Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Zoonoslag (1999:658)

Zoonoslagen

Utkom från trycket den 30 juni 1999
Utfärdad den 10 juni 1999.

Allmänna bestämmelser

Denna lag gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från djur till människa (zoonoser) och som inte är sådana epizootiska sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657). Lagen gäller dock endast sådana zoonoser som det finns tillräckliga kunskaper om för effektiv kontroll och bekämpning.

Zoonoserna anges i verkställighetsföreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

I fråga om andra zoonoser än sådana som omfattas av denna lag finns bestämmelser om kontroll och förebyggande åtgärder i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

SFS 2014:517

EU-bestämmelser som lagen kompletterar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0168

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka bestämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna.

SFS 2021:168

Ord och uttryck

Rubriken införd g. SFS2021-0168

I denna lag betyder

 1. uttrycket offentlig kontroll

  1. offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och

  2. kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen följs,

 2. uttrycket annan offentlig verksamhet

  1. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och

  2. sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

 3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU) 2017/625.

SFS 2021:168

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625

Rubriken införd g. SFS2021-0168

Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens tillämpningsområde.

SFS 2021:168

Förebyggande åtgärder och bekämpning

Den som yrkesmässigt håller djur skall, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, för att zoonoser skall kunna förebyggas och bekämpas

 1. låta utföra och bekosta undersökningar av djur,

 2. föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten.

Om en veterinär har anledning misstänka att ett fall av zoonos har inträffat, ska han eller hon omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens eller smittämnets art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att förhindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för undersökningen.

Veterinären ska skyndsamt underrätta Statens jordbruksverk och länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren.

Om ett fall av zoonos konstateras, ska länsstyrelsen skyndsamt underrätta Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren, den eller de kommunala nämnder som utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt distriktsveterinären.

Det som sägs om veterinär i andra stycket gäller också den som är ansvarig för det laboratorium där ett fall av zoonos konstaterats.

SFS 2013:632

För att fastställa förekomst av eller frihet från en zoonos får Jordbruksverket besluta om provtagning eller undersökning av djur och av djurprodukter eller andra föremål som kan bära på smitta.

Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket.

SFS 2006:811

För att förebygga eller bekämpa zoonoser får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. slakt eller annan avlivning av djur,

 2. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt avfall och annat material som kan sprida smitta,

 3. smittrening,

 4. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,

 5. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,

 6. djurhållning,

 7. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor,

 8. transporter av djur och varor,

 9. journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,

 10. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,

 11. metoder för provtagning och analys samt vad den som är ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om rapportering med anledning av genomförda analyser,

 12. andra åtgärder som är nödvändiga.

Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket.

SFS 2006:811

Ett beslut i ett enskilt fall skall upphävas så snart det har konstaterats att det inte längre finns förutsättningar för beslutet.

Jordbruksverket eller, i den utsträckning som Jordbruksverket bestämmer, länsstyrelsen får överlåta åt en veterinär att besluta i enskilda ärenden enligt 4 och 5 §§.

SFS 2006:811

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0168

Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Offentlig kontroll av att beslut i det enskilda fallet enligt 4 eller 5 § följs får också utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar.

SFS 2021:168

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

SFS 2021:168

Delegering av vissa uppgifter

Rubriken införd g. SFS2021-0168

I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person.

SFS 2021:168

Förvaltningslagens tillämpning

Rubriken införd g. SFS2021-0168

Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 16–18 §§ om jäv,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 27 § om dokumentation av uppgifter,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut,

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

SFS 2021:168

Tystnadsplikt

Rubriken införd g. SFS2021-0168

Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

SFS 2021:168

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Rubriken införd g. SFS2021-0168

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,

 2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och

 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

SFS 2021:168

Rätt till upplysningar och tillträde

Rubriken införd g. SFS2006-0811

En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen, rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig verksamhet.

SFS 2021:168

EU-institutionernas rätt till upplysningar och tillträde

Rubriken införd g. SFS2021-0168

Bestämmelserna i 9 § gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer

 1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

 2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom lagens tillämpningsområde.

Bestämmelserna i 9 § och första stycket ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 a § nu 9 b§.

SFS 2021:168

Skyldighet att lämna hjälp

Rubriken införd g. SFS2021-0168

Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 a §.

SFS 2021:168

Förelägganden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0168

Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite.

SFS 2021:168

Rättelse

Rubriken införd g. SFS2006-0811

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

SFS 2021:168

Hjälp av Polismyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:702. SFS2014-0702

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

SFS 2014:702

Ersättning

Rubriken införd g. Lag 2014:517. SFS2014-0517

För kostnader eller förluster som uppkommit på grund av beslut enligt denna lag eller på grund av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen kan ersättning lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader eller förluster som ska kunna ersättas.

SFS 2014:517

Straff

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1999-0658

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,

 2. bryter mot ett beslut eller en föreskrift som har meddelats med stöd av 5 §, eller

 3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § 2 lämnar oriktiga uppgifter om något förhållande av betydelse, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Om ett brott som avses i första stycket 2 innefattar olovlig transport av djur eller varor ska sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

SFS 2021:168

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet åsidosätter skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU) 2017/625.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

SFS 2021:168

Överklagande m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-0811

Beslut av en enskild veterinär får överklagas till Jordbruksverket.

Andra beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2021:168

Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

SFS 2021:168

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

SFS 2021:168

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:658

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1999 då lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur upphör att gälla.

2. Den äldre lagen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om bekämpning som avses i 1 § i den lagen har fattats före d. 1 okt. 1999.

SFS 2006:811

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2013:632

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:517

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:702

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2021:168

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2021.

Rättsfall:

När Jordbruksverket betalat ersättning till lantbrukare bl.a. efter slakt av grisar som ätit salmonellasmittat foder, fick staten ej regressrätt i lantbrukarnas skadeståndsanspråk mot leverantören av fodret H 2008:100.

Anmärkt författning:

Zoonosförordning (1999:660)Regeringens tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterarLag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.F (2006:815) i samma ämne – Regeringens tillkännagivande (2023:105) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterarF (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedelBisjukdomslag (1974:211)Bisjukdomsförordning (1974:212)Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.F (2006:816) i samma ämne – Regeringens tillkännagivande (2019:719) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar.