Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01991L0068-20130831.pdf

1991L0068 — SV — 31.08.2013 — 013.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS DIREKTIV

av den 28 januari 1991

om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen

(91/68/EEG)

(EGT L 046, 19.2.1991, p.19)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

Kommissionens beslut av den 18 februari 1994

  L 74

42

17.3.1994

▸M2

Kommissionens beslut av den 20 december 1994

  L 371

14

31.12.1994

 M3

Kommissionens beslut av den 30 mars 2001

  L 102

63

12.4.2001

▸M4

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/10/EG av den 22 maj 2001

  L 147

41

31.5.2001

 M5

Kommissionens beslut av den 25 mars 2002

  L 91

31

6.4.2002

▸M6

Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003

  L 122

1

16.5.2003

▸M7

Rådets direktiv 2003/50/EG av den 11 juni 2003

  L 169

51

8.7.2003

 M8

Kommissionens beslut av den 7 oktober 2003

  L 258

11

10.10.2003

 M9

Kommissionens beslut av den 9 juli 2004

  L 248

1

22.7.2004

 M10

Kommissionens beslut av den 21 december 2005

  L 340

68

23.12.2005

▸M11

Rådets direktiv 2006/104/EG av den 20 november 2006

  L 363

352

20.12.2006

▸M12

Rådets direktiv 2008/73/EG Text av betydelse för EES av den 15 juli 2008

  L 219

40

14.8.2008

▸M13

Rådets direktiv 2013/20/EU av den 13 maj 2013

  L 158

234

10.6.2013

▸M14

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 augusti 2013

  L 233

48

31.8.2013

Ändrad genom:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..


▾B

RÅDETS DIREKTIV

av den 28 januari 1991

om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen

(91/68/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Den gemensamma organisationen av marknaden för får och getter kan inte fungera på ett harmoniskt sätt och avsätta förväntade resultat så länge olikheter mellan medlemsstaterna i fråga om hälsovillkoren verkar återhållande på handeln inom gemenskapen.

För att uppmuntra denna handel bör dessa olikheter undanröjas och regler om försäljning av får och getter skapas som är tilllämpliga inom hela gemenskapen. Ett uppnående av detta mål kommer också att bidra till förverkligandet av den enhetliga marknaden.

För att bli föremål för handel inom gemenskapen bör får och getter uppfylla vissa djurhälsovillkor som ställts upp för att undvika spridning av infektiösa och smittsamma sjukdomar.

Vilka djurhälsokrav som skall tillämpas bör variera alltefter syftet med den handel som djuren är föremål för.

Hälsosituationen för får och getter är inte densamma inom hela gemenskapens territorium. När det rör sig om delar av detta territorium bör hänvisning därför göras till ”regioner”, såsom definierats i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (4), senast ändrat genom direktiv 90/425/EEG (5).

Inga hinder för handelsutbytet får finnas mellan regioner med likvärdiga djurhälsobetingelser.

Kommissionen bör ges möjlighet att godkänna vissa tillläggskrav alltefter de framsteg som gjorts av en medlemsstat vad gäller utrotandet av vissa sjukdomar, förutsatt att dessa krav inte i något fall går utöver dem som tillämpas av den berörda medlemsstaten inom det egna landet.

För att undvika spridning av infektiösa eller smittsamma sjukdomar bör villkor fastställas för hur djur skall transporteras till sin destination.

För att säkerställa att de uppställda kraven följs bör bestämmelser införas om ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär och som är avsett att åtfölja får och getter tills de anländer till sin destination.

Vad gäller organiserandet och uppföljningen av de kontroller som skall verkställas av medlemsstaterna och frågan om vilka skyddsåtgärder som skall införas bör hänvisas till de allmänna regler som föreskrivs i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller vid handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden.

Kommissionen bör beredas möjlighet att verkställa egna kontroller.

Ett förfarande bör införas som möjliggör ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv definierar vilka djurhälsovillkor som skall gälla för handeln inom gemenskapen med får och getter.

▾M7

Artikel 2

a) I detta direktiv används beteckningarna i artikel 2 i direktiv 90/425/EEG och i artikel 2 i direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport, och ändring av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG (6) med de betydelser som där anges.

b) Därutöver används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. får eller getter för slakt: får eller getter som är avsedda att föras antingen direkt till ett slakteri eller via en godkänd uppsamlingsplats till ett slakteri för att slaktas.

2. får eller getter för avel: andra får eller getter än sådana som avses i punkterna 1 och 3 och som i avels- eller produktionssyfte är avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en godkänd uppsamlingsplats.

3. får eller getter för gödning: andra får eller getter än sådana som avses i punkterna 1 och 2 och som i syfte att gödas för att slaktas senare är avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en godkänd uppsamlingsplats.

4. officiellt brucellosfri får- eller getanläggning: en får- eller getanläggning som uppfyller villkoren i avsnitt I kapitel 1 i bilaga A.

5. brucellosfri får- eller getanläggning: en får- eller getanläggning som uppfyller villkoren i kapitel 2 i bilaga A.

6. anmälningspliktiga sjukdomar: de sjukdomar som räknas upp i avsnitt I i bilaga B.

7. officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala myndigheten i medlemsstaten.

8. ursprungsanläggning: en anläggning där fåren och getterna har hållits kontinuerligt i enlighet med detta direktiv och där det finns register som kan granskas av den behöriga myndigheten och som visar att djuren har hållits där.

9. uppsamlingsplats: uppsamlingscentraler och marknader, där får och getter från olika anläggningar, under överinseende av den officielle veterinären, samlas för att utgöra partier av djur som skall förflyttas inom landet.

10. godkänd uppsamlingsplats: den installation där får eller getter som kommer från olika anläggningar samlas för att utgöra partier av djur som är avsedda för handel inom gemenskapen.

11. handlare: en fysisk eller juridisk person som köper och säljer djur, direkt eller via mellanhand, i kommersiellt syfte, som omsätter djuren och senast 29 dagar efter köpet säljer dem eller omplacerar dem från den första installationen till andra installationer eller till ett slakteri som inte tillhör honom.

12. handlarens godkända installation: en installation som drivs av en handlare enligt definitionen i punkt 11 och som är godkänd av de behöriga myndigheterna och där får eller getter som kommer från olika anläggningar samlas för att utgöra partier av djur som är avsedda för handel inom gemenskapen.

13. transportör: en fysisk eller juridisk person som avses i artikel 5 i direktiv 91/628/EEG.

