Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01998R0327-20060101.pdf

1998R0327 — SV — 01.01.2006 — 003.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 327/98

av den 10 februari 1998

om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris

(EGT L 037, 11.2.1998, p.5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 648/98 av den 23 mars 1998

  L 88

3

24.3.1998

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2458/2001 av den 14 december 2001

  L 331

10

15.12.2001

▸M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1950/2005 av den 28 november 2005

  L 312

18

29.11.2005

▸M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2152/2005 av den 23 december 2005

  L 342

30

24.12.2005

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 093, 31.3.2006, s. 79  (2152/05)

Anm.: I denna konsoliderade utgåva förekommer hänvisningar till den europeiska omräkningsenheten och/eller ecun. Från och med den 1 januari 1999 skall båda benämningarna förstås som hänvisningar till euron — rådets förordning (EEG) nr 3308/80 (EGT L 345, 20.12.1980, s. 1) och rådets förordning (EG) nr 1103/97 (EGT L 162, 19.6.1997, s. 1).


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 327/98

av den 10 februari 1998

om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av samråden med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (2), särskilt artikel 3 i detta, och

med beaktande av följande:

Under de förhandlingar som fördes enligt artikel XXIV.6 i GATT efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska gemenskapen träffades en överenskommelse om att från och med den 1 januari 1996 öppna en årlig tullfri importkvot på 63 000 ton delvis eller helt slipat ris som omfattas av KN-nummer 1006 30 och en årlig importkvot på 20 000 ton råris som omfattas av KN-nummer 1006 20, till en bunden tullsats av 88 ecu/ton. Dessa kvoter upptogs i den förteckning beträffande Europeiska gemenskapen som anges i artikel II.1a i GATT 1994. Under förhandlingarna träffades en överenskommelse med USA om att vidare samråd skulle äga rum beträffande hur de överenskomna kvoterna skulle tillämpas. Dessa samråd har ännu inte avslutats. Importen inom ramen för tullkvoterna av ris från USA bör fastställas först när samråden har avslutats.

Vid samråd med Thailand enligt artikel XXIII i GATT träffades en överenskommelse om att öppna en årlig kvot på 80 000 ton brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00 med en nedsättning av importtullen med 28 ecu/ton.

Ovannämnda åtaganden innebär att det vid förvaltningen av dessa kvoter skall tas hänsyn till traditionella leverantörer.

I syfte att undvika att importen inom ramen för dessa kvoter stör den normala saluföringen av ris producerat inom gemenskapen, bör importen fördelas över året så att den bättre kan tas upp av gemenskapsmarknaden.

I syfte att säkerställa en god administrativ förvaltning av de ovannämnda kvoterna och i synnerhet för att garantera att de mängder som fastställts inte överskrids, måste särskilda föreskrifter för inlämnande av ansökan och utfärdande av licens fastställas. Dessa föreskrifter måste antingen komplettera eller utgöra undantag från kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1404/97 (4).

Det bör anges att kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 932/97 (6), är tillämplig inom ramen för denna förordning.

Kommissionen beslutade om åtgärder avseende öppnande och förvaltning av dessa tullkvoter den 5 juli 1996. Dessa åtgärder var inte förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål. Kommissionen beslutade att uppskjuta verkställandet av dem och underrättade rådet om åtgärderna. I enlighet med artikel 23.3 i förordning (EEG) nr 1766/92 (7), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (8), fattade rådet inom en månad ett annat beslut. Detta beslut avser kommissionens kontroll av det traditionella handelsflödet till gemenskapen, särskilt när det gäller import i små förpackningar, och den eventuella risken för korssubventionering. Man bör därför ta med de bestämmelser som rådet infört genom rådets förordning (EG) nr 1522/96 av den 24 juli 1996 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (9), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 112/97 (10).

Inom ramen för samråden med Thailand enligt artikel XXIII i GATT träffades en överenskommelse om att anpassa vissa av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1522/96, särskilt bestämmelserna om importlicensernas giltighetstid och fördelningen av kvotkvantiteterna för helt slipat ris och brutet ris. Till följd av resultaten av dessa samråd är det lämpligt att delkvoten för januari 1998 för delvis och helt slipat ris med ursprung i Thailand samt brutet ris med ursprung i alla länder kompletteras med en ytterligare delkvot som öppnas då denna förordning träder i kraft.

