 

Fodermärgkål

 

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

 

Honungsört

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

 

Svartkämpar

 

Plantago lanceolata L.

 

Oljerättika

 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

 

Betor

 

Foderbeta

 

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

 

Sockerbeta

 

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

 

Olje- och fiberväxter

 

Jordnöt

 

Arachis hypogaea L.

 

Sareptasenap

 

Brassica juncea (L.) Czern.

 

Raps

 

Brassica napus L. (partim)

 

Svartsenap

 

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

 

Rybs

 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

 

Hampa

 

Cannabis sativa L.

 

Safflor

 

Carthamus tinctorius L.

 

Kummin

 

Carum carvi L.

 

Sojaböna

 

Glycine max (L.) Merr.

 

Bomull

 

Gossypium spp

 

Solros

 

Helianthus annuus L.

 

Oljelin, Spånadslin

 

Linum usitatissimum L.

 

Vallmo, Opievallmo

 

Papaver somniferum L.

 

Vitsenap

 

Sinapis alba L.

 

Potatis

 

Potatis

 

Solanum tuberosum L.

 

Köksväxter

 

 

Allium cepa L.

 

Lök

 

– Cepa-gruppen

 

Schalottenlök

 

– Aggregatum-gruppen

 

Piplök

 

Allium fistulosum L.

 

Purjolök

 

Allium porrum L.

 

Vitlök

 

Allium sativum L.

 

Gräslök

 

Allium schoenoprasum L.

 

Dansk körvel

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

 
 

Apium graveolens L.

 

Blekselleri

 

– Dulce-gruppen

 

Rotselleri

 

– Rapaceum-gruppen

 

Sparris

 

Asparagus officinalis L.

 
 

Beta vulgaris L.

 

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

 

– Rödbeta-gruppen

 

Mangold

 

– Mangold-gruppen

 
 

Brassica oleracea L.

 

Grönkål

 

– Sabellica-gruppen

 

Blomkål

 

– Botrytis-gruppen

 

Huvudkål (rödkål och vitkål)

 

– Capitata-gruppen

 

Brysselkål

 

– Gemmifera-gruppen

 

Kålrabbi

 

– Gongylodes-gruppen

 

Savojkål

 

– Sabauda-gruppen

 

Broccoli

 

– Italica-gruppen

 

Palmkål

 

– Palmifolia-gruppen

 

Portugisisk kål

 

– Tronchuda-gruppen

 
 

Brassica rapa L.

 

Salladskål

 

– Pekinensis-gruppen

 

Rova

 

– Rapifera-gruppen

 

Chilipeppar, paprika

 

Capsicum annuum L.

 

Friséesallat

 

Cichorium endivia L.

 
 

Cichorium intybus L.

 

Cikoriasallat

 

– Foliosum-gruppen

 

Sallatscikoria

 

– Sallatscikoria-gruppen

 

Rotcikoria

 

– Sativum-gruppen

 

Vattenmelon

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

 

Melon

 

Cucumis melo L.

 
 

Cucumis sativus L.

 

Slanggurka

 

– Slanggurka-gruppen

 

Druvgurka

 

– Druvgurka-gruppen

 

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

 

Cucurbita maxima Duchesne

 

Pumpa, squash

 

Cucurbita pepo L.

 
 

Cynara cardunculus L.

 

Kronärtskocka

 

– Scolymus-gruppen

 

Kardon

 

– Kardon-gruppen

 

Morot

 

Daucus carota L.

 
 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Sötfänkål

 

– Azoricum-gruppen

 

Sallat

 

Lactuca sativa L.

 

Tomat

 

Solanum lycopersicum L.

 
 

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill

 

Bladpersilja

 

– Foliosum-gruppen

 

Rotpersilja

 

– Tuberosum-gruppen

 

Blomsterböna

 

Phaseolus coccineus L.

 
 

Phaseolus vulgaris L.

 

Buskböna

 

– Buskböna-gruppen

 

Störböna

 

– Störböna-gruppen

 
 

Pisum sativum L.

 

Märgärt

 

– Märgärt-gruppen

 

Sockerärt

 

– Sockerärt-gruppen

 

Spritärt

 

– Spritärt-gruppen

 
 

Raphanus sativus L.

 

Rädisa

 

– Rädisa-gruppen

 

Rättika

 

– Rättika-gruppen

 

Rabarber

 

Rheum rhabarbarum L.

 

Svartrot

 

Scorzonera hispanica L.

 

Aubergin, äggplanta

 

Solanum melongena L.

 

Spenat

 

Spinacia oleracea L.

 

Vintersallat

 

Valerianella locusta (L.) Laterr.

 

Bondböna

 

Vicia faba L.

 
 

Zea mays L.

 

Popmajs

 

– Microsperma-gruppen

 

Sockermajs

 

– Saccharata-gruppen

 

SFS 2021:1194

Bilaga 2

Förteckning som avses i 2 § andra stycket

Artbenämning

 

Äkta kastanj

 

Castanea sativa Mill.

 

Citronsläktet

 

Citrus

 

Hassel

 

Corylus avellana L.

 

Kvitten

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Fikon

 

Ficus carica L.

 

Kumquatsläktet

 

Fortunella

 

Smultronsläktet

 

Fragaria

 

Valnöt

 

Juglans regia L.

 

Äpplesläktet

 

Malus

 

Oliv

 

Olea europaea L.

 

Pistaschmandel

 

Pistacia vera L.

 

Citrontörne

 

Poncirus

 

Mandel

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Aprikos

 

Prunus armeniaca L.

 

Sötkörsbär

 

Prunus avium L.

 

Surkörsbär

 

Prunus cerasus L.

 

Plommon

 

Prunus domestica L.

 

Persika

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Japanskt plommon

 

Prunus salicina Lindley

 

Päronsläktet

 

Pyrus

 

Vinbärssläktet

 

Ribes

 

Hallonsläktet

 

Rubus

 

Blåbärssläktet

 

Vaccinium

 

SFS 2004:749

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1330

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001, då utsädesförordningen (1993:1375) skall upphöra att gälla.

SFS 2002:339

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2002.

SFS 2003:72

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2003.

SFS 2004:749

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2004.

SFS 2005:1225

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:315

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:809

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2008.

SFS 2009:920

Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2009.

SFS 2010:189

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2010.

SFS 2010:476

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2010.

SFS 2010:1488

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:292

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2014:82

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2014.

SFS 2016:1181

Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 2016.

SFS 2017:1120

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:383

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:992

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:280

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020 i fråga om bilaga 1 och i övrigt d. 31 maj 2020.

SFS 2021:1194

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.