14. region: en del av en medlemsstats territorium som omfattar minst 2000 km2 och som är underkastad tillsyn av behöriga myndigheter samt innefattar åtminstone ett av följande administrativa områden:

— Belgien:

province/provincie

— Tyskland:

Regierungsbezirk

— Danmark:

amt eller ø

— Frankrike:

département

— Italien:

provincia

— Luxemburg:

— Nederländerna:

RVV-kring

— Förenade kungariket:

England, Wales och Nordirland:

county

Skottland:

district eller island area

— Irland:

county

— Grekland:

νομός

— Spanien:

provincia

— Portugal:

kontinenten:

distrito

övriga delar av det portugisiska territoriet:

região autónoma

— Österrike:

Bezirk

— Sverige:

län

— Finland:

lääni/län.

▾M11

— Bulgarien:

област

— Rumänien:

județ.

▾M13

— Kroatien:

zupanija.

▾M7

Artikel 3

1.  Handel med får och getter för slakt får endast förekomma om dessa uppfyller villkoren i artiklarna 4, 4a, 4b och 4c.

2.  Handel med får och getter för gödning får endast förekomma om dessa uppfyller villkoren i artiklarna 4, 4a, 4b och 5, och utan att detta hindrar att ytterligare garantier kan krävas i enlighet med artiklarna 7 och 8.

3.  Handel med får och getter för uppfödning får endast förekomma om dessa uppfyller villkoren i artiklarna 4, 4a, 4b, 5 och 6, och utan att detta hindrar att ytterligare garantier kan krävas i enlighet med artiklarna 7 och 8.

4.  Med avvikelse från bestämmelserna i punkterna 2 och 3 får de behöriga myndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten bevilja allmänna eller begränsade undantag beträffande sådana förflyttningar av får och getter för uppfödning och gödning som enbart avser tillfälligt bete nära gemenskapens inre gränser. De medlemsstater som använder sådana undantag skall underrätta kommissionen om innehållet i de undantag som beviljats.

5.  Får och getter som avses i detta direktiv får inte vid något tillfälle mellan avsändandet från ursprungsanläggningen och ankomsten till destinationen komma i kontakt med klövbärande djur som inte har samma hälsostatus.

Artikel 4

1.  Medlemsstaterna skall se till att får och getter

a) identifieras och registreras i enlighet med gemenskapens lagstiftning,

b) inspekteras av en officiell veterinär senast 24 timmar innan djuren lastas, och att de då inte visar några kliniska tecken på sjukdom,

c) inte kommer från en anläggning som omfattas av ett förbud av djurhälsoskäl, eller har varit i kontakt med djur från en sådan anläggning; efter slakt och/eller bortskaffande av det sista djuret som hade eller misstänktes ha en av följande sjukdomar skall ett sådant förbud gälla i minst

i) 42 dagar vid fall av brucellos,

ii) 30 dagar vid fall av rabies,

iii) 15 dagar vid fall av mjältbrand,

d) inte kommer från en anläggning eller har varit i kontakt med djur från en anläggning som ligger i ett område som av djurhälsoskäl omfattas av ett förbud eller restriktioner i fråga om dessa arter, i enlighet med gemenskapens eller nationell lagstiftning,

e) inte omfattas djurhälsorestriktioner i enlighet med gemenskapens lagstiftning om mul- och klövsjuka eller har vaccinerats mot mul- och klövsjuka.

2.  Medlemsstaterna skall se till att handel med följande djur inte förekommer:

a) Får och getter som kan komma att slaktas i samband med ett nationellt program för utrotning av sjukdomar som inte finns med i bilaga C till direktiv 90/425/EEG eller i kapitel I i bilaga B till det här direktivet.

b) Får eller getter som av hälsovårds- eller djurhälsoskäl i enlighet med artikel 30 i fördraget inte kan saluföras i det egna landet.

3.  Medlemsstaterna skall se till att får och getter

a) är födda och sedan födseln har hållits inom gemenskapen, eller

b) har importerats från ett tredje land i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

▾M7

Artikel 4a

1.  Medlemsstaterna skall se till att får och getter för slakt, avel och gödning inte sänds iväg till en annan medlemsstat förutom om djuren

a) har hållits kontinuerligt på ursprungsanläggningen under minst 30 dagar eller, om djuren är yngre än 30 dagar, sedan födelsen, och

b) inte kommer från en anläggning där får eller getter har tagits emot under de 21 dagar som föregår avsändandet, och

c) inte kommer från en anläggning där klövbärande djur som importerats från tredje land tagits emot under de 30 dagar som föregår avsändandet.

2.  Med avvikelse från punkt 1 b och c får medlemsstaterna tillåta avsändande av får och getter till en annan medlemsstat om de djur som avses i punkt 1 b och c har isolerats fullständigt från alla andra djur i anläggningen.

Artikel 4b

1.  Medlemsstaterna skall se till att villkoren i punkterna 2–6 tillämpas vid handel inom gemenskapen med alla får och getter.

2.  Djuren får inte vistas utanför ursprungsanläggningen i mer än sex dagar innan de slutligt certifieras för handel till slutdestinationen i en annan medlemsstat enligt uppgifterna i hälsointyget.

Utan att artikel 9.1 åsidosätts skall tidsgränsen på sex dagar förlängas med den tid som själva sjötransporten tar om transporten sker till sjöss.

3.  Sedan djuren lämnat ursprungsanläggningen skall de översändas direkt till destinationen i en annan medlemsstat.

4.  Med avvikelse från punkt 3 skall får och getter, efter att ha lämnat ursprungsanläggningen och innan de når destinationen i en annan medlemsstat, få transitera via endast en godkänd uppsamlingsplats i ursprungsmedlemsstaten.

När det gäller får och getter för slakt får den godkända uppsamlingsplatsen ersättas av handlarens godkända installation i ursprungsmedlemsstaten.

5.  Djur för slakt som vid ankomsten i bestämmelsemedlemsstaten har förts till ett slakteri skall slaktas där så snart som möjligt men senast 72 timmar efter ankomsten.

6.  Utan att artikel 3.5 åsidosätts skall medlemsstaterna se till att de djur som omfattas av detta direktiv inte vid något tillfälle mellan avresan från ursprungsanläggningen och ankomsten till destinationen äventyrar hälsotillståndet för sådana får och getter som inte är avsedda för handel inom gemenskapen.

Artikel 4c

1.  Med avvikelse från artikel 4a.1 a skall handel med får och getter för slakt vara tillåten efter det att de kontinuerligt har hållits på ursprungsanläggningen under minst 21 dagar.