För enkelhetens och tydlighetens skull bör förordning (EG) nr 1522/96 upphöra att gälla och ersättas med denna förordning.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

▾M4

Artikel 1

1.  Följande årliga importtullkvoter, fördelade per ursprungsland och uppdelade på delkvoter i enlighet med bilaga IX, skall öppnas varje år den 1 januari:

a) 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30, tullfritt,

b) 20 000 ton råris med KN-nummer 1006 20, med en tullsats på 88 euro per ton,

c) 100 000 ton brutet ris med KN-nummer 1006 40 00, för vilken den tullsats som fastställs i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 (11) minskas med 30,77 %,

d) 13 500 ton helt slipat eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30 tullfritt,

2.  För år 2006 skall de kvoter som avses i punkt 1 liksom delkvoterna för dessa fastställas i enlighet med bilaga X.

▾B

Artikel 2

▾M4 —————

▾B

3.  De kvantiteter för vilka importlicenserna inte utfärdas inom ramen för en delkvot skall föras över till följande del av respektive kvot.

För de kvantiteter för vilka importlicenser inte utfärdas inom ramen för delkvoten för september månad får ansökningar om importlicens inges för alla de ursprungsländer som täcks av respektive kvot inom ramen för en kompletterande delkvot i oktober månad i enlighet med artikel 4.1, utom för de kvantiteter som anges i ▸M4 artikel 1.1 c och d ◂ .

▾M1

Artikel 3

Om ansökningar för importlicenser avser ris eller brutet ris med ursprung i Thailand samt ris med ursprung i Australien eller USA inom ramen för de kvantiteter som anges i ▸M4 artikel 1.1 a, b och c ◂ skall de åtföljas av en importlicens i original som upprättats enligt bilagorna I, II och IV och utfärdats av det behöriga organet i de länder som anges i dessa bilagor.

Det är inte nödvändigt att fylla i delarna 7, 8 och 9 i bilaga I.

Exportlicenser som utfärdats för de delkvoter som avses ▸M4 i artiklarna 1 och 2 ◂ skall enbart gälla under det avsedda året.

▾B

Artikel 4

1.  Ansökan om licens skall inges till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten under de första tio arbetsdagarna i den månad som motsvarar varje delkvot.

2.  Utan hinder av artikel 10 i förordning (EG) nr 1162/95 skall garantibeloppet för importlicensen vara

 46 ecu/ton för de kvoter som anges i ▸M4 artikel 1.1 a och d ◂ ,

 22 ecu/ton för de kvoter som anges i artikel 1.1 b,

 5 ecu/ton för de kvoter som anges i artikel 1.1 c.

3.  Ursprungsland skall anges i fält 8 i ansökan om licens och i importlicensen och ordet ”ja” skall markeras med ett kryss.

▾M3

4.  Licensen skall i fält 24 innehålla någon av följande angivelser:

a) För den kvot som avses i artikel 1.1 a skall en av de noteringar som anges i bilaga V anges.

b) För den kvot som anges i artikel 1.1 b skall en av de noteringar som anges i bilaga VI anges.

c) För den kvot som anges i artikel 1.1 c skall en av de noteringar som anges i bilaga VII anges.

▾M4

d) I fråga om den kvot som anges i artikel 1.1 d, en av de uppgifter som anges i bilaga VIII.

▾B

5.  Ansökan om importlicens skall godtas endast om följande villkor uppfylls:

 Ansökan skall ges in av en fysisk eller juridisk person som, under minst ett av de tre åren som föregår dagen för inlämnandet av ansökan, har bedrivit handel med ris eller har ingivit ansökningar om importlicens för ris och finns registrerad i ett offentligt register i en medlemsstat.

 Den sökande skall inge sin ansökan i den medlemsstat där denne är registrerad i ett offentligt register. Om samma sökande inger ansökan i två eller flera medlemsstater skall samtliga ansökningar avvisas.

 Om ingen exportlicens krävs får de sökande endast lämna in en enda ansökan inom ramen för den maximala kvantitet som anges för varje delkvot och ursprungsland.

Artikel 5

1.  ▸M4 Inom två arbetsdagar räknat från sista dagen för inlämnande av ansökan om licens skall medlemsstaterna, på elektronisk väg och i enlighet med bilaga III, till kommissionens anmäla de kvantiteter för vilka ansökan om licens inlämnats, fördelade på åttasiffriga KN-nummer och kvoternas löpnummer, med uppgift om ursprungsland samt numret på den begärda licensen och den sökandes namn och adress. När exportlicens krävs skall även denna licens nummer anges. ◂

En sådan anmälan skall göras även då ingen ansökan ingivits i en medlemsstat.

