Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Utsädeslag (1976:298)

Utsädeslagen

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1979:298.

Utfärdad den 19 december 1996.
Utkom från trycket den 30 december 1996

Omtryckt i SFS 2000:1262

I denna lag förstås med

  1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),

  2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskontroll av utsäde, försegling av förpackning med utsäde och utfärdande av bevis om detta,

  3. saluföring av utsäde, sådan överlåtelse av utsäde, lagerhållning av utsäde för försäljning och utbjudande av utsäde till försäljning, som sker yrkesmässigt.

SFS 2000:1262

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får saluföras endast om utsädet har

  1. certifierats, eller

  2. kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter också om andra villkor för saluföring än som avses i första stycket och om förbud mot saluföring.

SFS 2000:1262

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. certifiering och annan kvalitetskontroll,

  2. godkännande av leverantörer av utsäde som skall utföra annan kvalitetskontroll än certifiering, av personer som skall utföra besiktning av utsädesodlingar och av sådana laboratorier som skall analysera utsäde.

Myndighetsutövning som avses i första stycket 1 får av regeringen överlämnas till en juridisk person som regeringen har godkänt för uppgiften. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att besluta om sådant överlämnande eller godkännande.

SFS 2000:1262

Tillsyn över att föreskrifter meddelade med stöd av denna lag följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Detta gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utses av institutionerna.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna i första stycket skall efterlevas. Förelägganden kan förenas med vite.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 a §.

SFS 2000:1262

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

SFS 2000:1262

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde

  1. skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens jordbruksverk,

  2. skall föra journal över vissa utsädespartier.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning förut 4 §. Förutvarande 5 § upphävd g. Lag 2000:1262.

SFS 2005:1218

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter i ärenden enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

SFS 1996:1560

Den som till Statens jordbruksverk uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.

SFS 2005:1218

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 § döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd av 5 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 2 §, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han ersätta tillsynsmyndigheten kostnader för undersökning av taget prov.

SFS 2000:1262

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 § fjärde stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2000:1262

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1976, då förordningen (1967:139) om obligatorisk statsplombering av utsädesvara och om växtförädlingsavgift skall upphöra att gälla.

SFS 1979:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1980.

SFS 1992:1682

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1992:1682 har enligt F 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

SFS 1994:274

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:628

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:628 har enligt F 1994:1114 trätt i kraft d. 1 juli 1994.)

SFS 1995:1701

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 1996:1560

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2000:1239

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1262

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2005:1218

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.