2.  Med avvikelse från artikel 4a.1 b och utan att punkt 1 och artikel 4b.2 åsidosätts skall får och getter för slakt kunna översändas från en ursprungsanläggning dit får och getter förts in under de 21 dagar som föregår avsändandet, om de transporteras direkt till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt utan att passera via en uppsamlingscentral eller en mellanstation som upprättats enligt direktiv 91/628/EEG.

3.  Med avvikelse från artikel 4b.3 och 4b.4, och utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 4b.2, skall får och getter för slakt efter att ha lämnat ursprungsanläggningen kunna passera via ytterligare en uppsamlingsplats på följande alternativa villkor:

a) Djuren skall, innan de passerar via den godkända uppsamlingsplats som avses i artikel 4b.4 och som ligger i ursprungsmedlemsstaten, uppfylla följande villkor:

i) Efter det att djuren har lämnat ursprungsanläggningen skall de under överinseende av den officiella veterinären passera via en enda uppsamlingsplats, som samtidigt endast godtar djur med minst samma hälsostatus.

ii) Utan att gemenskapens lagstiftning om identifikation av får och getter åsidosätts, skall djuren senast på denna uppsamlingsplats identifieras individuellt så att ursprungsanläggningen kan spåras i varje enskilt fall.

iii) Från uppsamlingsplatsen skall djuren tillsammans med ett officiellt veterinärdokument transporteras till den godkända uppsamlingsplats som avses i artikel 4b.4 för att certifieras och direkt översändas till ett slakteri i bestämmelsemedlemsstaten.

Eller:

b) Djuren får, efter att ha avsänts från ursprungsmedlemsstaten, transitera genom en godkänd uppsamlingsplats innan de översänds till slakteriet i bestämmelsemedlemsstaten på följande villkor:

i) Antingen befinner sig den godkända uppsamlingsplatsen i bestämmelsemedlemsstaten och måste flyttas därifrån under den officiella veterinärens ansvar direkt till ett slakteri för att slaktas inom fem dagar efter ankomsten till den godkända uppsamlingsplatsen, eller

ii) befinner sig den godkända uppsamlingsplatsen i en transitmedlemsstat och djuren översänds därifrån direkt till slakteriet i den bestämmelsemedlemsstat som är angiven i djurets hälsointyg, vilket utfärdats i enlighet med artikel 9.6.

▾B

Artikel 5

Utan inskränkning av de ytterligare garantier som kan krävas i enlighet med artiklarna 7 och 8, måste får och getter för avel och gödning för att införlivas med en officiellt brucellosfri eller brucellosfri anläggning för dessa djurslag, förutom de villkor som föreskrivs i artikel 4, uppfylla kraven i kapitel 1 D eller kapitel 2 D i bilaga A.

Artikel 6

Utan inskränkning av de ytterligare garantier som kan krävas i enlighet med artiklarna.7 och 8, måste djur för avel dessutom uppfylla följande krav:

a) De måste ha anskaffats från och får endast ha varit i kontakt med djur från en anläggning

i) i vilken följande sjukdomar inte har diagnosticerats kliniskt:

 Under de närmast föregående sex månaderna, smittsam agalakti hos får (Mycoplasma agalactiae) eller smittsam agalakti hos getter (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. Mycoides var. mycoides”stor koloni”).

 Under de närmast föregående 12 månaderna, paratuberkulos eller kaseös lymfadenit.

 Under de närmast föregående tre åren, lungadenom, Maedi Visna eller viral artrit/encefalit hos get. Denna period skall dock reduceras till 12 månader om de djur som smittats med Maedi Visna eller viral artrit/encefalit hos get har slaktats och de återstående djuren har reagerat negativt på två prov som godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 15.

eller som, utan att göra avkall på kraven för andra sjukdomar, erbjuder hälsogarantier för en eller flera av de ovannämnda sjukdomarna, inom ramen för ett program som godkänts i enlighet med artiklarna 7 och 8, som är likvärdiga för en eller flera av de nämnda sjukdomarna.

ii) där inga uppgifter som tyder på att kraven under punkt i inte har uppfyllts har nått den officiella veterinär som har att utfärda hälsointyget,

iii) vars ägare försäkrar att han inte känner till några sådana uppgifter och vidare försäkrar skriftligen att det eller de djur som är avsedda för handel inom gemenskapen uppfyller de kriterier som uppräknas under punkt i.

▾M4 —————

▾B

c) Med tanke på smittsam epidydimit (B. ovis) måste icke kastrerade baggar som är avsedda för avel

 härröra från en anläggning där inget fall av smittsam epidydimit (B. ovis) har diagnosticerats under de närmast föregående 12 månaderna,

 ha kontinuerligt hållits inom samma anläggning under 60 dagar före avsändandet,

 inom 30 dagar före avsändandet ha underkastats ett serologiskt prov som utförts i enlighet med bilaga D, och därvid ha visat negativ reaktion, eller uppfylla likvärdiga hälsogarantier, vilket skall officiellt bekräftas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

d) Det intyg som svarar mot förebild III i bilaga E skall innehålla en försäkran om att dessa krav har uppfyllts.

Artikel 7

1.  En medlemsstat som för hela eller delar av sitt territorium genomför ett obligatoriskt eller frivilligt nationellt bekämpningsprogram eller ett nationellt övervakningsprogram för någon av de infektiösa eller smittsamma sjukdomar ▸M4 som avses i bilaga B, avdelning III ◂ , kan tillställa kommissionen detta program och skall därvid särskilt beskriva

 sjukdomens utbredning inom medlemsstaten,

 skälen för programmet, med beaktande av sjukdomens betydelse och programmets förväntade nytta i relation till dess kostnad,

 vilket geografiskt område som skall omfattas av programmet,

 vilken statusindelning som skall tillämpas för de olika anläggningarna, vilka normer som måste uppfyllas inom varje statuskategori och vilka undersökningsmetoder som skall tillämpas,

 hur programmen skall övervakas,

 vilka åtgärder som skall vidtas om en anläggning av någon anledning förlorar sin status,

 vilka åtgärder som skall vidtas vid positiva resultat av de undersökningar som utförs i enlighet med programmets föreskrifter.

2.  Kommissionen skall granska de program som redovisas av medlemsstaterna. Till grund för godkännande skall de kriterier ligga som anges i punkt 1 med tillämpning av förfarandet i artikel 15. I enlighet med samma förfarande skall de allmänna eller begränsade garantier som härutöver får krävas för handel inom gemenskapen beslutas, antingen samtidigt eller senast inom tre månader efter det att programmen godkänts. De garantier som här avses får inte vara striktare än de som medlemsstaten tillämpar inom sitt eget område.