Ovannämnda uppgifter skall meddelas separat från dem som gäller andra ansökningar om importlicens för ris och enligt samma förfarande.

2.  Inom tio dagar räknat från sista dagen för medlemsstaternas anmälan skall kommissionen

 besluta om i vilken utsträckning ansökningar får godkännas. Om de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits överstiger de kvantiteter som är tillgängliga enligt uppdelningen och för ursprungslandet i fråga, skall kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för den nedsättning som skall tillämpas på varje ansökan,

 fastställa de tillgängliga kvantiteterna för nästa delkvot och, eventuellt, för den kompletterande delkvoten för oktober månad.

3.  Om den nedsättning som anges i punkt 2 första strecksatsen i denna artikel leder till en eller flera kvantiteter som är mindre än 20 ton per ansökan skall medlemsstaten fördela de sammanlagda kvantiteterna genom lottdragning om partier på 20 ton och, eventuellt, om ett restparti.

Artikel 6

1.  Inom tre arbetsdagar räknat från dagen för offentliggörande av kommissionens beslut skall importlicenser utfärdas för de kvantiteter som följer av tillämpningen av artikel 5.2.

När de kvantiteter för vilka importlicens utfärdas är mindre än de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits skall det garantibelopp som avses i artikel 4.2 reduceras proportionellt.

2.  Utan hinder av artikel 9 i förordning (EEG) nr 3719/88, får de rättigheter som följer med importlicenser inte överlåtas.

Artikel 7

1.  Artikel 5.1 fjärde strecksatsen i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

2.  De tullar som fastställs i artikel 1.1 skall inte gälla de kvantiteter som importeras inom ramen för den tolerans som avses i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88.

3.  Artikel 33.5 förordning (EEG) nr 3719/88 skall tilllämpas.

4.  Utan hinder av artikel 6 i förordning (EG) nr 1162/95 och genom tillämpning av artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 3719/88

 skall importlicenser för råris eller helt eller delvis slipat ris gälla från och med den dag då de faktiskt utfärdas till slutet av den tredje månaden därefter,

 skall importlicenser för brutet ris gälla från och med den dag då de faktiskt utfärdas till och med den 31 december det år då de utfärdas.

Importlicenserna får dock inte gälla längre än till och med den 31 december det år då de utfärdas.

Artikel 8

▾M4

De behöriga organen skall på elektronisk väg och i enlighet med bilaga III till kommissionen anmäla följande:

▾M2

 Senast två arbetsdagar efter utfärdandet, de kvantiteter för vilka importlicenser utfärdats, fördelade på åttasiffriga KN-nummer och ursprungsländer samt dagen för utfärdandet, numret på exportlicensen, numret på den begärda licensen och licensinnehavarens namn och adress.

▾B

 Senast två månader efter det att varje licens upphört att gälla, de kvantiteter som faktiskt övergått till fri omsättning, fördelade på åttasiffriga KN-nummer, förpackningar och ursprungsländer, samt dagen för övergång till fri omsättning, numret på den licens som använts och licensinnehavarens namn och adress.

Denna anmälan skall göras även om ingen licens har utfärdats eller ingen import har ägt rum.

Artikel 9

1.  Kommissionen skall övervaka de kvantiteter varor som importeras enligt denna förordning i syfte att särskilt fastställa

 i vilken utsträckning traditionella handelsflöden, uttryckt i volym och presentation, till den utvidgade gemenskapen väsentligt har ändrats, och

 om det förekommer korssubvention mellan den export som direkt omfattas av denna förordning och den export som är föremål för normal importavgift.

2.  Om något av de kriterier som avses i punkt 1 uppfylls, och i synnerhet om importen av ris i förpackningar om 5 kg eller mindre överstiger 33 428 ton, och under alla förhållanden på årsbasis, skall kommissionen till rådet överlämna en rapport som eventuellt åtföljs av lämpliga förslag för att undvika skadliga effekter på gemenskapens rissektor.

3.  Kvantiteter som importerats i förpackningar av det slag som anges i punkt 2 och som övergått till fri omsättning skall anges på importlicensen i fråga i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 3719/88.