3.  Program som överlämnats av medlemsstaterna får ändras eller kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 15. Ändringar eller tillägg till ett program som redan har godkänts, eller till garantier som har beslutats i enlighet med punkt 2, får godkännas genom samma förfarande.

4.  Program som godkänts i enlighet med denna artikel skall få bidrag från gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 24 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (7) för sjukdomar, och i enlighet med de villkor som fastställs i samma artikel.

Artikel 8

1.  När en medlemsstat anser att dess territorium eller någon del av dess territorium är fritt från någon av de sjukdomar ▸M4 som räknas upp i bilaga B, avdelning III ◂ , och som kan angripa får och getter, skall den tillställa kommissionen ett lämpligt dokumentationsunderlag, varav särskilt skall framgå

 sjukdomens art och dess historiska förekomst inom dess territorium,

 resultaten av en översiktlig kartläggning med ledning av serologiska, mikrobiologiska, patologiska eller epidemiologiska undersökningar och den omständigheten att sjukdomen enligt lag måste anmälas till de ansvariga myndigheterna,

 under vilken period kartläggningen företagits,

 om tillämpligt, under vilken period vaccination mot sjukdomen har varit förbjuden och vilket geografiskt område som omfattats av detta förbud,

 vilka arrangemang som vidtagits för att bekräfta frånvaro av sjukdomen.

2.  Kommissionen skall granska det dokumentationsunderlag som överlämnats av medlemsstaterna. De allmänna eller begränsade garantier som härutöver kan krävas vid handel inom gemenskapen skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 15. Dessa garantier får inte vara striktare än de som medlemsstaten tillämpar inom sitt eget område. När den åberopade dokumentationen överlämnas före den 1 januari 1992 skall besluten om ytterligare garantier tas för den 1 juli 1992.

3.  Den berörda medlemsstaten skall meddela kommissionen varje förändring i det dokumentationsunderlag som specificerats under punkt 1 rörande sjukdomen. De garantier som definierats i enlighet med punkt 2 får med beaktande av dessa uppgifter ändras eller slopas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

4.  Kommissionen skall så snart som möjligt granska de skäl som Sverige redovisar rörande ovin paratuberkulos och smittsam juverinflammation hos får. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande tillämpa de nationella bestämmelser om de ovannämnda sjukdomarna som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

▾M7

Artikel 8a

1.  Medlemsstaterna skall se till att uppsamlingsplatserna, för att godkännas av den behöriga myndigheten, uppfyller åtminstone följande villkor. De skall

a) stå under tillsyn av en officiell veterinär, som särskilt skall se till att bestämmelserna i artikel 3.5 följs,

b) vara belägna i ett område som inte är föremål för ett förbud eller begränsning enligt tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning,

c) rengöras och desinfekteras före varje användning enligt den officiella veterinärens instruktioner,

d) beroende av mottagningskapacitet vara försedda med

 en installation avsedd enbart för detta ändamål när de används som uppsamlingsplats,

 lämpliga installationer för att lasta och lossa djuren, hysa dem på ett godtagbart sätt, vattna och utfodra dem och ge dem all behövlig skötsel; dessa installationer skall vara lätta att rengöra och desinficera,

 lämpliga möjligheter för inspektion,

 lämpliga möjligheter för isolering,

 lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av djurutrymmen och lastbilar,

 en tillräcklig yta för lagring av foder, strö och gödsel,

 ett ändamålsenligt system för uppsamling av spillvatten,

 ett kontor eller annan lokal för den officiella veterinären,

e) endast ta emot djur som är identifierade enligt gemenskapens lagstiftning och som uppfyller de djurhälsovillkor som anges i detta direktiv för den berörda djurkategorin; för detta ändamål skall uppsamlingsplatsens ägare eller den person som är ansvarig för uppsamlingsplatsen när djur tas emot, kontrollera att djuren är försedda med den identifikationsmärkning samt hälsodokument eller andra åtföljande dokument som krävs för arten eller kategorin i fråga,

f) regelbundet inspekteras av den behöriga myndigheten för kontroll av att villkoren för godkännande fortfarande är uppfyllda.

2.  Uppsamlingsplatsens ägare eller den person som är ansvarig för uppsamlingsplatsen är skyldig att, på grundval av antingen den åtföljande handlingen eller djurens identifikationsnummer eller märkning, föra in följande uppgifter i ett register eller i en databas och spara dem i åtminstone tre år:

 Ägarens namn, djurens ursprung, dag för inträde, datum när djuren förs ut, antal och identifikation eller ursprungsanläggningens registreringsnummer för de djur som anländer till uppsamlingsplatsen, samt i förekommande fall godkännande- eller registreringsnummer för den uppsamlingsanläggning via vilken djuren har passerat innan de anlände till uppsamlingsplatsen och deras föreslagna destination.

 Transportföretagens registreringsnummer och tillståndsnumret för den lastbil som lossar eller lastar djuren på uppsamlingsplatsen.

▾M12

3.  Den behöriga myndigheten ska tilldela varje godkänd uppsamlingsplats ett godkännandenummer. Godkännanden kan vara begränsade till en eller flera av de arter som omfattas av detta direktiv, till djur för avel eller gödning, eller till slaktdjur.

Den behöriga myndigheten ska upprätta och hålla en uppdaterad förteckning över godkända uppsamlingsplatser och deras individuella godkännandenummer och göra den tillgänglig för övriga medlemsstater och för allmänheten.

▾M7

4.  Den behöriga myndigheten kan tillfälligt dra in eller återkalla godkännandet om bestämmelserna i denna artikel, andra tillämpliga bestämmelser i detta direktiv eller något annat tillämpligt djurhälsodirektiv inte följs. Godkännandet kan återfås när den behöriga myndigheten har förvissat sig om att uppsamlingsplatsen helt och hållet är i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i detta direktiv.

5.  Den behöriga myndigheten skall förvissa sig om att uppsamlingsplatserna, när de är i funktion, förfogar över ett tillräckligt antal officiella veterinärer för att fullgöra alla sina åligganden.

6.  De tillämpningsföreskrifter som eventuellt kan behövas för enhetlig tillämpning av denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

▾M7

Artikel 8b

1.  Medlemsstaterna skall se till att alla handlare registreras och, för handel inom gemenskapen, godkänns och tilldelas ett godkännandenummer av den behöriga myndigheten, samt att godkända handlare åtminstone uppfyller följande villkor:

a) De skall endast bedriva handel med identifierade djur från anläggningar som uppfyller villkoren i artikel 3. Därför skall handlaren försäkra sig om att djuren är rätt identifierade och åtföljda av hälsodokument i enlighet med detta direktiv.

b) Handlaren skall antingen på grundval av de handlingar som åtföljer djuren eller på grundval av djurens identifikationsnummer eller märkning föra in och i minst tre år spara följande uppgifter i ett register eller en databas:

 Ägarens namn, djurens ursprung, köpdatum, kategorier, antal och identifikation eller ursprungsanläggningens registreringsnummer för de köpta djuren, samt i förekommande fall godkännande- eller registreringsnummer för den uppsamlingsanläggning via vilken djuren har passerat innan de köptes och deras föreslagna destination.

 Transportföretagets registreringsnummer och/eller tillståndsnumret på den lastbil som levererar och lastar djuren.

 Köparens namn och adress och djurens destination.

 Kopior av färdplanen i förekommande fall och/eller serienumren på hälsointygen.

c) När handlaren har djuren i sina installationer skall han se till att

 de anställda som ansvarar för djuren får särskild utbildning när det gäller tillämpningen av kraven i detta direktiv samt vården av djuren och deras välbefinnande,

 regelbundna kontroller och i förekommande fall prov utförs på djuren av den officiella veterinären och att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra sjukdomsspridning.

2.  Medlemsstaterna skall se till att varje installation som används av handlarna i deras verksamhet är registrerade, att de av den behöriga myndigheten försetts med ett godkännandenummer och att de åtminstone uppfyller följande villkor:

a) De skall ställas under tillsyn av en officiell veterinär.

b) De skall befinna sig inom ett område som inte är föremål för förbud eller begränsning i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning eller med nationell lagstiftning.

c) De skall ha

 ändamålsenliga installationer av tillräcklig kapacitet, särskilt lämpliga inspektions- och isoleringsmöjligheter så att samtliga djur kan isoleras om en smittsam sjukdom bryter ut,

 ändamålsenliga installationer för att lossa djuren och vid behov hysa dem på ett godtagbart sätt, för att vattna och utfodra dem samt ge dem all behövlig skötsel; dessa installationer skall vara lätta att rengöra och desinfektera,

 en tillräcklig yta för strö och gödsel,

 ett ändamålsenligt system för att ta hand om avloppsvatten.

d) De skall rengöras och desinfekteras före varje användning enligt den officiella veterinärens instruktioner.

3.  Den behöriga myndigheten kan tillfälligt dra in eller återkalla godkännandet om denna artikel, andra tillämpliga bestämmelser i detta direktiv eller något annat tillämpligt djurhälsodirektiv inte följs. Godkännandet kan återfås när den behöriga myndigheten förvissat sig om att handlaren rättat sig efter de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv.

4.  Den behöriga myndigheten skall genomföra regelbundna inspektioner för att förvissa sig om att de tillämpliga kraven i denna artikel uppfylls.

▾M12

5.  Medlemsstaterna ska upprätta och hålla en uppdaterad förteckning över godkända handlare och registrerade installationer som används av handlarna i deras verksamhet samt deras godkännandenummer och göra förteckningen tillgänglig för övriga medlemsstater och för allmänheten.

Närmare föreskrifter för den enhetliga tillämpningen av denna punkt kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

▾M7

Artikel 8c

1.  Medlemsstaterna skall se till att de transportföretag som avses i artikel 5 i direktiv 91/628/EEG uppfyller följande tilläggsvillkor:

a) För djurtransport skall de använda transportmedel som

 är utformade så att spillning, strö och foder inte kan falla eller rinna ut ur fordonet,

 omedelbart efter varje transport av djur eller av sådana produkter som kan påverka djurhälsan, och vid behov före varje ny lastning av djur, rengörs och desinfekteras med desinfektionsmedel som är godkända av den behöriga myndigheten.

b) De skall antingen ha lämpliga, av den behöriga myndigheten godkända, installationer för rengöring och desinfektion, även lagringsutrymmen för strö och gödsel, eller kunna visa att detta arbete utförs av sådan tredje man som godkänts av den behöriga myndigheten.

2.  Transportföretaget skall, för varje fordon som används för djurtransport, se till att det förs ett register med åtminstone följande uppgifter, som skall sparas i åtminstone tre år:

i) Ort och datum för lastningen samt namn eller firma för den anläggning eller den uppsamlingsplats där djuren lastas.

ii) Ort och datum för leverans samt mottagarens eller mottagarnas namn eller firma och adress.

iii) De transporterade djurens art och antal.

iv) Datum och plats för desinfektionen.

v) Detaljer om åtföljande handlingar (nummer m.m.).

3.  Transportföretaget skall se till att djurpartiet inte vid något tillfälle, från avgången från anläggningen eller den ursprungliga uppsamlingsplatsen till ankomsten till destinationen, kommer i kontakt med djur av lägre hälsostatus.

4.  Medlemsstaterna skall förvissa sig om att transportföretagen skriftligen åtar sig att uppfylla följande villkor:

 Vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv, särskilt bestämmelserna i denna artikel om de vederbörliga handlingar som skall åtfölja djuren.

 Anförtro djurtransporten åt personer med nödvändig skicklighet, yrkeskompetens och kunskap.

5.  På samma sätt skall artikel 18 i direktiv 91/628/EEG gälla vid överträdelse av denna artikel.

▾M7

Artikel 9

1.  Får och getter skall under transporten till destinationsplatsen åtföljas av ett hälsointyg som överensstämmer med någon av modellerna I, II eller III i bilaga E, beroende på vilken som är lämpligast. Intyget skall bestå av ett enda blad – eller om mer än en sida behövs, skall dessa ordnas så att varje sidpar eller grupp av sidor bildar en odelbar helhet – och ha ett löpnummer. Intyget skall avfattas på minst ett av destinationslandets officiella språk samma dag som hälsokontrollen sker. Det skall vara giltigt tio dagar räknat från dagen för hälsokontrollen.

2.  Hälsokontroller för utfärdande av hälsointyg, inbegripet tilläggsgarantier, för ett djurparti får utföras på ursprungsanläggningen eller på en godkänd uppsamlingsplats eller, i fråga om djur för slakt, på en handlares godkända installation. Den behöriga myndigheten skall se till att alla hälsointyg utfärdas av den officiella veterinären och att de föregås av de inspektioner, besök och kontroller som föreskrivs i detta direktiv.