Artikel 10

1.  Förordning (EG) nr 1522/96 skall upphöra att gälla.

2.  Bestämmelserna i denna förordning skall inte tilllämpas på licenser som utfärdas genom tillämpning av förordning (EG) nr 1522/96.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▾M2


ANEXO I —BILAG I —ANHANG I —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι —ANNEX I —ANNEXE I —ALLEGATO I —BIJLAGE I —ANEXO I —LIITE I —BILAGA I

▾B


BILAGA II

”ANEXO II —BILAG II —ANHANG II —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI —ANNEX II —ANNEXE II —ALLEGATO II —BIJLAGE II —ANEXO II —LIITE II —BILAGA II

▾M4


BILAGA III

RIS – förordning (EG) nr 327/98

Datum

Exportlicensnummer

Importlicensnummer

Kvotens löpnummer

KN-nr

Kvantitet i ton

Ursprungsland

Sökandens/innehavarens namn och adress

Förpackning ≤ 5 kg (2)

         

(1)   Stryk det som inte är tillämpligt.

(2)   Ifylls endast i tillämpliga fall.

▾M1


ANEXO IV —BILAG IV —ANHANG IV —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV —ANNEX IV —ANNEXE IV —ALLEGATO IV —BIJLAGE IV —ANEXO IV —LIITE IV —BILAGA IV

▾M4


BILAGA V

Uppgifter enligt artikel 4.4 a

På spanska

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra a)]

På tjeckiska

:

Osvobození od cla az do mnozství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (narízení (ES) c. 327/98, cl. 1 odst. 1 písm. a))

På danska

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra a))

På tyska

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a)

På estniska

:

Tollimaksuvabastus kuni käeoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt a)

På grekiska

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

På engelska

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(a))

På franska

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point a)]

På italienska

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera a)]

På lettiska

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz sīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakspunkts)

På litauiska

:

Atleidimas nuo muito mokescio nevirsijant sios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punktas)

På ungerska

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont)

På maltesiska

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt a))

På nederländska

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98, artikel 1, lid 1, onder a))

På polska

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. a))

På portugisiska

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o]

På slovakiska

:

Oslobodenie od cla az po mnozstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [clánok 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) c. 327/98]

På slovenska

:

Oprostitev uvozne dajatve do kolicine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) st. 327/98, clen 1(1)(a))

På finska

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohta)

På svenska

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 a)

▾M3


BILAGA VI

Noteringar enligt artikel 4.4 b

På spanska

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

På tjeckiska

:

Clo snízené na 88 EUR/t az do mnozství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (narízení (ES) c. 327/98)

På danska

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

På tyska

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

På estniska

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

På grekiska

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

På engelska

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

På franska

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

På italienska

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

På lettiska

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts sīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

På litauiska

:

Sumazintas muitas iki 88 EUR uz toną, kai kiekis nevirsija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydzio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

På ungerska

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

På maltesiska

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

På nederländska

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

På polska

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

På portugisiska

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

På slovakiska

:

Znízené clo o 88 EUR do mnozstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) c. 327/98]

På slovenska

:

Znizana carina na 88 EUR na tono do kolicine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) st. 327/98)

På finska

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

På svenska

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

▾C1


BILAGA VII

Uppgifter enligt artikel 4.4 c

På spanska

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

På tjeckiska

:

Clo snízené o 30,77 % cla stanoveného v clánku 1d narízení Komise (ES) c. 1549/2004 az na mnozství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (narízení (ES) c. 327/98)

På danska

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

På tyska

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

På estniska

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

På grekiska

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

På engelska

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

På franska

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1erquinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

På italienska

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

På lettiska

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz sīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

På litauiska

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokescio sumazinimas 30,77 % mazesniems kiekiams nei nurodyta sios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

På ungerska

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

På maltesiska

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

På nederländska

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

På polska

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

På portugisiska

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

På slovakiska

:

Clo znízené o 30,77 % cla stanoveného clánkom 1d nariadenia Komisie (ES) c. 1549/2004 az na mnozstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) c. 327/98]

På slovenska

:

Dajatev, znizana za 30,77 % od dajatve iz clena 1(d) Uredbe Komisije (ES) st. 1549/2004 do kolicine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) st. 327/98)

På finska

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

På svenska

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

▾M4


BILAGA VIII

Uppgifter enligt artikel 4.4 d

På spanska

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

På tjeckiska

:

Osvobození od cla az do mnozství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (narízení (ES) c. 327/98, cl. 1 odst. 1 písm. d))

På danska

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

På tyska

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

På estniska

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

På grekiska

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

På engelska

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

På franska

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

På italienska

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

På lettiska

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz sīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakspunkts)

På litauiska

:

Atleidimas nuo muito mokescio nevirsijant sios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

På ungerska

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

På maltesiska

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt d)]

På nederländska

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98, artikel 1, lid 1, onder d))

På polska

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. d))

På portugisiska

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

På slovakiska

:

Oslobodenie od cla az po mnozstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [clánok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) c. 327/98]

På slovenska

:

Oprostitev uvozne dajatve do kolicine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) st. 327/98, clen 1(1)(d))

På finska

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

På svenska

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)


BILAGA IX

Kvoter och delkvoter från och med 2007

a) Kvot på 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris i enlighet med artikel 1.1 a:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

April

Juli

September

Oktober

Förenta staterna

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thailand

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australien

1 019

09.4129

1 019

 

Övriga ursprung

1 805

09.4130

1 805

 

Alla länder

 

09.4138

    

 (1)

Totalt

63 000

 

20 408

27 548

15 044

 

(1)   Icke utnyttjad kvantitet från tidigare delkvoter, offentliggjord i kommissionsförordning.

b) Kvot på 20 000 ton råris i enlighet med artikel 1.1 b:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

April

Juli

September

Oktober

Australien

10 429

09.4139

2 608

5 214

2 607

 

Förenta staterna

7 642

09.4140

1 911

3 821

1 910

 

Thailand

1 812

09.4144

1 812

 

Övriga ursprung

117

09.4145

117

 

Alla länder

 

09.4148

    

 (1)

Totalt

20 000

 

4 519

10 964

4 517

 

(1)   Icke utnyttjad kvantitet från tidigare delkvoter, offentliggjord i kommissionsförordning.

c) Kvot på 100 000 ton brutet ris i enlighet med artikel 1.1 c:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

Juli

Thailand

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australien

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Förenta staterna

9 000

09.4153

4 500

4 500

Övriga ursprung

12 000

09.4154

6 000

6 000

Totalt

100 000

 

60 400

39 600

d) Kvot på 13 500 ton helt slipat eller delvis slipat ris i enlighet med artikel 1.1 d:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

Juli

Thailand

4 313

09.4112

4 313

Förenta staterna

2 388

09.4116

2 388

Indien

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

▸C1 1 595 ◂

09.4118

1 595

Övriga ursprung

3 435

09.4119

3 435

Totalt

13 500

 

13 500


BILAGA X

Kvoter och delkvoter för år 2006

a) Kvot på 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris i enlighet med artikel 1.1 a:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

April

Juli

September

Oktober

Förenta staterna

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thailand

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australien

1 019

09.4129

1 019

 

Övriga ursprung

1 805

09.4130

1 805

 

Alla länder

 

09.4138

    

 (1)

Totalt

63 000

 

20 408

27 548

15 044

 

(1)   Icke utnyttjad kvantitet från tidigare delkvoter, offentliggjord i kommissionsförordning.

b) Kvot på 20 000 ton råris i enlighet med artikel 1.1 b:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

April

Juli

September

Oktober

Australien

10 429

09.4139

2 608

5 214

2 607

 

Förenta staterna

7 642

09.4140

1 911

3 821

1 910

 

Thailand

1 812

09.4144

1 812

 

Övriga ursprung

117

09.4145

117

 

Alla länder

 

09.4148

    

 (1)

Totalt

20 000

 

4 519

10 964

4 517

 

(1)   Icke utnyttjad kvantitet från tidigare delkvoter, offentliggjord i kommissionsförordning.

c) Kvot på 106 667 ton brutet ris i enlighet med artikel 1.1 c:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

Juli

Thailand

55 467

09.4149

38 827

16 640

Australien

17 067

09.4150

8 533

8 534

Guyana

11 733

09.4152

5 866

5 867

Förenta staterna

9 600

09.4153

4 800

4 800

Övriga ursprung

12 800

09.4154

6 400

6 400

Totalt

106 667

 

64 426

42 241

d) Kvot på 18 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris i enlighet med artikel 1.1 d:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delkvoter (kvantitet i ton)

Januari

Juli

Thailand

5 750

09.4112

5 750

Förenta staterna

3 184

09.4116

3 184

Indien

2 358

09.4117

2 358

Pakistan

2 128

09.4118

2 128

Övriga ursprung

4 580

09.4119

4 580

Totalt

18 000

 

18 000


(1) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2) EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3) EGT L 331, 2.12.1988, s. 1.

(4) EGT L 194, 23.7.1997, s. 5.

(5) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(6) EGT L 135, 27.5.1997, s. 2.

(7) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(8) EGT L 126, 24.5.1996, s. 37.

(9) EGT L 190, 31.7.1996, s. 1.

(10) EGT L 20, 23.1.1997, s. 23.

(11) EUT L 280, 31.8.2004, s. 13.