3.  Den officiella veterinär som är ansvarig för uppsamlingsplatsen skall utföra alla nödvändiga kontroller av djuren vid ankomsten.

4.  För får och getter för gödning och avel som skickas iväg till en annan medlemsstat från en godkänd uppsamlingsplats i ursprungsmedlemsstaten, får hälsointyget enligt punkt 1, av modell II eller III i bilaga E beroende på omständigheterna, utfärdas enbart på grundval av de kontroller som föreskrivs i punkt 3 och på grundval av ett officiellt dokument med de nödvändiga uppgifter som fyllts i av den officiella veterinär som är ansvarig för ursprungsanläggningen.

5.  För får och getter för slakt som sänds till en annan medlemsstat från en godkänd uppsamlingsanläggning eller från en handlares godkända installation i ursprungsmedlemsstaten får det hälsointyg som avses i punkt 1 och som överensstämmer med modell I i bilaga E endast utfärdas på grundval av sådana kontroller som föreskrivs i punkt 3 och av ett officiellt dokument som innehåller nödvändiga uppgifter och som fyllts i av den officiella veterinär som är ansvarig för ursprungsanläggningen eller den uppsamlingsplats som avses i artikel 4c 3 a i.

6.  För får och getter för slakt som passerar genom en godkänd uppsamlingsplats enligt artikel 4c.3 b ii skall den officiella veterinär som är ansvarig för den godkända uppsamlingsplatsen i transitmedlemsstaten förse bestämmelsemedlemsstaten med en attestering genom att utfärda ett andra hälsointyg som överensstämmer med modell I i bilaga E, i vilket han skall fylla i de begärda uppgifterna från det ursprungliga intyget/de ursprungliga intygen, och till vilket han skall bifoga en bestyrkt kopia av detta intyg. I så fall får intygens kombinerade giltighetstid inte överskrida den giltighetstid som anges i punkt 1.

7.  Den officiella veterinär som utfärdar ett hälsointyg för handel inom gemenskapen enligt någon av modellerna I, II eller III i bilaga E, beroende på vilken som är lämpligast, skall se till att förflyttningen av djur registreras i systemet ANIMO samma dag som intyget utfärdas.

▾B

Artikel 10

1.  De bestämmelser som föreskrivs i direktiv 90/425/EEG skall tillämpas särskilt på kontroller av ursprunget, på upp-läggningen och uppföljningen av de kontroller som skall verkställas av den medlemsstat till vilken sändningen är destinerad och på de skyddåtgärder som skall tillämpas.

2.  I avsnitt I i bilaga A i direktiv 90/425/EEG skall följande hänvisning läggas till:

”Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen.

EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19.”

3.  I avsnitt A i bilaga B i direktiv 90/425/EEG skall den första strecksatsen utgå.

Artikel 11

1.  Veterinära experter från kommissionen får, i den mån så krävs för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och i samarbete med de ansvariga nationella myndigheterna, utföra stickprovskontroller. Den medlemsstat inom vars område inspektioner verkställs skall bistå experterna med all den hjälp som de behöver för att fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av dessa inspektioner.

2.  Allmänna arrangemang för tillämpning av denna artikel skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

De bestämmelser som gäller för de inspektioner som avses i denna artikel skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 12

Medlemsstater som tillämpar ett alternativt kontrollsystem som ger garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i artikel 5 och artikel 6 a och c i fråga om flyttning av får och getter inom deras territorium, får utfärda ömsesidiga undantag från den inspektion som föreskrivs i artikel 4.1 b, och från skyldigheten att förete ett intyg i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9. De skall underrätta kommissionen om detta.

▾M7 —————

▾M7

Artikel 14

1.  Bilaga A skall ändras av rådet genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

2.  Bilagorna B, C, D och E skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

3.  Regler för genomförandet av detta direktiv skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

▾M6

Artikel 15

1.  Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002 (8).

2.  När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG (9) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning.

▾M7 —————

▾B

Artikel 17

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

i) artiklarna 7 och 8 inom två månader efter dagen för anmälan, varvid det förutsätts att motsvarande nationella bestämmelser skall fortsätta att vara i kraft tills programmen godkänts och, om inga program föreligger, till det datum som avses under ii,

ii) de övriga bestämmelserna i detta direktiv senast den 31 december 1992.

2.  När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall bestämma på vilket sätt denna hänvisning skall göras.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA A

KAPITEL 1

I.   Anläggning för får och getter som officiellt förklarats fri från brucellos (B. melitensis)

A. Tilldelning av status

Med en anläggning som officiellt förklarats fri från brucellos (B. melitensis) avses

1. en anläggning

a) vid vilken samtliga djur som är mottagliga för brucellos (B. melitensis) varit fria från kliniska eller alla andra tecken på brucellos (B. melitensis) sedan minst 12 månader tillbaka,

b) som inte innehåller några får eller getter som har vaccinerats mot brucellos (B. melitensis), med undantag för djur som vaccinerats minst två år tidigare med vaccin Rev. 1 eller något annat vaccin som godkänts i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 15 i detta direktiv,

c) vid vilken samtliga får och getter vid anläggningen som vid tiden för undersökningen var över sex månader gamla underkastats två undersökningar med minst sex månaders mellanrum i enlighet med bilaga C, varvid dessa utfallit negativt, och

d) vid vilken, efter att de undersökningar som avses i punkt c genomförts, det endast finns får eller getter som är födda där eller som härrör från en officiellt brucellosfri eller brucellosfri anläggning, i enlighet med de villkor som föreskrivs i punkt D,

och vid vilken, sedan den tilldelats denna status, de krav som anges i punkt B fortsätter att vara uppfyllda.

2. en anläggning belägen i en officiellt brucellosfri medlemsstat eller region i enlighet med punkt II.

B. Vidmakthållande av tilldelad status

1. När det gäller anläggningar för får och getter som tillerkänts status som officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och som inte är belägna inom någon del av det territorium som officiellt förklarats fritt från brucellos och till vilka får och getter har införts efter att ha tillerkänts denna status i enlighet med kraven i punkt D, måste ett representativt antal av de djur som är över sex månader gamla kontrolleras årligen. Anläggningen får behålla sin status som officiellt fri från brucellos (B. melitensis) om proven utfallit negativt.

Det representativa antal djur som skall undersökas måste för varje anläggning bestå av följande:

 alla icke kastrerade handjur över sex månaders ålder,

 alla djur som införts till anläggningen sedan föregående undersökning,

 25 % av de hondjur som har uppnått reproduktiv ålder (dvs. är könsmogna) eller ger mjölk, dock minst 50 per anläggning — med undantag för anläggningar med färre än 50 sådana hondjur. I det senare fallet skall samtliga hondjur undersökas.

2. För en region som inte officiellt förklarats fri från brucellos (B. melitensis), men där mer än 99 % av anläggningarna för får och getter har tillerkänts denna status, får intervallet mellan kontrollerna av officiellt brucellosfria anläggningar utsträckas till tre år, förutsatt att de anläggningar som inte är officiellt brucellosfria ställs under officiell kontroll eller underkastas ett utrotningsprogram.

C. Misstänkta eller bekräftade fall av brucellos

1. När vid en officiellt brucellosfri anläggning för får och getter

a) en eller flera får eller getter misstänks ha brucellos (B. melitensis), måste anläggningens status som officiellt brucellosfri återkallas av den ansvariga myndigheten. Om djuret eller djuren avlägsnas eller isoleras omedelbart, får dock statusen tillfälligt dras in, i avvaktan på officiell bekräftelse av sjukdomen eller ett officiellt undanröjande av misstanken om sjukdomen.

b) brucellos (B. melitensis) har bekräftats, får den tillfälliga indragningen upphävas av den ansvariga myndigheten endast om samtliga djur som smittats eller samtliga djur av ett slag som är mottagligt för infektion har slaktats, och två prov med minst tre månaders mellanrum som utförts i enlighet med bilaga C på samtliga djur inom anläggningen som är över sex månader gamla har utfallit negativt.

2. Om den anläggning som avses under punkt 1 är belägen inom en region som tillerkänts status såsom officiellt fri från brucellos (B. melitensis), skall den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Den ansvariga myndigheten i medlemsstaten måste

a) inom den berörda anläggningen slakta alla smittade djur och alla djur av de arter som löper risk att bli smittade. Den berörda medlemsstaten måste hålla kommissionen och övriga medlemsstater underrättade om hur situationen utvvecklar sig.

b) göra en epidemiologisk utredning och de besättningar beträffande vilka det föreligger ett epidemiologiskt samband med den smittade besättningen måste underkastas de undersökningar som föreskrivs i punkt 1 b.

3. Om ett utbrott av brucellos skulle bekräftas i enlighet med punkt 2, skall kommissionen efter att ha granskat omständigheterna kring det förnyade utbrottet av brucellos (B. melitensis), i enlighet med förfarandet i artikel 15 och om det enligt utredningen anses berättigat, besluta om att dra in eller återkalla statusen för den berörda regionen. Om statusen återkallas skall villkoren för att på nytt tilldelas denna status preciseras i enlighet med samma förfarande.

D. Tillförsel av djur till en anläggning som tillerkänts status som officiellt fri från brucellos (B. melitensis)

Får och getter får inte tillföras en anläggning för får och getter som är officiellt fri från brucellos annat än om

1. de kommer från en brucellosfri anläggning för får och getter, eller

2. härrör från en brucellosfri anläggning, och

 identifierats individuellt i enlighet med artikel 4.1 a i detta direktiv,

 aldrig tidigare har vaccinerats mot brucellos eller, om de har vaccinerats, detta har skett mer än två år dessförinnan. Dock får hondjur över två års ålder, som vaccinerats före sju månaders ålder, också tillföras anläggningen, och

 om de isolerats under officiell övervakning vid den anläggning varifrån de kommer och under denna isolering underkastats två undersökningar i enlighet med bilaga C, med minst sex veckors mellanrum, som utfallit negativt.

II.   Officiellt brucellosfri medlemsstat eller region

I enlighet med det i artikel 15 anvisade förfarandet får status som officiellt brucellosfri tillerkännas varje medlemsstat eller region enligt definitionen i artikel 2.10,

1. 

a) i vilken minst 99,8 % av anläggningarna för får eller getter är officiellt fria från brucellos

eller

b) som uppfyller följande villkor:

i) att brucellos hos får eller getter är en sjukdom för vilken förelegat anmälningsplikt under minst fem år,

ii) att inget fall av brucellos hos får eller getter har bekräftats officiellt under de senaste fem åren, och

iii) att vaccination har varit förbjuden under minst tre år, samt

c) som förbundit sig att följa dessa villkor genom det förfarande som föreskrivs i artikel 15 i detta direktiv.

2. i vilken de villkor som uppräknas under punkt 1 har uppfyllts och

▾M2

i) 

 det första året efter det att medlemsstaten eller regionen officiellt har förklarats vara fri från brucellos (Br. melitensis) har stickprov som har tagits på antingen anläggningen eller slakteriet med en säkerhet på 99 % visat att mindre än 0,2 % av anläggningarna är smittade, eller att minst 10 % av fåren och getterna under sex månader med negativt resultat har genomgått en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C,

 årligen, från och med det andra året efter det att medlemsstaten eller regionen officiellt har förklarats vara fri från brucellos (Br. melitensis), har stickprov som har tagits på antingen anläggningen eller slakteriet med en säkerhet på 95 % visat att mindre än 0,2 % av anläggningarna är smittade, eller att minst 5 % av fåren och getterna över sex månader med negativt resultat har genomgått en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C,

 bestämmelserna i de två strecksatserna ovan kan ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15.

▾B

ii) villkoren för att tillerkännas status som officiellt brucellosfri alltjämt uppfylls.

KAPITEL 2

Anläggning som är fri från brucellos (B. melitensis)

A. Tillerkännande av status

En anläggning för får och getter anses fri från brucellos (B. melitensis)

1. om

a) samtliga djur som är mottagliga för brucellos (B. melitensis) har varit fria från kliniska eller andra tecken på brucellos sedan minst 12 månader tillbaka,

b) samtliga eller vissa av fåren eller getterna har vaccinerats med vaccin Rev. 1 eller något annat vaccin som godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 15 i detta direktiv. De vaccinerade djuren måste ha vaccinerats före sju månaders ålder.

c) två undersökningar av samtliga får och getter inom anläggningen som vaccinerats och som vid tiden för undersökningen är mer än arton månader gamla har utförts i enlighet med bilaga C med sex månaders mellanrum och utfallit negativt,

d) två undersökningar av samtliga får och getter inom anläggningen som inte vaccinerats och som vid tiden för undersökningen är mer än sex månader gamla har utförts i enlighet med bilaga C med sex månaders mellanrum och utfallit negativt,

e) efter det att de undersökningar som avses i punkt c och d utförts, samtliga får och getter vid anläggningen är antingen födda där eller härrör från en brucellosfri anläggning, enligt de villkor som föreskrivs i avdelning D, och

2. om de krav som föreskrivs i B alltjämt uppfylls efter det att anläggningen tillerkänts status som brucellosfri.

B. Vidmakthållande av status

En årligen återkommande undersökning måste utföras på ett representativt antal får och getter vid varje anläggning. Anläggningen får behålla sin status endast om undersökningarna utfaller negativt.

Det representativa antalet djur som skall undersökas måste för varje anläggning utgöras av:

 samtliga icke kastrerade handjur över sex månaders ålder som inte har vaccinerats,

 samtliga icke kastrerade handjur över 18 månaders ålder som har vaccinerats,

 samtliga djur som tillförts anläggningen sedan föregående undersökning,

 25 % av de hondjur som är i reproduktiv ålder (könsmogna) eller ger mjölk, dock minst 50 djur per anläggning — med undantag för anläggningar med färre än 50 hondjur av dessa kategorier. I det senare fallet måste samtliga djur undersökas.

C. Misstänkta eller konstaterade fall av brucellos

1. Statusen som brucellosfri för en anläggning för får och getter måste upphävas om anläggningen innehåller ett eller flera får eller getter som misstänks ha brucellos (B. melitensis). Dock får denna status dras in tillfällig om djuret eller djuren destrueras omedelbart, eller isoleras i avvaktan på officiell bekräftelse av sjukdomen eller ett officiellt undanröjande av misstanken om sjukdomen.

2. Om brucellos (B. melitensis) bekräftas, får den tillfälliga indragningen inte upphävas annat än om samtliga smittade djur eller samtliga djur av den art som är mottaglig för smittan slaktas och två undersökningar som utförts med tre månaders eller längre mellanrum utförs i enlighet med bilaga C på

 samtliga vaccinerade djur över 18 månaders ålder,

 samtliga icke vaccinerade djur över sex månaders ålder, och

båda utfaller negativt.

D. Tillförsel av djur till en anläggning för får och getter som är fri från brucellos (B. melitensis)

Följande djur är de enda som får tillföras en anläggning för får och getter som är fri från brucellos:

1. Får eller getter som härrör från en anläggning för får och getter som är fri från eller officiellt fri från brucellos (B. melitensis).

2. Till det datum efter vilket anläggningarna tillerkänts status som brucellosfria i enlighet med den utrotningsplan som antagits genom beslut 90/242/EEG (10) — får eller getter från andra anläggningar än de som avses i punkt 1, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

a) De kan identifieras individuellt i enlighet med artikel 4.1 a i detta direktiv.

b) De måste härröra från en anläggning vid vilken samtliga djur tillhörande en art som är mottaglig för brucellos (B. melitensis) inte har uppvisat några kliniska eller andra tecken på brucellos (B. melitensis) sedan minst 12 månader tillbaka.

c) 
i) 

 De får inte ha vaccinerats under de närmast föregående två åren,

 de måste ha hållits isolerade under veterinär övervakning vid den anläggning från vilken de härrör och under samma period ha underkastats två undersökningar i enlighet med bilaga C med minst sex veckors mellanrum, med negativt utfall, eller

ii) de måste ha vaccinerats, med vaccin Rev. 1 eller något annat vaccin som godkänts genom det förfarande som avses i artikel 15 i detta direktiv, före sju månaders ålder och minst 15 dagar innan de införlivats med den anläggning till vilken de destinerats.

E. Förändring av status

En anläggning för får eller getter som är fri från brucellos (B. melitensis) får tillerkännas status av besättning som är officiellt fri från brucellos (B. melitensis) efter en period av minst två år, om

a) den inte innehåller något djur som vaccinerats mot brucellos (B. melitensis) under de senaste två åren eller senare,

b) de villkor som föreskrivs i punkt D 2 har uppfyllts under hela denna period,

c) vid slutet av andra året en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C och som omfattat alla djur över sex månaders ålder i samtliga fall utfallit negativt.


BILAGA B

I    (11)

 Mul- och klövsjuka

 Brucellos (B. melitensis)

 Smittsam epidydimit (B. ovis)

 Mjältbrand

 Rabies

▾M4 —————

▾B

III

 Smittsam agalakti

 Paratuberkulos

 Kaseös lymfadenit

 Lungadenomatos

 Maedi Visna

 Viral artrit/encefalit hos get


BILAGA C

Diagnostiska prov på brucellos (B. melitensis)

Innan en anläggning tillerkänns status som fri från brucellos utförs undersökning på brucellos (B. melitensis) med hjälp av Rose Bengal-metoden eller genom komplementbindningsmetoden såsom beskrivs i bilagan till beslut 90/242/EEG eller genom någon annan metod som erkänts genom det förfarande som föreskrivs i artikel 15 i detta direktiv. Komplementbindningsmetoden används vid undersökning av enstaka djur.

Om vid tillämpning av Rose Bengal-metoden mer än 5 % av djuren vid anläggnignen uppvisar en positiv reaktion, görs en ytterligare undersökning på varje djur vid anläggningen med hjälp av komplementbindningsmetoden.

Serum som innehåller 20 ICFT-enheter per ml eller mer måste anses som positivt vid komplementbindningsmetoden.

De antigener som används måste ha godkänts av det nationella laboratoriet och måste standardiseras mot den andra internationella standarden för antiserum mot Brucella abortus.


BILAGA D

Officiellt diagnostiskt prov på smittsam epidydimit

Komplementbindningsmetoden:

Det specifika antigen som används måste ha godkänts av det nationella laboratoriet och måste ha standardiserats mot den internationella standarden för antiserum mot Brucella ovis.

Arbetsserumet måste standardiseras mot den internationella standarden för antiserum mot brucella ovis som tillverkas av The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

Ett serum som innehåller 50 internationella enheter per ml eller mer måste anses som positivt.

▾M14


BILAGA E

MODELL I

MODELL II

MODELL III


(1) EGT nr C 48, 27.2.1989, s. 21.

(2) EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 187.

(3) EGT nr C 194, 31.7.1989, s. 9.

(4) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(5) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(6) EGT L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktivet ändrat genom direktiv 95/29/EG (EGT L 148, 30.6.1995, s. 52).

(7) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19.

(8) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EGT nr L 140, 1.6.1990, s. 123.

(11) Sjukdomar med anmälningsplikt.